Bullshift vestigt zich in Veghel

Bullshift ‘we zeggen het gewoon’ vestigt zich in Veghel

Bullshift is een organisatie die jongeren begeleid in hun drugsproblematiek. Bullshift biedt zorg aan door op die plekken zichtbaar aanwezig te zijn waar de jongeren met drugsproblematiek zijn. En daagt hen uit mee te doen aan diverse sport- en spelactiviteiten. Door fysieke beweging komt er ook mentale verandering en dat is het begin naar een positieve en krachtige toekomst voor de deelnemende jongeren. Bullshift levert op dit moment zorg vanuit hun locatie in Uden. Om de zorg toegankelijker te maken voor de inwoners van gemeente Meierijstad is een locatie aan de Rembrandtlaan in Veghel gevonden.

Inspraak
Uiteraard is het van belang om de omwonenden van de Rembrandtlaan in een vroeg stadium mee te nemen in de plannen. Wijkraad Veghel West werd daarom in een vroeg stadium door de gemeente Meierijstad betrokken bij de zoektocht naar de nieuwe locatie voor Bullshift. Daarvoor is op 12 januari door Wijkraad Veghel West en Bullshift in samenspraak met de gemeente Meierijstad een inloopavond georganiseerd. Bullshift heeft uitleg gegeven over de visie op zorg en problematiek rondom drugsgebrruik. Daarnaast konden de inwoners vragen stellen aan Bullshift en de gemeente over het gebruik van het pand aan de Rembrandtlaan.

Visie
De oprichter van Bullshift, Ton Delissen, ex-verslaafde, vertelde die avond over zijn werk. Er was uime gelegenheid voor de buurt om hun vragen en zorgen te uiten. Praktische zaken werden behandeld zoals wat te doen bij overlast, op welke tijden Bullshift aanwezig is en hoe om te gaan met elkaar als buurtgenoten. De heer G. Snelders van Wijkraad Veghel West: “De manier waarop dit door de gemeente Meierijstad, Bullshift en de wijkraad is opgepakt ervaren wij als positief. Een inloopavond met buurbewoners, met ruimte voor kritische vragen en een heldere uitleg van Ton Delissen van Bullshift leidde al snel tot veel begrip van de buurbewoners. Deze werkwijze is een voorbeeld van hoe het snel kan! Aanpakken en daadkracht bij alle partijen. Als wijkraad wensen we Bullshift veel succes met het project. En we komen zeker snel op de koffie.”

Problematiek
Drugsproblematiek is een probleem wat vaak achter gesloten deuren plaatsvindt en vaak zorgt voor schaamte in families. Bullshift wil deze taboe doorbreken! Ton Delissen: “zonder actie geen beweging en zonder beweging geen actie” is mijn stelligste overtuiging #wezeggenhetgewoon Wethouder Rik Compagne is trots op wat er samen met de buurt bereikt is. “Eén van de speerpunten van het college van b&w is vermindering van alcohol- en drugsgebruik en met de komst van Bullshift in onze gemeente zetten we een stap in de goede richting.”

Share

Tijdelijke woonplek voor 20 Oekraïners op BrabantZorg locatie De Watersteeg

Tijdelijke woonplek voor 20 Oekraïners op BrabantZorg locatie De Watersteeg

Vanaf 15 februari gaan er tijdelijk 20 Oekraïense mensen wonen op een leegstaande afdeling van de BrabantZorg locatie De Watersteeg in Veghel. Dat hebben BrabantZorg en de gemeente Meierijstad samen besloten. Gefaseerd worden de Oekraïense mensen gehuisvest op Vogelven 8. De Oekraïners gaan ook bijdragen aan het dagelijks leven in het verpleeghuis.

Alle gemeenten in Nederland zijn door het Rijk opgeroepen een aantal vluchtelingen op te nemen. BrabantZorg kan aan een deel van deze mensen een veilige woonplek bieden. BrabantZorg is een maatschappelijke organisatie die solidair en sociaal betrokken is bij de situatie van de Oekraïense vluchtelingen. Daarom hebben BrabantZorg en de gemeente Meierijstad gezamenlijk besloten om vanaf 15 februari 2023 tijdelijk 20 Oekraïense mensen te huisvesten op afdeling Vogelven 8 van locatie De Watersteeg.

De afdeling Vogelven 8 staat al enige tijd leeg vanwege tekort aan personeel en is tijdens de corona pandemie gebruikt als regionale cohort afdeling. BrabantZorg ziet op korte termijn geen verandering komen in het tekort aan personeel. Tegelijkertijd zijn veel Oekraïense vluchtelingen op zoek naar een veilige woonomgeving. Afgelopen jaar heeft een aantal Oekraïense vluchtelingen al een plek gevonden in gemeente Meierijstad. Zij zijn inmiddels bekend in de gemeente en kunnen bijdragen aan de doelstellingen van De Watersteeg. Maximaal 20 van deze mensen gaan nu tijdelijk wonen in de acht beschikbare kamers op Vogelven 8.

Wat betekent dit besluit voor alle betrokkenen?
De nieuwe bewoners van Vogelven 8 worden gefaseerd gehuisvest. Vanaf 15 februari komen er steeds groepjes mensen bij. De huisvesting van de Oekraïense mensen in een verpleeghuis is niet zo gebruikelijk, maar biedt voor beide groepen ook kansen. Daarom gaan BrabantZorg en de gemeente Meierijstad de komende tijd samen kijken hoe ze iets voor elkaar kunnen betekenen. De gemeente zal de Oekraïense mensen hierin begeleiden.

Share

B’ons Thuis concept

Gemeente Meierijstad, Woonmeij en Seniorenraad Meierijstad gaan voor B’ons Thuis concept

Samen leven laat ouderen langer en met plezier thuis wonen
Gemeente Meierijstad heeft besloten de pilot van het B’ons Thuis concept te ondersteunen.
In De Vossenberg in Schijndel wordt, in een deel van het wooncomplex, van acht woonruimten één woonruimte ingericht als gezamenlijke ruimte. Zo wordt vereenzaming onder ouderen tegengegaan en kunnen zij zo lang mogelijk met plezier zelfstandig blijven wonen. De gemeente verleent eenmalig € 70.000,- aan Woonmeij voor het concept. De Seniorenraad ontvangt een eenmalige subsidie van € 4.000,- om informatiebijeenkomsten
te organiseren voor mogelijke bewoners.

Het idee kwam van Seniorenraad Meierijstad. Zij zagen het concept in andere gemeenten en onderzochten of er belangstelling voor was. Toen bleek dat ouderen in Schijndel enthousiast waren over het idee, vroeg de Seniorenraad de gemeente de mogelijkheden te onderzoeken voor dit concept. Later is ook woningcorporatie Woonmeij in het plan betrokken, met de vraag of de pilot kon plaatsvinden in het wooncomplex bij de multifunctionele accommodatie De Vossenberg.

Van en vóór de gemeenschap
Seniorenraad Meierijstad, Woonmeij en de gemeente willen het B’ons Thuis concept graag in Schijndel ontwikkelen. Het idee is dat er een woonvorm voor ouderen ontstaat van zeven appartementen en één gezamenlijke ruimte. Deze woonvorm is bedoeld voor ouderen die graag zelfstandig willen blijven wonen en hun sociale netwerk willen uitbreiden.

Wethouder Rik Compagne van gemeente Meierijstad: “Mensen wonen vaker alleen en sommigen hebben steeds minder sociale contacten. Dat kan ze kwetsbaar en eenzaam maken. Dit concept helpt om ouderen zo lang mogelijk met plezier zelfstandig te laten wonen. Ook kunnen ze een oogje bij elkaar in het zeil houden. Een goed idee, waarmee we concreet vorm geven aan de uitvoering van het Pact Wonen, Welzijn en Zorg.”

Eerst uitproberen
Door het project in te steken als een gezamenlijke pilot, kunnen de kosten worden gedeeld. De huurders, de gemeente Meierijstad en Woonmeij leveren allemaal een bijdrage om het concept financieel te dekken. De subsidie door de gemeente wordt eenmalig verleend. De partners nemen de ervaringen uit deze pilot mee in andere ontwikkelingen in de gemeente.

Directeur-bestuurder Mark Wonders van Woonmeij: “Met het B’Ons Thuis concept leveren we een belangrijke bijdrage aan de aanpak van eenzaamheid onder ouderen. Heel fijn dat we samen met de gemeente Meierijstad een stapje extra kunnen zetten om dit te realiseren. We brengen prettig wonen en samenwonen een stap verder en realiseren woningen in een fijne en gezamenlijke woonomgeving. Doordat we aansluiten bij de woonwensen van toekomstige huurders, kunnen zij straks prettig wonen en daar zetten wij ons graag voor in.”

Lichten op groen
De omstandigheden voor het concept zijn gunstig. De locatie is uitermate geschikt voor de
huisvesting van ouderen, met het park en de winkelvoorzieningen in de buurt. Ook kan de
gemeente kosten besparen met dit concept, omdat eventuele zorg- en ondersteuningskosten voor de bewoners worden voorkomen. Daarnaast stimuleert Het B’ons Thuis concept de doorstroom van ouderen naar een meer geschikte woning. Zo komen hun woningen beschikbaar voor starters
en jonge gezinnen.

Begeleiding Seniorenraad
De gemeente en Woonmeij zien de Seniorenraad als een belangrijke partner. Zij hebben goede n de buurt en korte lijntjes met hun leeftijdsgenoten. In vier bijeenkomsten informeert en enthousiasmeert de Seniorenraad de doelgroep om zich daadwerkelijk aan te melden voor het concept. Ook bij de verhuizing en alles eromheen kan de Seniorenraad ondersteunen. In de komende maanden start de Seniorenraad met het organiseren van de informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde ouderen.

Share

Meierijstad helpt verenigingen en deel van de stichtingen met gestegen energiekosten

Meierijstad helpt verenigingen en deel van de stichtingen met gestegen energiekosten

De gemeente Meierijstad heeft een eenmalige subsidieregeling voor vergoeding van hogere energielasten vastgesteld. Sportverenigingen, kunst & cultuurinstellingen en inloopvoorzieningen zoals wijk- en dorpsorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor extra energiekosten die ze in 2022 hadden door tariefstijgingen van gas en elektriciteit. Over de vorm en mate van ondersteuning voor deze doelgroep in 2023 heeft het college nog geen standpunt bepaald. Wel geeft ze aan dat noodsituaties op maatwerk kunnen rekenen.

Vergoeding voor 2022 én energiebesparing
In tegenstelling tot inwoners en bedrijven zijn er nog nauwelijks rijkssteunmaatregelen voor de verenigingen en instellingen, terwijl die behoefte er wel is. Het college vindt het erg belangrijk dat clubs het hoofd boven water kunnen houden en de sociaal-maatschappelijke activiteiten voor inwoners door kunnen blijven gaan. De gemeente heeft daarom een uitvraag naar de energiekosten gedaan bij deze groep. Daarmee heeft ze inzicht gekregen in de omvang van de kostenstijgingen per geval en voor het totaal. De vergoeding heeft alléén betrekking op het verschil in tarief in 2022 vergeleken met 2021; en dus niet hogere kosten door méér verbruik van gas of elektriciteit.

Wethouder Menno Roozendaal: “We willen ze nu vooral zo snel mogelijk helpen, maar tegelijk een prikkel inbouwen dat deze clubs zoveel mogelijk energie gaan besparen. Daarom vragen we ze bij hun aanvraag ook te verklaren dat ze in 2023 energiebesparende maatregelen gaan treffen.”

Subsidie aanvragen
De ‘Eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten verenigingen en stichtingen in 2022’ gaat in op de eerste dag na de datum van bekendmaking. Aanvragen indienen kan t/m 31 december 2023. Behandeling gebeurt op volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag, totdat de subsidiepot leeg is. In totaal is er een budget van €450.000,- beschikbaar. De volledige regeling en voorwaarden staan vermeld op www.meierijstad.nl/energiesubsidie

Na 2022
De nieuwe subsidieregeling heeft alleen betrekking op het jaar 2022. De gemeente monitort voortdurend wat er speelt rond de energieprijzen en inflatie en welke (landelijke) regelingen er voor verschillende doelgroepen zijn of komen. En vooral wat de financiële en maatschappelijke gevolgen op korte en langere termijn daarvan zijn. Die inzichten vormen de basis voor eventuele acties/maatregelen vanuit de gemeente voor 2023

Share

Middelgrote gemeenten kunnen sneller en goedkoper bouwen dan grotere gemeenten

Middelgrote gemeenten kunnen sneller en goedkoper bouwen dan grotere gemeenten

BILTHOVEN – 25 JANUARI 2023 – “Middelgrote gemeenten willen graag minstens 65.000 woningen bouwen en kunnen dat vaak sneller en goedkoper dan grotere gemeenten”, dat stelt burgemeester Sjoerd Potters, voorzitter van het samenwerkingsverband van gemeenten M50. Op 26 januari 2023 legt hij in gemeente De Bilt, samen met 25 wethouders, een gezamenlijk woningbod bij minister Hugo de Jonge op tafel. Om de publieke tekorten voor deze woningbouw af te dekken is een bijdrage van het rijk noodzakelijk, maar het aantal middelgrote gemeenten die een bijdrage van het rijk krijgen is relatief laag. Potters stelt: “Voor de zogenaamde woningbouwimpuls deed het kabinet een greep uit de kas van het gemeentefonds, maar door strenge eisen en hoge drempels vloeien de gelden vooral naar grote gemeenten en advieskantoren. Bij de vorige tranche van de Woningbouwimpuls bleef er zelfs geld over in de pot.” Een inventarisatie van de M50 constateert 11 drempels in het beleid van het kabinet die het bouwen in middelgroot sterk bemoeilijken.

Goedkoop wonen in hartje centrum
Het regeerakkoord benadrukt de ambities van het kabinet om 900.000 huizen te bouwen; verspreid over heel Nederland. De genoemde M50 inventarisatie laat zien dat middelgrote gemeenten (ca. 30.000-80.000 inwoners) locaties hebben bepaald en plannen hebben gemaakt. Burgemeester Sjoerd Potters stelt: “Middelgrote gemeenten kunnen bouwen in hartje centrum, zonder grote transformaties of infrastructurele ontwikkeling. Dat drukt de kosten en brengt de vaart erin. In middelgrote gemeenten zoals Waalwijk, Meierijstad, Doetinchem en De Bilt groeit de werkgelegenheid. Bovendien willen wij onze jongeren een huis bieden.”

Middelgroot twijfelt bij indienen financieringsaanvraag
De inventarisatie van de M50 laat tegelijkertijd ook zien dat middelgrote gemeenten twijfelen of ze een aanvraag willen indienen voor de nieuwe ronde van de Woningbouwimpuls. Dat ligt onder andere aan de drempels en de eisen. Erik Wessels, wethouder van Rijssen-Holten (CDA) stelt: “De Tweede Kamer heeft geprobeerd om het minimale aantal woningen bij nieuwbouwprojecten terug te brengen naar 200 per aanvraag, maar harde criteria zoals ‘geografische eenheid’ en ‘projectoptimalisatie’ zorgen ervoor dat bouwprojecten onder de 500 woningen in middelgrote gemeenten vaak niet haalbaar zijn. Hierdoor moeten wij helaas discussies voeren met het ministerie of een hechte dorpsgemeenschap als Holten een geografische eenheid is of niet.” Wethouder Dolf
Smolenaers van De Bilt (D66) voegt toe: “De minister heeft veel energie en grote ambities, maar meedoen aan de tombola van de woningbouwimpuls kost heel veel tijd en de uitkomsten zijn hoogst onzeker. Het zou moeten gaan om snelle en goede plannen en niet om de meeste plancapaciteit.’

“Stenen stapelen in plaats van advieskosten maken”
De gemeentelijke financiering na 2026 is hoogst onzeker en dit beperkt de investeringskracht en plancapaciteit. Jan van Burgsteden, wethouder Meierijstad: voegt toe: ”Ambtenaren van middelgrote gemeenten verdwalen nogal eens in alle overlegorganen, impulskamers en projectpotjes en als het echt om de verdeling van de euro’s gaat zoals bij de infrastructuurgelden om de woningbouw te ontsluiten (MIRT) dan zitten alleen grote gemeenten aan tafel.” Om in aanmerking te komen voor extra ambtenaren uit de zogenaamde flexpool is vaak cofinanciering nodig. Vervolgens wordt de inzet van die ambtenaren in de regeling beperkt. Eva Boswinkel, wethouder Financiën van Zutphen en Vicevoorzitter M50 (GroenLinks) stelt: “De regelingen van het rijk passen meer bij een grote gemeente met een fors personeelsbestand. Wij zoeken handjes in plaats van meedenkers. Wij willen stenen stapelen.”

Share

Nationale Voorleesdagen 2023 ook van start in Meierijstad!

Nationale Voorleesdagen 2023 ook van start in Meierijstad!

Van 25 januari tot en met 4 februari vinden de Nationale Voorleesdagen 2023 plaats. Ook in gemeente Meierijstad wordt hier aandacht aan besteed. Doel van de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen (0-6 jaar) die zelf nog niet kunnen lezen of net het lezen hebben geleerd. (Voor)lezen is goed voor je woordenschat, spelling en tekstbegrip. Dit jaar staat het boek ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ van auteur Joukje Akveld en illustrator Jan Jutte centraal.

De Bibliotheken Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, organiseren tijdens de Nationale Voorleesdagen diverse activiteiten voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar. Ook scholen en kinderopvang besteden aandacht aan de Nationale Voorleesdagen. En de burgemeester en
wethouders van Meierijstad gaan op verschillende basisscholen en kinderopvanglocaties in
Meierijstad voorlezen.

“Voorlezen is belangrijk. Je versterkt er het taalinzicht, de concentratie en de fantasie van het kind mee. Als gemeente vinden wij taal en lezen heel erg belangrijk. Samen met onder andere kinderopvang, scholen en bibliotheken werken we daarom doorlopend aan het stimuleren van taal.” aldus Johan van Gerwen, wethouder Onderwijs.

 

Share

Nieuwbouw Basisschool De Bunders

Op weg van basisschool naar nieuw kindcentrum De Bunders

Basisschool de Bunders is aan vervanging toe. Het schoolgebouw is ruim 40 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het schoolbestuur heeft het college van B&W daarom gevraagd om de vervangende nieuwbouw van de basisschool te bekostigen. Van basisschool naar kindcentrum Dit biedt de unieke kans om in het nieuwe gebouw ook kinderopvangvoorzieningen onder te brengen en er een Integraal Kindcentrum (IKC) van te maken. Naast het basisonderwijs biedt het gebouw van 926 m2 straks ruimte aan peuteropvang (Verdi Start ) en kinder- en buitenschoolse opvang (Humankind).

Wethouder onderwijs Johan van Gerwen: “ Dit is weer een belangrijke stap voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Meierijstad. De Bunders krijgt straks een basisschool die voldoet aan de eisen van eigentijds onderwijs, gezondheid en duurzaamheid. En met de peuter- en kinderopvang erbij hebben we straks alles onder één dak, zodat kinderen van nul tot twaalf op dezelfde vertrouwde plek kunnen blijven.”

Het college wil meewerken aan het verzoek van het schoolbestuur voor de bekostiging van de nieuwbouw van IKC de Bunders. Eerder heeft zij voor de nieuwbouw van de basisschool al geld opgenomen in de begroting. Voor de extra opvangvoorzieningen is extra geld nodig. En door de forse prijsstijging van bouwkosten en de stijgende loon- en energiekosten, komt de bouw sowieso duurder uit. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd de benodigde (extra) middelen beschikbaar te stellen. Als de raad die middelen beschikbaar heeft gesteld, kan het college het verzoek van het schoolbestuur afhandelen en kan de bouw van start!

Share

9 januari 2023

Het gemeentebestuur van Meierijstad nodigt alle 80.000 inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen uit voor de Nieuwjaarsontmoeting van Meierijstad.

Het voelt als thuiskomen, een nieuwjaarsontmoeting als vanouds. Onder het genot van een hapje, een drankje en muzikale ondersteuning, willen wij graag met u onze nieuwjaarswensen delen in onze ‘huiskamer’ in ’t Spectrum.

Iedereen is welkom om binnen te lopen op 9 januari 2023, tussen 19.30 – 22.00 uur. 
Om 20.00 uur houdt burgemeester Van Rooij zijn nieuwjaarstoespraak.

Wij kijken er naar uit u weer te zien.

College van burgemeester en wethouders

Share

Sport Awards Meierijstad On Tour

Sport Awards Meierijstad On Tour

Meierijstad is trots op alle sporters en sportvrijwilligers. Om deze waardering aan hen te laten zien, reiken de gemeente en de Sportraad elk jaar de Sport Awards uit. Vanwege het grote succes in 2022, gebeurt dat ook volgend jaar weer On Tour.
Wethouder Johan van Gerwen en voorzitter van de sportraad Rolf de Jong zetten op 2, 3 en 4 juni zowel de kampioenen als de Award-winnende sportvrijwilligers in het zonnetje, dit gebeurt On Tour. De sportkampioenen uit het sportjaar 2022 worden dan gehuldigd én er wordt een Sport Award uitgereikt aan de Sportvrijwilliger van 2022. Eén voor de jeugd en één voor volwassenen.
Wethouder Johan van Gerwen: “Ook afgelopen jaar zijn er weer genoeg goede voorbeelden op het gebied van sport en bewegen die we op een podium willen zetten. Deze sporters en sportvrijwilligers zijn een inspiratie voor anderen en zorgen er voor dat nog meer mensen in Meierijstad gaan sporten en bewegen. En omdat Sport Awards On Tour vorig jaar heel positief is ontvangen gaan we ook in 2023 weer op pad in ons busje om de sporters en vrijwilligers bij hun vereniging of bij hen thuis te bezoeken!

Aanmelden Kampioenen en Sportvrijwilligers
Tot en met 14 februari 2023 kan iedereen in Meierijstad de kampioenen en sportvrijwilligers van 2022 aanmelden. Via www.sportawardsmeierijstad.nl kunnen kampioenen worden aangemeld en vrijwilligers worden genomineerd. Op maandag 17 april worden alle genomineerde vrijwilligers bekend gemaakt en kan iedereen in Meierijstad stemmen op zijn of haar favoriet. Dit kan tot en met zondag 7 mei.

Share

Nieuwjaarsontmoeting Meierijstad

Het gemeentebestuur van Meierijstad nodigt alle 80.000 inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen uit voor de Nieuwjaarsontmoeting van Meierijstad.

Het voelt als thuiskomen, een nieuwjaarsontmoeting als vanouds. Onder het genot van een hapje, een drankje en muzikale ondersteuning, willen wij graag met u onze nieuwjaarswensen delen in onze ‘huiskamer’ in ’t Spectrum.

Iedereen is welkom om binnen te lopen op 9 januari 2023, tussen 19.30 – 22.00 uur. 
Om 20.00 uur houdt burgemeester Van Rooij zijn nieuwjaarstoespraak.

Wij kijken er naar uit u weer te zien.

College van burgemeester en wethouders

Locatie: cultureel centrum ’t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel.  U kunt parkeren tegenover ’t Spectrum.

 

Share

Gemeente Meierijstad bereidt zich voor op de jaarwisseling

Gemeente Meierijstad bereidt zich voor op de jaarwisseling

De gemeente Meierijstad wenst iedereen een fijne jaarwisseling en doet er alles aan om overlast door vuurwerk aan te pakken. De komende periode zijn politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) op pad om op verschillende locaties en tijden te controleren op het afsteken van vuurwerk. Uit voorzorg verwijdert de gemeente rond de jaarwisseling een groot aantal afvalbakken en kledingcontainers of dicht deze af.

Wanneer mag het wel?
Vuurwerk mag van zaterdag 31 december 18.00 uur tot zondag 1 januari 02.00 uur afgestoken worden. Deze afsteektijden zijn landelijk vastgesteld.
Minderjarigen (tussen 12- 18 jaar) die buiten deze tijden vuurwerk afsteken kunnen rekenen op een taak- en of leerstraf en worden verwezen Halt. De Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij Halt de jongere confronteert met het eigen gedrag en de gevolgen daarvan.

Meerderjarigen krijgen een geldboete.
In alle gevallen geldt dat het vuurwerk in beslag wordt genomen. Bij schade aan bijvoorbeeld prullenbakken, bankjes of andere zaken, doet de gemeente altijd aangifte en verhaalt de schade op de veroorzaker.

Overlast melden?
Ervaart u nu al vuurwerkoverlast? Maak dan een melding via de Mijngemeenteapp. Heeft u nog geen app gedownload, kijk dan op https://www.meierijstad.nl/melden hoe u dat moet doen.
Ook kunt u overlast melden via het reguliere nummer van de politie: 0900 – 8844. Help letsel voorkomen De meeste ongevallen met vuurwerkletsel gebeuren op Nieuwjaarsdag met vuurwerk dat niet is afgegaan. De slachtoffers zijn meestal jongeren tussen de 10 en 19 jaar. Ruim daarom (uw) vuurwerk direct op, de gemeente doet dat niet. U kunt hiervoor gebruik maken van de speciale afvalzakken. Deze zakken zijn te verkrijgen bij de plaatselijke vuurwerkverkoopadressen en u kunt deze gratis kwijt in de maand januari bij de gemeentelijke milieustraat.
Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/regels-vuurwerk kunt u lezen welk vuurwerk er in Nederland is toegestaan en waar en wanneer u deze kunt kopen.

 

 

Share

Volop activiteiten voor kinderen en jongeren in de kerstvakantie!

Volop activiteiten voor kinderen en jongeren in de
kerstvakantie!

In de kerstvakantie worden er leuke (winter)activiteiten georganiseerd in
Meierijstad om samen te sporten, te leren, elkaar te ontmoeten en vooral
plezier te beleven met z’n allen! Kinderen en jongeren van 2 t/m 17 jaar
kunnen hier gratis aan meedoen.
Een greep uit het programma voor kinderen van 2 t/m 8 jaar:
• Voorlezen in pyjama
• Bosuitje met de natuurwijzer in het Geerbos Veghel
• Theater voor kinderen met Tijl Damen. Samen dansen, zingen en
meedoen
• Een speur-zoektocht naar de Sneeuwpoppen in het centrum van SintOedenrode
Het volledige programma, de dagen, tijden en locaties zijn terug te vinden via:
www.bezoekmeierijstad.nl. Aanmelden voor de activiteiten op het
kinderprogramma is niet nodig.
Een greep uit het programma voor jongeren van 9 t/m 17 jaar:
• Glow in the Dark voetbal toernooi
• IJshockey toernooi
• Springkussen parcours
Het volledige programma, de dagen, tijden en locaties zijn terug te vinden via:
www.bezoekmeierijstad.nl.
Aanmelden voor deze activiteiten is verplicht en kan via
bewegen@meierijstad.nl. Vermeld hierbij ook je leeftijd. Het kan zijn dat
een activiteit vol is, dus wil je verzekerd zijn van een plekje, geef je dan
snel op

 

ACTIVTEITEN op een RIJ

Share

Meierijstad brengt impact energiecrisis in kaart

Meierijstad brengt impact energiecrisis in kaart

De gemeente Meierijstad ziet de behoefte aan steunmaatregelen door de explosief stijgende energietarieven toenemen. Dat geldt over de hele linie: Inwoners, bedrijven maar in het bijzonder voor sport-, kunst-, en cultuurverenigingen en maatschappelijke instellingen. In tegenstelling tot inwoners en bedrijven zijn er namelijk nog nauwelijks rijkssteunmaatregelen voor de verenigingen en instellingen. Het college komt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 met een compensatieregeling voor deze doelgroep; In afwachting daarvan ondersteunt ze die organisaties die in acute financiële nood verkeren, zodat die het hoofd boven water kunnen houden.

Compensatieregeling verenigingen en instellingen
Op dit moment doet de gemeente zelf een brede uitvraag onder alle instellingen en verenigingen. Daarbij inventariseert ze vooral de energiecontracten en energiekosten in 2021. Op basis daarvan kan de gemeente bepalen wat de energiekosten in 2022 en volgende jaren naar verwachting gaan worden. De gemeente verwerkt nu de gegevens van deze inventarisatie en verwacht daar nog dit jaar een totaalbeeld van te hebben. Dan kan een voorstel voor een compensatieregeling 2022 worden gemaakt; de verwachting is dat het college daarover in het eerste kwartaal een besluit neemt. Het college vindt het belangrijk dat instellingen en verenigingen in 2023 op één centrale plek terecht kunnen met hun ondersteuningsvraag.

Verduurzaming en besparing
Ondertussen blijft energiebesparing op alle fronten van heel groot belang. Want wat niet gebruikt wordt, hoeft niet opgewekt; en, vooral, niet betaald te worden. Het college heeft instellingen en verenigingen een handreiking gestuurd met praktische energiebespaartips voor gebruikers/huurders van accommodaties. Die bevat de voor de hand liggende tips zoals deuren dicht, en geen verwarming, licht of ventilatie aan als er geen gebruikers zijn. Maar ook het advies om serieus te bespreken of er minder/korter gedoucht kan worden; of bezetting meer geconcentreerd kan worden in een beperkt aantal ruimtes; of apparatuur anders ingeregeld kan worden. Wethouder Menno Roozendaal: “Omdat energiebesparing ook op de lange termijn een blijvende opgave is voor ons allemaal, willen we prikkels voor energiebesparing inbouwen in de compensatieregeling die we begin 2023 presenteren.”

Share

Bloembollenactie voor inwoners van Meierijstad

Bloembollenactie voor inwoners van Meierijstad

Meierijstad wil verstening van de tuinen tegengaan en vergroenen stimuleren. Daaromorganiseert ze voor het vijfde jaar op rij een publieksactie. Van zaterdag 3 t/m zondag 11 december 2022 loopt de bloembollenactie. Tegen inlevering van een tegel ontvangen inwoners bij de deelnemende bedrijven een gratis zakje bloembollen.

Tijd voor actie
Steeds vaker heeft Nederland te maken met hitte, langdurige droogte en extreme hoosbuien. Heftige regenbuien hebben soms wateroverlast en schade als gevolg. Veel gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland ondernemen maatregelen om de openbare ruimte anders in te richten. Wethouder Jan van Burgsteden: “Ook in Meierijstad lopen meerdere projecten om wijken ‘klimaatrobuust’ te maken. Op steeds meer plekken in de openbare ruimte vervangen we stenen door groen zodat het water makkelijker de bodem in kan en daar vastgehouden kan worden. Maar we hebben ook de hulp van tuinbezitters nodig. Want een heel groot deel van de gemeentelijk grondgebied is in bezit van particulieren. En iedereen kan in eigen tuin aan de slag om tegels te verwijderen en planten erin te zetten. Alle beetje helpen om Meierijstad groener te maken!”

Tegel eruit, bloembol erin
Van 3 t/m 11 december 2022 kunnen inwoners bij één van de deelnemende bedrijven een tegel inleveren samen met de ingevulde waardebon. De inwoner ontvangt dan namens de gemeente een gratis zakje bloembollen (ter waarde van € 6). Via www.meierijstad.nl/bloembollenactie zijn de deelnemende bedrijven te vinden en is de bon te downloaden. De bloembollen zorgen voor nectar voor bijen en hommels in het vroege voorjaar als de meeste planten nog niet bloeien. En al die bollen die nu de grond ingaan, zorgen begin volgend jaar voor een gezellig en kleurrijk beeld in de straten van Meierijstad.

Het goede van een groene tuin
Groen is goed voor uw gezondheid en geeft plezier en ontspanning. Groen zuivert de lucht.
Groene tuinen bieden verkoeling in de zomer. En inwoners halen een stukje natuur dicht bij huis. Want met meer planten, bloemen en bomen is er weer een leefgebied voor veel soorten vogels, insecten en andere (bodem)dieren. Kortom meer biodiversiteit!
Samen zetten we ons in voor meer groen in de buurt!

De bloembollenactie wordt vanuit de campagne Operatie Steenbreek gelijktijdig georganiseerd voor inwoners va n de gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss en is mede mogelijk gemaakt door Waterschap Aa en Maas.

Share

Vuurwerkoverlast? Gemeente roept op om overlast te melden

VEGHEL | Ervaar jij nu al vuurwerkoverlast? De gemeente roept inwoners van Meierijstad op om vuurwerkoverlast direct te melden. “Daardoor kunnen wij gerichter handhaven”, aldus de gemeente.

De gemeente wil een beter beel krijgen van locaties waar overlast met vuurwerk het meeste voorkomt. “Jij kan ons helpen door een melding te maken via Mijngemeenteapp.” Kijk hier voor meer informatie over de app of online melden op.

Share
1 2 3 98