Trapje voor vissers komt terug bij kademuur langs de Aa

Inspectie van de kademuur ter hoogte van Brownies en Downies heeft aangetoond dat deze onveilig is. De constructie is niet te versterken. Vervanging is de meest logische optie. Hiervoor was een bedrag van 220.00 euro begroot. Echter, het eerste ontwerp werd om technische redenen niet akkoord bevonden door het waterschap. Het ontwerp is daarop aangepast. Daaraan zijn meerkosten verbonden. Daarnaast zijn extra maatregelen nodig voor het behoud van een aantal muurvarens. Deze hebben een beschermde status. Ten slotte is besloten het visser trapje te integreren. Voor deze maatregelen is een aanvullend krediet van 80.000 euro nodig. Het college besluit dit beschikbaar te stellen en het bedrag te dekken uit de algemene reserve.

Share

Gemeente Veghel ondertekent Taalakkoord

De gemeente Veghel gaat zich actief inzetten om de taalvaardigheid van medewerkers te verbeteren. Daartoe ondertekent de gemeente het Taalakkoord. De gemeente hoopt dat ander partijen, zoals het bedrijfsleven, dit voorbeeld volgen.

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben gezamenlijk het ‘Taalakkoord’ in het leven geroepen. Dit als onderdeel van het landelijk actieprogramma ‘Tel mee met Taal’.

De gemeente Veghel investeert in de taalvaardigheid van medewerkers met trainingen in heldere en begrijpelijke communicatie intern en extern en stelt medewerkers zonder startkwalificatie in staat deze alsnog te behalen. Lage taalvaardigheid is vooral onder deze groep medewerkers een aandachtspunt.

De gemeente Veghel is sinds 2011 in samenwerking met diverse organisaties, zoals bijvoorbeeld IBN en de bibliotheek, actief op het gebied van laaggeletterdheid. Door publiekelijk uit te dragen dat de gemeente de taalvaardigheid van de eigen medewerkers belangrijk vindt, hoopt de gemeente ook andere partijen over de streep te trekken. Zo kan bedrijfsleven zich ook aansluiten bij het Taalakkoord.

Dit najaar wordt het Taalakkoord tijdens een landelijke bijeenkomst ondertekend. Voor de gemeente Veghel is wethouder Margriet Bräuner hierbij aanwezig.

Share

Wet samenvoeging gepubliceerd in Staatsblad

‘Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel samen te voegen vanwege de maatschappelijke, ruimtelijke en economische opgaven op lokaal en regionaal niveau . . . ‘

Met bovenstaande alinea begint de ‘Wet van 16 maart 2016 tot samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel’ zoals die woensdag in het Staatsblad werd gepubliceerd.

Daarmee is de fusie tot Meierijstad definitief.

Logo Meierijstad

Share

Ook Eerste Kamer stemt in met fusie Meierijstad

De Eerste Kamer heeft op 15 maart jl. ingestemd met het wetsvoorstel om te komen tot de samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot Meierijstad.

Op 18 februari 2016 had een meerderheid van de Tweede Kamer zich hier al positief over uitgesproken.

De wet wordt nu door de Koning en door de betrokken bewindspersoon ondertekend. Daarna wordt de wet geplaatst in het Staatsblad. De nieuwe gemeente Meierijstad kan dan op 1 januari 2017 van start.

Logo Meierijstad

Share
1 12 13 14