Vier mogelijke locaties voor windpark

Stap vooruit voor Windpark Veghel Win(t)d 1

Het samenwerkingsverband van vier in Veghel gevestigde bedrijven is een stap dichterbij de
realisatie van windenergieopwekking op en rond bedrijventerreinen De Dubbelen en De Amert. Het college van B&W van Meierijstad heeft op 28 mei ingestemd met een door Renewable Energy Factory (REF), namens de vier bedrijven, ingediende aanmeldingsnotitie. In deze aanmeldingsnotie wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijke milieueffecten van de plaatsing van de windturbines. Het college heeft op basis van de aanmeldingsnotitie geconcludeerd dat een m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) niet noodzakelijk is. Op 27 juni is de gemeenteraad aan zet.

Vergunningsprocedure van start
Het besluit over de aanmeldingsnotitie door het college van B&W volgt op het procedurevoorstel van REF en de oriëntatieavond over windenergie op het gemeentehuis in september 2018. Het onderzoek dat toen is gestart, wijst uit dat er vier geschikte locaties zijn voor de plaatsing van windturbines. Alle locaties bevinden zich in een lijnopstelling direct ten oosten van de A50 aan de rand van de bedrijventerreinen De Amert en De Dubbelen. Voor deze vier locaties gaat nu de procedure voor een omgevingsvergunning lopen.
De uitgevoerde onderzoeken naar slagschaduw, geluid, veiligheid en flora en fauna tonen aan dat er geen grote negatieve effecten te verwachten zijn. Daarom vindt het college een milieueffectrapportage niet nodig. Door de aanmeldingsnotitie vast te stellen maakt het college de weg vrij voor de start van de vergunningprocedure door REF. De verwachting is dat de aanvraag omgevingsvergunning in juli ter inzage gelegd kan worden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de gemeenteraad op 27 juni een zogenaamde ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ verleent.

Informatieavond 18 juni
Het samenwerkingsverband van de vier bedrijven bestaat uit Friesland Campina, Mars Nederland BV, Vanderlande Industries en Kuehne + Nagel B.V. Voorafgaand aan de raadsvergadering van 27 juni organiseren deze bedrijven en REF in het kader van de procedure een tweede informatieavond op dinsdag 18 juni 2019 op het gemeentehuis (Stadhuisplein 1 te Veghel). Inwoners die willen weten wat de komst van de windturbines voor hen betekent, hoe ze er (financieel) in kunnen deelnemen en hoe de procedure er verder uit ziet, zijn welkom tussen 19.30 en 21.00 uur. In juli volgt nog een officiële inspraakavond.

Meierijstad energieneutraal
In 2015 heeft de voormalige gemeente Veghel al een intentieverklaring met deze bedrijven getekend. Wethouder van Rooijen is blij dat er weer een stap gezet kan worden in het proces: “De energieopbrengst van één grote windturbine staat gelijk aan de opbrengst van zo’n 8 hectare zonnepanelen (11 á 16 voetbalvelden) en levert elektriciteit voor maar liefst zo’n 2500 huishoudens. Met het initiatief van deze vier bedrijven kan in Meierijstad dus een belangrijke stap gezet worden richting energieneutraal in 2050.”

Share

Openbare fractievergadering HIER

Buurten in de buurt Veghel: openbare fractievergadering HIER. Meierijstad

Op maandag 3 juni houdt de fractie van HIER. Meierijstad in De Stapperij te Veghel (wijk Bundershoek) van 20.00 tot 22.00 uur een openbare fractievergadering.

Tijdens het fractieoverleg wordt de agenda van de raadsvergadering van donderdag 6 juni besproken. De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op de website van de gemeente. Verder staat op de agenda:

Stand van zaken Bundershoek
Verkeersproblematiek
Woningbouw
Status hangjongeren
Huisvesting migranten
Bunders centrum

Iets anders met de fractie bespreken kan natuurlijk ook. Laat het even weten via mklotz.hiermeierijstad@gmail.com.

Na het fractieoverleg is er gelegenheid om in informele sfeer met elkaar in gesprek te gaan.

Voor meer informatie kijk op onze website www.wijzijnhier.nu of op onze facebookpagina.

HIER. Meierijstad, Goed voor mekaar!

Share

Nieuwe coalitie Meierijstad eind juni van start

Nieuwe coalitie Meierijstad eind juni van start

De nieuwe coalitie CDA, VVD en PvdA en HIER vormen vanaf eind juni in Meierijstad de nieuwe coalitie. Vanaf dat moment start Rik Compagne (HIER) als nieuwe wethouder. Eric van den Bogaard (Lokaal Meierijstad) treedt op dat moment terug en dient formeel op 1 juli zijn ontslag in. Deze nieuwe coalitie zag voldoende argumenten om op dit moment door te gaan met een college van B&W met vijf in plaats van zes wethouders. Dat betekent dat er ook een herschikking is in de portefeuilleverdeling.

De coalitiepartijen staan onveranderd achter het coalitieakkoord: Meierijstad zijn we samen! Het coalitieakkoord beschrijft de ambities voor de komende jaren. Na twee jaar van harmonisatie van beleid ligt het accent nu op de uitvoering daarvan. Dat willen de partijen doen zoals zij in 2017 zijn gestart: samen met inwoners, ondernemers en organisaties, op een manier die getuigt van daadkracht, het leggen van verbinding en een integrale aanpak van kansen en problemen die zich voordoen. De coalitie vindt de ingenomen posities in regionale en (inter-)nationale netwerken belangrijk. Er liggen grote opgaven die vragen om een onveranderde actieve houding van het gemeentebestuur van Meierijstad. Er blijft dus werk aan de winkel!’

Op 27 juni aanstaande staat de installatie van Rik Compagne als wethouder op de agenda van de gemeenteraad. Rik: “Met veel enthousiasme wil ik door te verbinden uitvoering geven aan de vele plannen en ambities hier in Meierijstad”.

Tegelijkertijd is dat ook de laatste raadsvergadering waarbij Eric van den Bogaard als lid van het college van B&W aanwezig is bij deze raadsvergadering. Eric: “Ik benadruk nogmaals dat ik het jammer vind dat de breuk binnen Team Meierijstad dit allemaal tot gevolg heeft, niettemin werk ik met dezelfde inzet en enthousiasme van de afgelopen jaren door tot het laatst”.

Per die datum gaat het nieuwe college met de volgende portefeuilleverdeling van start. Bij deze verdeling was bestuurlijke continuïteit het uitgangspunt, zodat inwoners, ondernemers en organisaties zo min mogelijk te maken krijgen met veranderingen. Ook is gekeken naar een logische samenhang en affiniteit met de onderwerpen

Share

Fractie van 6, Team Meierijstad als coalitiepartner

Fractie van 6, Team Meierijstad als coalitiepartner

Coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA hebben in de splitsing Team Meierijstad, fractie van zes, een betrouwbare coalitiepartner gevonden. Bij de bekendmaking van de splitsing van Team
Meierijstad heeft de fractie van 6 steeds aangegeven het Coalitieakkoord en de Mijlpalen van Meierijstad te blijven onderschrijven.
Fractievoorzitter Mari van der Aalsvoort is tevreden over het proces: ‘De betrokken partijen hebben op grond van gelijkwaardigheid op een transparante manier de gesprekken gevoerd, een uiterst zorgvuldig proces! Ze hebben voor ons gekozen op basis van onze constructief kritische houding, transparante en open houding en de kennis op portefeuilles’. Het aftreden van de wethouders Eus Witlox (Team Meierijstad) en nu ook Eric van den Bogaard (Team Meierijstad) betreuren wij. Voor beide is het een eigen keuze geweest die wij echter wel respecteren. Om een stabiel bestuur te garanderen zijn wij in onze achterban op zoek gegaan naar goede vervangers en daarmee zijn wij ervan overtuigd in Rik Compagne de beste vertegenwoordiger naar voren te hebben geschoven. Hij zal samen met huidige wethouders het college van B&W van Meierijstad vormen.”
Rik Compagne is voorgedragen als nieuwe wethouder Sociaal Domein (WMO). Dat heeft de coalitie tijdens een persconferentie op 17 april bekendgemaakt. Ondanks dat Rik Compagne nog geen ervaring heeft als wethouder is hij wel al vele jaren actief binnen het openbaar bestuur waarvan de laatste 5 jaar werkzaam bij de gemeente Vught als Regisseur Leefbaarheid en Beleidsmedewerker Ontwikkeling. Ook binnen Meierijstad is hij geen onbekende. Van 2010 tot en met 2016 is hij actief geweest als commissielid en in de laatste periode als Raadslid. Rik is 31 jaar en woonachtig in Sint- Oedenrode met zijn vrouw en zoontje.

Share

Coalitie

CDA, VVD, PvdA en Team zes gaan verder als coalitiepartners. Zij hebben het vertrouwen in elkaar en in de goede samenwerking met elkaar uitgesproken. De coalitiepartners willen geen afbreuk doen aan het eerder opgestelde coalitieakkoord en coalitieprogramma. Samen zetten zij de schouders onder de ambities waar Meierijstad de afgelopen twee jaren al aan werkt. De uitkomst van de besprekingen liet enige tijd op zich wachten omdat er overeenstemming moest worden bereikt over onder andere de zesde wethouder: de coalitie wil verder met een college van B&W met 5 wethouders. Een andere consequentie van de vorming van deze coalitie is dat wethouder Eric van den Bogaard ervoor kiest zijn functie van wethouder niet voort te zetten. In overleg met de partijen zal gekeken worden naar het juiste moment hiervoor. De coalitiepartners spreken hun waardering uit voor de professionaliteit van wethouder Van den Bogaard en bedanken hem voor zijn inzet.

De coalitiepartners hebben na goed overleg met alle partijen gekozen verder te gaan met Team zes: de onderlinge chemie was hier meer aanwezig dan met Lokaal Meierijstad. Wethouder Van den Bogaard heeft aangegeven, aan de coalitie, niet aan te willen blijven als wethouder namens Team 6. De nieuwe kandidaat-wethouder namens Team 6 is de heer Rik Compagne. Hij zal zich in ieder geval buigen over de portefeuille in het sociaal domein (Wmo), voorheen de portefeuille van oud-wethouder Eus Witlox.

Om te kiezen voor géén zesde wethouder heeft de coalitie uitgebreid gesproken.

De harmonisatie was een intensief proces waarbij al het beleid in korte tijd werd herzien. Het beleid dat werd voorbereid in de afgelopen twee jaren komt nu tegelijk aan in de fase van uitvoering.

Daarnaast heeft het college prominente posities ingenomen in regionale en landelijke commissies en netwerken, waarmee Meierijstad invloed kan aanwenden om ambities krachtiger te realiseren.  Deze zichtbaarheid is in het belang van inwoners, ondernemers en organisaties in Meierijstad.

Ook is nadrukkelijk gekozen voor het organiseren van nabijheid voor inwoners en ondernemers. Het werken met kernwethouders en ook díe zichtbaarheid bij inwoners en het dichtbij die burgers blijven is zorgvuldig afgewogen. Er zijn al behoorlijk wat Mijlpalen gezet en/of bereikt. Hierin is veel bereikt. Dat gegeven – gecombineerd met de geluiden van de oppositie en de maatschappij -brengen ons tot de conclusie dat het werkbaar is om door te gaan met vijf wethouders.

Om te komen tot een goede samenhang en verdeling binnen de portefeuilles zijn er gesprekken gevoerd. De definitieve verdeling is nog niet bekend, maar de coalitie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in een goede verdeling hierin.

Share

Naam ‘Team Meierijstad’ verdwijnt

De gemeenteraadsfractie van Team Meierijstad heeft zich opgesplitst in twee aparte fracties. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Team Meierijstad is gekozen voor een logische vervolgstap dat ook de vereniging zich splitst in twee verenigingen. Het bestuur heeft een scheidingsconvenant voorgesteld welke in grote meerderheid door de leden is aangenomen.

De vereniging Team Meierijstad blijft bij de grootste fractie. De kleinste fractie richt een nieuwe vereniging met een nieuwe naam op. De vereniging Team Meierijstad zal binnen drie maanden haar naam aanpassen en een nieuw logo kiezen waardoor geen van beide verenigingen nog “Team Meierijstad” zal heten.

Share

Splitsing bij Team Meierijstad

De huidige fractie van Team Meierijstad gaat verder in twee afzonderlijke fracties. Doordat het vormen van één goed draaiende partij niet is gelukt, heeft initiator en mede-oprichter van TEAM, Eus Witlox, besloten dat hij niet verder wil in zijn rol van partijleider en wethouder. Zijn partij bedankt hem voor zijn grote inzet voor Team Meierijstad in de afgelopen jaren en respecteert dit besluit.

De twee fracties binnen TEAM willen graag dat  Eric van den Bogaard, namens hen, aanblijft als wethouder. De coalitiepartners CDA, VVD en PvdA zijn vanavond via hun fractievoorzitter geïnformeerd. De coalitie gaat in gesprek over het vervolg.

De afgelopen twee jaar heeft Team Meierijstad actief bijgedragen aan de politiek en het bestuur van de nieuwe gemeente Meierijstad. De samenwerking van 6 lokale partijen binnen TEAM was bij de verkiezingen erg succesvol. In de afgelopen periode is helaas gebleken dat de succesvolle start geen doorstart betekende naar één TEAM.

De onderlinge chemie en samenwerking werkte onvoldoende. De 6 partijculturen, een nieuwe gemeente met een andere schaal, nieuwe vergaderstructuren en een boordevolle agenda verhinderden dat de onderlinge banden voldoende konden groeien.

Ter versterking van de samenwerking in de fractie werd een externe coach aangetrokken om de fractie te ondersteunen. De inzet van deze professional heeft niet geleid tot het minimaliseren van deze onderlinge verschillen. Team Meierijstad kiest er nu voor om tot een splitsing over te gaan, waardoor de politieke discussies goed gevoerd kunnen worden en standpunten uit de verf kunnen komen. TEAM denkt daarmee het algemeen belang beter te kunnen dienen.

De huidige fractie Team Meierijstad van 11 leden splitst zich, na goed overleg,  op in twee afzonderlijke fracties van respectievelijk zes en vijf raadsleden. Vanuit die nieuwe constructie dragen de nieuwe fracties graag bij aan het bestuur van Meierijstad en willen op basis van het coalitieakkoord, het college blijven ondersteunen.

Bestuur en fractieleden zullen in goed overleg met elkaar de splitsing organiseren. Bestuursleden, fractieleden en wethouders betreuren dat het niet is gelukt om naar een eenheid, één ‘TEAM’ te groeien. ‘We stellen hiermee niet alleen onszelf, maar ook onze leden en kiezers teleur.’

Wethouder Eus Witlox: “Ik ben zeer teleurgesteld dat deze unieke samenwerking niet gelukt is”.

Share

Inwoners van Meierijstad verduurzamen hun woning

Inwoners van Meierijstad verduurzamen hun woning

Sinds 2018 kunnen inwoners van Meierijstad energiesubsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning. Dit bleek direct een groot succes. In 2019 was de animo nog groter; Al op 1 januari 2019 waren er meer toewijsbare aanvragen binnengekomen, dan dat er budget is. Om de subsidie zo eerlijk mogelijk te vergeven, is er gekozen voor een loting. Die vond afgelopen dinsdag plaats, en pakte voor 98 woningeigenaren gunstig uit.

Loting energiesubsidie
Verspreid over 2018 maakten meer dan 100 huishoudens gebruik van de ‘subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen’. De gemeente vermoedde daarom al dat de animo voor deze regeling ook in 2019 groot zou zijn. Op de eerste dag van inschrijving bleek al dat de subsidiepot al niet meer toereikend was. Op het gemeentehuis in Veghel vond op 12 februari jl. een loting door een notaris plaats, om de subsidie zo eerlijk mogelijk te verdelen. Iedere subsidieaanvrager ontving van tevoren een uitnodiging met lotnummer met uitleg over de loting; Mits de aanvraag in aanmerking kwam voor toewijzing en ingediend was op 1 januari 2019. 131 subsidieaanvragen dongen mee. Veel aanvragers waren bij de loting aanwezig. De uitgekeerde subsidiebedragen varieerden van 182 euro tot 1.000 euro. De subsidies zijn vergeven voor het verduurzamen van particuliere woningen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van dubbele beglazing, vloerisolatie, een warmtepomp of zonnepanelen. In de week van 18 februari 2019 ontvangen alle aanvragers een brief met de uitslag.

Alternatief voor energiesubsidie op komst
De gemeente Meierijstad wil zo veel mogelijk woningeigenaren op weg helpen bij het verduurzamen van hun woning. Daarom wil het College van B&W van Meierijstad hiervoor de komende 4 jaar jaarlijks een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar stellen. Het geld wordt gebruikt voor de uitgifte van aantrekkelijke leningen. Op 27 februari neemt de gemeenteraad een besluit over deze nieuwe Stimuleringslening

Share

Leerlingen voortgezet onderwijs gaan aan de slag met politiek

Leerlingen voortgezet onderwijs gaan aan de slag met politiek

Dit jaar worden voor de eerste keer voor alle scholen voor het voortgezet onderwijs in Meierijstad politieke jongerendagen gehouden. Het thema is: ‘Alcohol & Drugs en Jeugd’. Om een beeld te krijgen van beleid- en besluitvorming gaan leerlingen aan de slag met politiek. Dit doen zij door zelf het politieke proces te doorlopen: van het maken van een voorstel tot het nemen van een besluit.

Aftrap
Het Elde College is het eerst aan de beurt. Op woensdag 20 februari gaan 80 leerlingen in gesprek met raadsleden en ambtenaren om tot een concreet voorstel te komen. Ook gaan ze met elkaar in debat. Zo ervaren ze wat het is om een voorstel te onderbouwen en te verdedigen. De dag begint om 9.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Locatie: bestuurscentrum Meierijstad, Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.

Programma
Locoburgemeester Witlox zal om 9.00 uur de dag openen. Aansluitend geven raadsleden hun visie en wordt het thema ambtelijk toegelicht. Om 9.30 uur gaan de leerlingen in groepen uiteen om een idee te bedenken en een voorstel te maken. Om 14.00 uur is er een bijzondere commissievergadering.

Commissievergadering
In de commissie presenteren leerlingen hun voorstellen en gaan hierover met elkaar in discussie. Uiteindelijk wordt er gestemd en zal duidelijk worden welk voorstel op de meeste steun kan rekenen. Tot slot wordt bekendgemaakt welke groep het beste idee heeft, wie de beste debater is en wie de beste groepsvoorzitter is.

Vervolg
Na de aftrap in februari worden in juni wederom politieke jongerendagen georganiseerd:
 Maandag 24 juni en dinsdag 25 juni, Fioretti College;
 Woensdag 26 juni, Zwijsen College.
Uitnodiging U bent van harte welkom om bij de opening en de bijzondere commissievergadering aanwezig te zijn.

Share

Citymarketingbeleid Meierijstad: inwoners blijven aan zet

Citymarketingbeleid Meierijstad: inwoners blijven aan zet
De eerste bouwstenen voor het citymarketingbeleid van de gemeente Meierijstad zijn gelegd. Het DNA van de gemeente, de sterke punten, de belangrijkste doelgroepen en de stip-op-dehorizon is geformuleerd. De kers op de taart is het ontwikkelen van onder meer een stadslogo. Hierbij wil de gemeente Meierijstad opnieuw inwoners betrekken.

Op basis van onder meer interviews met stakeholders, sessies met inwoners en een pizza-beraad met jongeren is het citymarketingbeleid tot stand gekomen. Zo is ‘ondernemend, daadkrachtig en betrokken’, samengevat het DNA van onze gemeente. En zijn wij sterk in Food en Cultuur in de meest brede zin van het woord. Onze inwoners zijn opvallend actief in het verenigingsleven en met het organiseren van activiteiten en evenementen. Met voorzieningen als de Noordkade, een festival als Paaspop en de sterke AgriFood sector kunnen we onze gemeente landelijk op de kaart zetten. Daarbij zijn inwoners en ondernemers belangrijke ambassadeurs. En koersen we met name op het aantrekken
van jong talent, gezinnen met kinderen en recreanten.

De vervolgstappen in het citymarketingbeleid zijn het ontwikkelen van campagnemiddelen, zoals een stadslogo. Daarbij wil de gemeente Meierijstad graag opnieuw inwoners betrekken. Wethouder Jan Goijaarts: “Meer dan 200 mensen hebben meegedacht over het citymarketingbeleid. Dat is een fantastisch resultaat. Wij geven inwoners graag de kans om betrokken te blijven.” Belangstellenden kunnen op woensdagavond 20 februari tussen 18.30 en 20.30 uur kennis nemen van het citymarketingbeleid. Er is dan een inloopavond in het stadhuis aan het Stadhuisplein in Veghel. Inwoners die mee willen denken over campagnemiddelen, zoals het stadslogo, kunnen voor 13 februari een bericht sturen aan lvanderswaluw@meierijstad.nl

Share

Verduurzaming woningen Meierijstad maakt sprong

Verduurzaming woningen Meierijstad maakt sprong

Het College van B&W van Meierijstad wil een versnelling teweegbrengen in de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Om dat te bereiken wil ze de komende 4 jaar jaarlijks een pot van 1 miljoen beschikbaar stellen. Het geld wordt gebruikt voor de uitgifte van aantrekkelijke leningen.

Stimuleringslening
Het geld wordt ondergebracht in een speciaal fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Alle woningeigenaren kunnen een aanvraag voor een lening indienen; ongeacht de hoogte van het inkomen. Het uitgeleende geld vloeit (via aflossing en rentebetaling) weer terug in het fonds; daardoor komt er telkens weer geld beschikbaar voor nieuwe Stimuleringsleningen. De lage(re) rentetarieven maken de stimuleringslening erg aantrekkelijk voor particulieren. De verwachting is dat elk jaar minimaal 100 particuliere woningen dankzij dit fonds van duurzaamheidsmaatregelen worden voorzien. Wethouder Van Rooijen schetst een breder perspectief: ”Dit is echt nog niet voldoende om onze doelstelling te halen maar levert er wél weer een nieuwe substantiële bijdrage aan; want daarnaast zijn er ook andere stimuleringsmaatregelen, bijvoorbeeld de Energiebespaarlening van het Rijk. We blijven alert op initiatieven bij andere gemeenten die in de toekomst mogelijk voor Meierijstad ook interessant zijn”.

Effect
De gemeente ziet alle leningverzoeken en krijgt een goed overzicht op het type maatregelen die inwoners treffen; in welke mate energie bespaard wordt (bijv. door vloerisolatie, dubbele beglazing of warmteterugwinning), of duurzame energie opgewekt wordt (bijv. door zonnepanelen). En dat geeft ook aan in hoeverre de ambitie Energieneutraal in 2050 benaderd wordt. “Gemeente Meierijstad wil duurzaam gedrag van inwoners stimuleren en zoveel mogelijk inwoners daarbij helpen. De nieuwe lening past bij die doelstelling. Gelet op de grote animo voor subsidiebudgetten in 2018 en 2019, concluderen we dat onze inwoners onze duurzaamheidsambitie delen en concreet met maatregelen in en aan hun eigen woning aan de slag willen. Met de Stimuleringslening kunnen we veel meer inwoners over de financiële drempel helpen”, aldus de wethouder. Voor advies op maat over geschikte verduurzamingsmaatregelen kunnen inwoners van Meierijstad sinds enkele maanden al terecht bij het loket Brabant Woont Slim; de gemeente betaalt de helft van de advieskosten.

Openstelling verwacht in april 2019
De Stimuleringslening komt in de plaats van de subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen die in 2018 geïntroduceerd werd; Die regeling was zo populair dat het budget vrijwel direct na openstelling vergeven was. De stimuleringslening is één van de eerste uitvoeringsprojecten die voortvloeien uit de Duurzaamheidsvisie Meierijstad die in oktober door de raad werd omarmd. Aan de toekenning van een lening worden voorwaarden gesteld in de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad. Als de raad deze verordening op 27 februari vaststelt, kunnen inwoners naar verwachting al vanaf april een lening aanvragen. Voorafgaand aan de inwerkingtreding worden de regels breed onder de aandacht gebracht bij de inwoners.

Share

Meierijstad trots

Meierijstad trots: onze regio in Nederlandse top 3 minst voortijdig schoolverlaters

Gemeente Meierijstad vindt passend onderwijs voor iedereen belangrijk. De gemeente streeft ernaar het aantal vroegtijdige schoolverlaters zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk jongeren een diploma naar vermogen te laten behalen. Verzuim is een belangrijk signaal voor mogelijke vroegtijdige uitval. Daarom bestrijdt zij, samen met het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO), schoolverzuim om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Professionele aanpak loont
Dat doen ze door leerplichtambtenaren in te zetten. En hun professionele aanpak, van naleving van de Leerplichtwet en voortijdig schoolverlaten, loont. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het RBL. Door een extra tijdsinvestering in de voortijdig schoolverlaters is percentage stabiel gebleven op 1,2%. Hiermee zijn we wederom de 3e regio in Nederland met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters! Wethouder Coby van der Pas: We zijn erg tevreden met de samenwerking en goede resultaten van het RBL. Naast de goede score bij voortijdig schoolverlaters is het aantal thuiszitters gedaald van 16 naar 9. Bovendien is door inzet op preventieve maatregelen het aantal doorverwijzingen naar Halt gedaald.

De kracht van een goede aanpak zit in samenwerking
Verder is er het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het in beeld krijgen en het houden van jongeren van 16-23 jaar in een kwetsbare positie. Deze jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entree-onderwijs kunnen soms net dat extra steuntje in de rug gebruiken om een goede stap te zetten richting de arbeidsmarkt. Het RBL heeft samen met scholen en gemeentelijke sociale diensten het afgelopen jaar veel tijd besteed aan het in kaart brengen van deze groep jongeren. Dat heeft geholpen om de mogelijkheden van de jongeren op de arbeidsmarkt beter te benutten. Dat zorgt ervoor dat elke kwetsbare jongere een goede plek in de samenleving krijgt.

Share

In Meierijstad ontstaat de kracht van samen!

Burgemeester Van Rooij sprak tijdens de Nieuwjaarsontmoeting over ‘de kracht van samen’ in Meierijstad. ‘Of het nu gaat over onze samenwerking, onze denkkracht, onze ondernemersmentaliteit of het samen nieuwe manieren en oplossingen vinden – in Meierijstad ís de kracht van samen! Op die voet willen we in 2019 verder werken aan onze kansen en uitdagingen, om als één gemeente op te trekken.’

De kracht van onze inwoners
Inwoners van Meierijstad zetten zich graag in voor Meierijstad. Dichtbij huis wordt de wereld gewonnen, zo sprak Koning Willem Alexander in zijn Kersttoespraak. Die kracht van samen, dichtbij huis, is ook het beste tegenwicht tegen de polarisatie die in Nederland steeds sterker lijkt te worden.

De kracht van ondernemend Meierijstad
De bereidheid van ondernemend Meierijstad om te investeren en krachten te bundelen, zorgt ervoor dat het Meierijstad economisch voorspoedig gaat en dat veel werkgelegenheid wordt geboden. Er is grote vraag naar bedrijfslocaties in Meierijstad: alleen al in het afgelopen jaar is 8,6 ha aan bedrijventerrein verkocht en voor ruim 26 ha zijn overeenkomsten gesloten met verwachte levering in 2019-2020.

De kracht van vertegenwoordigers
Ook de inzet van onze wijk- en dorpsraden en vele andere vertegenwoordigers, ondernemers, verenigingen en instellingen draagt bij aan ‘de kracht van samen’. Vele honderden mensen dachten afgelopen jaar mee over thema´s als wonen/woonbehoefte, inclusieve samenleving, centrumontwikkelingen, evenementenbeleid etc. Datum 2 januari 2019 Pagina 2 van 2 Steeds was er de inbreng – individueel of in georganiseerd verband – vanuit wijk- en dorpsraden, verenigingen of daartoe ingestelde adviesraden als seniorenraad, sportraad en Adviesraad Sociaal Domein.

De kracht van samen in de regio
Meierijstad is zich bewust van haar positie in de regio en dat je meer power kunt maken als je daarin je partners zoekt. Dat kan in regio NO-Brabant, de As 50 of binnen AgriFoodCapital. In de as ’s-Hertogenbosch – Eindhoven kan Meierijstad profiteren van een gunstige ligging. Samenwerking met de regio Eindhoven biedt kansen voor de toekomst. Noot voor de redactie, niet

Share

Meierijstad onderzoekt mogelijkheden gemeentelijk vastgoed in Sint-Oedenrode

Gemeente Meierijstad streeft naar een gezonde financiële exploitatie en een optimale bezetting van het gemeentelijk vastgoed. Om dat te bereiken, gaat de gemeente de gebruiksmogelijkheden van het gemeentelijk vastgoed in Sint-Oedenrode onderzoeken en richt zich hierbij op het voormalige gemeentehuis, Cultureel centrum Mariendael, de Dommeltoren en het Heemkundehuis.

Verkennend onderzoek als eerste stap
Hiervoor gaat het college gesprekken voeren met de gemeenteraad en griffie als hoofdgebruikers (van een deel) van het voormalige gemeentehuis en benadert de gemeente de huidige maatschappelijk gebruikers van Mariendael, de Dommeltoren en het Heemkundehuis met de vraag wat hun ruimtebehoefte is. Ook eventuele toekomstige maatschappelijke gebruikers kunnen zich met hun ruimtevraag melden bij de gemeente. Zo ontstaat een compleet beeld van de ruimtevraag aan maatschappelijk vastgoed in Sint-Oedenrode voor genoemde locaties. Dit wordt, samen met de feiten en cijfers die al beschikbaar zijn over het functioneren van het gemeentelijk vastgoed, op een rij gezet.

Vervolgstappen
De gesprekken en de informatie uit het verkennend onderzoek geven inzicht in de stand van zaken en de behoeften met betrekking tot dit vastgoed. Op basis hiervan kunnen vervolgstappen worden gezet. Na het onderzoek volgt een participatietraject waarbij gestreefd wordt naar een maatschappelijk gedragen ontwikkeling voor de gebouwen in Sint-Oedenrode.

Share

Regentonactie een groot succes

De regentonactie in samenwerking met 6 deelnemende bedrijven was een groot succes. Van 17 oktober tot en met 17 november zijn in Meierijstad 189 regentonnen met een kortingsbon van € 20 verkocht! Dit betekent dat minstens 34.000 liter regenwater door inwoners van de gemeente Meierijstad voortaan wordt opgevangen voor hergebruik.

aarlijks gebruikt ieder huishouden gemiddeld zo’n 2.000 liter schoon drinkwater voor de tuin. Met de droogte van afgelopen zomer nog in het achterhoofd kan dat ook anders. Regenwater – ook al is het onregelmatig – valt gewoon gratis uit de lucht. Zonde om dit niet op te vangen in een regenton en te hergebruiken in de tuin! Bovendien komt het opgevangen water niet extra in het riool terecht en hoeft dus niet meer onnodig gezuiverd te worden. Bedenk ook dat met minder tegels en meer groen in de tuin, het regenwater tijdens een hoosbui veel makkelijker in de grond kan zakken. Bovendien zorgt een groene omgeving voor koelte tijdens warme dagen en voor meer vlinders, bijen en vogels in de tuin.

Tegelruilactie komt terug
Wethouder Harry van Rooijen, wethouder Infrastructuur en Duurzaamheid, “Afgelopen juni kwamen zo’n 110 inwoners uit onze gemeente enthousiast een tegel inleveren in ruil voor een plant. Daarmee hebben we een begin gemaakt om ook particuliere tuinen te gaan vergroenen. We zijn er natuurlijk nog lang niet maar vanwege dit succes wordt in 2019 opnieuw een tegelruilactie georganiseerd en we hopen dan nog veel meer tegels te mogen inzamelen. We zijn als gemeente trots op de resultaten en op de betrokkenheid van onze inwoners. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde maar vooral een groene samenleving!”

Blijf op de hoogte van de acties in Meierijstad rondom Operatie Steenbreek via: www.duurzaammeierijstad.nl. In Nederland nemen al bijna 100 gemeenten deel aan de landelijke campagne van Operatie Steenbreek.

Share
1 2 3 4 14