Meierijstad stopt met nieuwe bestemmingsplannen

Meierijstad stopt met nieuwe bestemmingsplannen

Concept ontwerpbestemmingsplannen kunnen nog tot 1 augustus a.s. ingediend worden bij gemeente Meierijstad. Ná 1 augustus neemt de gemeente deze plannen niet meer in behandeling; er geldt dan een andere aanpak. Dit besluit heeft te maken met de Omgevingswet die nu definitief op 1 januari 2024 in werking gaat. Voorbereidingstijd nodig
De wettelijke procedure zegt dat ontwerpbestemmingsplannen vóór 1 januari 2024 moeten zijn voorbereid en ter inzage zijn gelegd voor zienswijzen. Alleen dan kunnen ze nog als bestemmingsplan onder de Wet ruimtelijke ordening vastgesteld worden. Een goede voorbereiding kost namelijk tijd. Denk hierbij aan de beoordeling van het plan (door provincie, waterschap en de Omgevingsdienst), aanpassing van rapporten en besluitvorming door het college van B&W.
Wethouder van Burgsteden: “We willen voorkomen dat er tegen het eind van dit jaar nog een stuwmeer met bestemmingsplannen ligt of nog snel onvolledige plannen ingediend worden. En we willen geen verwachtingen wekken die niet haalbaar zijn. Duidelijkheid is daarom belangrijk.” De gemeente informeert de ontwikkelaars en adviseurs/gemachtigden waarmee zij regelmatig samenwerkt, actief over de deadline van 1 augustus.

Werkwijze vanaf 1 augustus
Als het niet lukt vóór augustus een ontwerpbestemmingsplan in te dienen zijn er 2 mogelijkheden.
1.Uitgebreide omgevingsvergunning:
Sommige projecten kunnen ook mogelijk gemaakt worden met een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestaand bestemmingsplan. Zo’n omgevingsvergunning moet vóór 1 januari 2024 aangevraagd zijn. Vanaf 1 januari is een aanvraag van een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet mogelijk. In sommige gevallen kan het gunstig zijn de Omgevingswet af te wachten. De gemeente kan een initiatiefnemer hierover informeren.
2.Wijziging Omgevingsplan:
Vanaf 1 januari 2024 heeft de gemeente Meierijstad één Omgevingsplan; álle dan bestaande bestemmingsplannen (voor Meierijstad zijn dat er ruim 370) gaan daar automatisch in op. De gemeente wijzigt het Omgevingsplan straks 2 keer per jaar. Voor de wijzigingen stelt en communiceert ze een deadline; als voor een initiatief een wijziging nodig is, moeten alle documenten vóór die deadline ingediend zijn. De voorbereiding van die documenten gebeurt aan de Intaketafel en daarna de Omgevingstafel.

Intaketafel en Omgevingstafel
Meierijstad werkt al enige tijd met de Intaketafel en Omgevingstafel. Door alle belanghebbenden aan de voorkant al te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving, kan een goede omgevingskwaliteit behouden blijven. Op de Intaketafel beoordeelt de gemeente ambtelijk of een initiatief kansrijk is, bijdraagt aan de leefomgeving en past binnen het gemeentelijk beleid. Als het initiatief kansrijk is, wordt daarna aan de Omgevingstafel gekeken of het ook haalbaar is. Alle betrokken overheidspartijen denken daarbij mee. De eindbeoordeling (is het haalbaar en kan er een omgevingsvergunning ingediend worden of een wijziging omgevingsplan voorbereid worden) wordt voor besluitvorming aan het college voorgelegd. Bij een positief besluit kan de vergunningsaanvraag of de aanvraag om een wijziging van het omgevingsplan plaatsvinden.

Share

Gemeente Meierijstad draagt haar ‘steentje’ bij

Gemeente Meierijstad draagt haar ‘steentje’ bij

Gemeente Meierijstad nodigt haar inwoners uit om Meierijstad groener te maken. Vanuit de Watersamenwerking AS50+ gaan gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss tijdens het NK Tegelwippen met elkaar de strijd aan. Alle bewoners kunnen meedoen door tegels te wippen in de eigen voor-, achter-, of geveltuin! Gewipte tegels kunnen tot en met 31 oktober 2023 nog opgegeven worden om mee te tellen voor de eindstand. Natuurlijk draait het kampioenschap niet alleen om ‘willen winnen’ maar heeft het een hoger, gemeenschappelijk doel. Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij zijn steeds vaker problemen als wateroverlast, omdat de leefomgeving sterk is versteend. Dat regenwater kan het riool overbelasten of de kelder inlopen. Al die stenen zorgen voor nog meer hitte tijdens een warme zomerdag.

Met minder tegels en meer bloemen, vaste planten en bomen in de tuin, kan het regenwater veel makkelijker in de bodem zakken. Bovendien zorgt een groene omgeving voor meer verkoeling en schaduw tijdens warme dagen en voor een leefomgeving voor vlinders, bijen en vogels. En al dat groen ziet er ook nog eens veel mooier en gezelliger uit. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat een groenere leefomgeving een positief effect heeft op onze (mentale) gezondheid.

Wethouder Jan van Burgsteden, “Ook als gemeente nemen we maatregelen om de openbare ruimte anders in te richten. Op steeds meer plekken vervangen we stenen door groen. Wij kunnen het echter niet alleen, we hebben ook de hulp van onze inwoners en tuinbezitters nodig. Daarom doen we mee met deze actie en hopen we op heel veel gewipte tegels, vooral in Meierijstad!.”

Oproep
Gemeente Meierijstad vraagt haar inwoners eens goed rond te kijken in de eigen tuin. Zijn al die tegels wel echt nodig of kan het (deels) prima vervangen worden door groen? Alle kleine beetjes helpen al. Meer groen en minder stenen is fijn voor iedereen, voor de dieren én goed voor het klimaat. Tegels gewipt en vervangen door groen? Geef ze tot en met 31 oktober 2023 door via www.nk-tegelwippen.nl/tegelstand/ (kies Meierijstad bij ‘zoek op gemeente’), dan worden ze bij de Tegelteller van gemeente Meierijstad opgeteld. En met inzending van een mooie foto, maakt elke deelnemer kans op de Wipper van de Maand prijs!

Share

Jaarrekening 2022 gemeente Meierijstad laat positief resultaat zien

Jaarrekening 2022 gemeente Meierijstad laat positief resultaat zien

De gemeente maakt elk jaar een jaarrekening om te laten zien waaraan zij het afgelopen jaar geld heeft besteed. Wethouder van financiën Jan Goijaarts presenteerde 17 mei de jaarrekening aan de gemeenteraad. Het financieel resultaat over 2022 komt uit op ruim € 23 miljoen. Tegenover het positieve resultaat van afgelopen jaar, staat financiële onzekerheid in de nabije toekomst omdat de inkomsten vanuit het Rijk vanaf 2026 sterk terug lijken te lopen.

Reserve voor de toekomst
De gemeente hield dus geld over ten opzichte van de begroting. Door o.a. geld van het Rijk waar vooraf geen rekening mee werd gehouden en een aantal gemeentelijke projecten dat nog niet (volledig) uitgevoerd kon worden. Een groot deel van het plusbedrag, ruim € 18 miljoen, wordt toegevoegd aan de algemene risicoreserve. Dit helpt de gemeente om in de toekomst risico’s op te vangen. De overige 5 miljoen gaan niet naar de algemene reserve, maar neemt de gemeente op in de begroting 2023.

Onzekerheden
Wethouder Jan Goijaarts: “Er is de afgelopen jaren gelukkig weer veel moois bereikt, met en voor de inwoners van Meierijstad. Het positieve resultaat van de jaarrekening moet echter wel in perspectief worden bekeken. Er is op veel onderdelen nog onzekerheid. 2022 was, net als 2021, een jaar van onzekerheden, ook voor onze inwoners. Van de pandemie zijn de gevolgen nog steeds merkbaar. En de oorlog in Oekraïne had economische gevolgen, die ook hier worden gevoeld. Het gebrek aan compensatie voor taken die het Rijk heeft overgedragen aan de gemeentes, bracht en brengt onzekerheid met zich mee. Zolang het kabinet niet met een passende oplossing komt voor de financiële problematiek, blijft de onzekerheid. Dit zal zichtbaar zijn in de kadernota die het college in juni aan de raad aanbiedt.”

Het college van B&W heeft de jaarrekening goedgekeurd. De raad bespreekt de jaarstukken op 29 juni 2023. De jaarrekening is digitaal in te zien op https://meierijstad.jaarverslag-2022.nl.

Share

Proef met dienstverleningsloket voor internationale werknemers

Proef met dienstverleningsloket voor internationale werknemers

Gemeente Meierijstad gaat zich nog nadrukkelijker inzetten voor goede woon, werk- en leefomstandigheden van internationale medewerkers. De commissie Roemer geeft in haar adviesrapport “Geen tweederangs burgers”, aanbevelingen voor de verbetering van de woon-, werk- en leefomstandigheden van internationale medewerkers in Nederland. Eén daarvan is het aanbieden van een centrale loketfunctie waar de internationale werknemers terecht kunnen. Het Rijk heeft besloten dit advies over te nemen en heeft de provincie Noord-Brabant aangewezen als pilot provincie. De gemeente Meierijstad heeft zich bereid verklaard hieraan invulling te geven voor de regio Noordoost Brabant.

Internationale werknemers zijn niet meer weg te denken. Gezien de huidige arbeidsmarkt zijn zij in meerdere bedrijfstakken terug te vinden. Sommigen zijn hier kort, maar er zijn er ook die langer of voor altijd blijven. Het komt nog te vaak voor dat zij onder slechte omstandigheden werken en wonen. De internationale medewerkers hebben behoefte aan een informatieloket, deels digitaal, maar zeker ook fysiek. Een plek waar ze zich kunnen laten informeren over hun rechten en plichten, welke voorzieningen er zijn en zo mogelijk tot inburgering overgaan. Belangrijk is ook dat ondernemingen in Brabant waar deze mensen te werk gesteld zijn hieraan ook medewerking verlenen. Een rondje langs de bedrijven bevestigd de bereidheid van meerdere grote en kleinere werkgevers.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil, met de Provincie, in Brabant op vier plekken een regionaal informatie- en meldpunt opzetten en in ruim anderhalf jaar bekijken wat het beste werkt. Er zijn betere afspraken nodig tussen werkgevers en werkgeversinstanties, uitzendbureaus, overheids- en hulpinstanties. Denk bij deze laatste aan bijvoorbeeld de GGD, Arbeidsinspectie, huisartsen, politie en andere partners. Dit moet dan een voorbeeld zijn voor alle andere in te richten punten in Nederland.

Wethouder Jan Goijaarts: “De inzet van internationale werknemers is niet meer weg te denken in nze samenleving. Meierijstad heeft een grote opgave als het gaat om toezicht op de kwaliteit. We zijn daarom blij met dit loket namens de regio NoordoostBrabant. Zo krijgen we meer zicht op de situatie en kunnen we gerichter werken aan een gezamenlijke aanpak voor een goede en veilige woon- werk- en leefomgeving.”

Share

Meierijstad versnelt met nieuw uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Meierijstad versnelt met nieuw uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Het college van Meierijstad stelde op 9 mei het nieuwe uitvoeringsprogramma voor duurzaamheid vast. Dit tweede uitvoeringsprogramma loopt van 2023 t/m 2026 en bevat lopende projecten, maar ook veel nieuwe zaken.
Sinds 2018 werkt Meierijstad aan ambitieuze duurzaamheidsdoelen. De raad stelde toen de duurzaamheidsvisie vast. Daarin staat dat Meierijstad CO2-neutraal, biodivers, circulair,
klimaatbestendig en schoon wil zijn in 2050. Met het uitvoeringsprogramma 2019-2022 zette de gemeente de eerste stappen. Wethouder Menno Roozendaal: “Het nieuwe college dat vorig jaar aantrad wil dit werk voortzetten én versnellen; en daarbij aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in de snel veranderende wereld. Dat vertaalt zich nu in een nieuw vierjarig uitvoeringsprogramma.”

Uit de vele projecten in het nieuwe programma spreekt ambitie. Het college wil versnellen in de energietransitie; de overgang van het gebruik van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen. Energiebesparing in de hele samenleving krijgt een prominente rol. De overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven voor koken, het verwarmen van woningen en kraanwater wordt concreet met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan voor de eerste aardgasvrije wijk in Meierijstad. Eerder stelde de raad in 2022 de visie voor aardgasvrij al vast.

Het werken aan circulariteit (producten na gebruik inzetten als grondstof voor nieuwe producten of materialen) en een klimaatbestendige omgeving moet tot wasdom komen in deze periode. Het college brengt het vastgestelde biodiversiteitsbeleid ten uitvoer; Onderdeel daarvan is onder andere natuurinclusief bouwen; bouwen waarbij ruimte gegeven wordt aan natuur, plant en dier. En er is volop aandacht voor innovatie, samenwerking en voorlichting.

Extra handen voor energietransitie
Een belangrijke voorwaarde om alle projecten uit te voeren is voldoende personeel. Daarin wordt de gemeente geholpen door de Rijksoverheid. Elke gemeente krijgt namelijk tot 2030 extra geld om medewerkers aan te nemen of in te huren. Voor Meierijstad is dat in ieder geval 4 miljoen euro voor de komende drie jaar. Het college besloot dat geld vollédig in te zetten voor extra personeel dat nodig is om het klimaat- en energiebeleid te maken en uit te voeren. Met een uitgebreid ambtelijk team kan het college ook daadwerkelijk versnellen op duurzaamheid; en zo de lokale en landelijke klimaatdoelen halen.

Share

Keuze locaties openbare toiletten in Meierijstad bekend

Keuze locaties openbare toiletten in Meierijstad bekend

Gemeente Meierijstad streeft naar een zo toegankelijk mogelijke samenleving. Daar horen ook goede openbare voorzieningen bij, zoals bijvoorbeeld openbare toiletten. In Nederland heeft ongeveer 1 of de 5 Nederlanders last van buik en/of blaasproblemen. Dat zijn omgerekend zo’n 17.000 mensen in Meierijstad. Veel mensen met dergelijke problemen durven vaak hun huis niet goed uit, omdat ze niet zeker weten of ze ergens naar het toilet kunnen. Een altijd toegankelijk openbaar toilet zorgt ervoor dat mensen in ieder geval te allen tijde naar het toilet kunnen.

In de raadsvergadering van 8 juli 2021 is het amendement ‘Hoge Nood’ aangenomen. Dit
amendement gaf het college opdracht tot het realiseren van openbare 24/7 toegankelijke toiletten in de kernen van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

In Schijndel is een bestaande locatie gevonden in de Glazen Boerderij, die momenteel geschikt wordt gemaakt voor 24/7 gebruik en binnenkort wordt geopend.

Voor Veghel en Sint-Oedenrode is een uitgebreide inventarisatie van bestaande (openbare) gebouwen gedaan om hierin een 24 uurs toegankelijke openbaar toilet te realiseren. Dit bleek echter niet mogelijk te zijn. Daarom is de keuze gemaakt voor een losse openbare toiletunit, die ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte eenvoudig te gebruiken is. Voor de plaatsing van een dergelijke unit zijn verschillende locaties onderzocht in samenspraak met Stichting Toegankelijk Meierijstad en zijn gesprekken met omwonenden gevoerd. Uiteindelijk is de keuze gemaakt om een openbaar toiletunit op Vlas en Graan in Veghel en aan de Hertog Hendrikstraat in Sint-Oedenrode te gaan realiseren. Beide locaties liggen dicht bij het winkelgebied, op een goed zichtbare en veilige plek met een goede doorstroom van mensen.

De verwachting is dat de toiletten in Veghel en Sint-Oedenrode eind 2023 geplaatst kunnen worden.

Share

Woonwensenonderzoek

WOONWENSENONDERZOEK IN MEIERIJSTAD

Er is veel vraag naar woonruimte in Meierijstad. Samen met woningbouwcorporaties en marktpartijen wil gemeente Meierijstad de juiste woningen bouwen om er voor te zorgen dat iedereen passend en betaalbaar kan wonen. Om dit te realiseren is het belangrijk te weten wat de woonwensen zijn. In februari 2019 is voor de laatste keer een dergelijk onderzoek uitgevoerd voor de gemeente Meierijstad.

Wethouder Rik Compagne: “De gemeente doet samen met buurtgemeenten onderzoek naar de woonwensen van haar inwoners. We vinden het voor het maken van bouwplannen belangrijk te weten of de inwoners tevreden over hun huidige woning. Zijn er misschien verhuisplannen? Waar en hoe zou men dan willen wonen? Dit zijn belangrijke vragen die ons inzicht geven en waarvan we de resultaten meenemen in de nieuw op te stellen woonvisie voor Meierijstad”.

Iedereen kan meedoen
Alle inwoners van 18 jaar en ouder die in gemeente Meierijstad wonen, kunnen meedoen. Deze week ontvangen steekproefsgewijs ruim 17.000 inwoners (waarvan 3.651 starters, die nog geen zelfstandige woonruimte hebben) een brief met een link naar de vragenlijst.
Inwoners die geen brief ontvangen kunnen de vragenlijst invullen via www.meierijstad.nl/woonwensenonderzoek

Wat gebeurt er met de resultaten?
Onderzoeksbureau Research2Evolve voert dit onderzoek voor de gemeente uit. De uitkomsten van het onderzoek staan later dit jaar op de website van de gemeente. De gemeente gebruikt dit onderzoek om te bepalen of het woonbeleid en het woningbouwprogramma moeten worden aangepast. Dit wordt concreet vertaald in de woonvisie die nu wordt opgesteld.
Daarnaast komen ook de resultaten van 10 andere omliggende gemeentes beschikbaar. De
resultaten van al deze gemeenten worden gebruikt in de regionale samenwerking. Door met alle gemeenten eenzelfde onderzoek uit te voeren zijn gegevens met elkaar vergelijkbaar.

Share

Aanmelden voor Fit en Gezond dagen Meierijstad

Aanmelden voor Fit en Gezond dagen Meierijstad op 5 juni en 6 juli

Fit en vitaal blijven is gezond voor iedereen. Om daarbij te helpen, organiseren gemeenteMeierijstad, GGD Hart voor Brabant, Welzijn de Meierij en ONS Welzijn op maandag 5 juni een inspiratiebijeenkomst en op donderdag 6 juli een Fit en Gezond dag voor 55+ers.

Inspiratiebijeenkomst
Op 5 juni heet wethouder Johan van Gerwen de deelnemers welkom. Wies Verbeek, schrijver van het boek ’n Beetje leuk ouder worden, neemt de aanwezigen vervolgens mee in de zoektocht naar hoe we een beetje leuk ouder kunnen worden. Ook worden er inspirerende tips gegeven om, samen met anderen, in actie te komen voor de eigen gezondheid. Tijdens de pauze is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp ‘ouder worden’! De bijeenkomst is van 14:00 tot 16:00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) in ’t Spectrum, De Steeg 9 in Schijndel.

Fit en gezond dag
Op 6 juli kunnen deelnemers gratis deelnemen aan de workshops Meierijstad vitaal, Voeding, Walking sports, Stoelyoga en Valpreventie. Zij krijgen praktische informatie en tijdens de workshops kan inspiratie worden o[gedaan en ervaren wat een goede, beweeglijke en gezonde leefstijl is. Daarnaast wordt een overzicht geboden van het totale aanbod binnen de gemeente en is er ruimte om leeftijd- en buurtgenoten te ontmoeten. De bijeenkomst is van 13.15 – 16:30 uur (inloop vanaf 12.45 uur) bij korfbalvereniging KVS’17, Rooiseheide 14 in Schijndel.

Aanmelden
Deelname is gratis. Aanmelden kan voor één of voor beide dagen via
https://forms.office.com/e/Bxdr2u5hbG of telefonisch via 06 – 43 45 76 47 op maandag 15 mei 2023 van 13:00 – 17:00 uur en op dinsdag 23 mei 2023 van 09:00 – 13:00 uur. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelnemers ontvangen een bevestiging van aanmelding.

Share

Sportdroom waargemaakt

Sportdroom Michel van den Heuvel uit Veghel waargemaakt

Iedereen die wil sporten, moet ook kunnen sporten. Mensen met een beperking of aandoening ervaren vaak nog drempels bij het vinden van passend sportaanbod. Regelmatig hebben zij een sportdroom, maar vinden het lastig om die te realiseren. Om hen te helpen dit te doorbreken, schreef Uniek Sporten gemeente Meierijstad vorig jaar de wedstrijd Sportdromen uit. Eén van de sportdromen die werd ingezonden was die van Michel van den Heuvel, 30 jaar uit Veghel. Zijn droom was om een voetbalwedstrijd op een groot veld te fluiten. Met financiële steun van het BrabantSport Fonds kon de sportdroom van Michel van den Heuvel waargemaakt worden.

Van droom naar werkelijkheid
Samen met Michel is het traject gestart om deze droom uit te laten komen. Beweeg/leefstijl coach Wesselinde van de Beeten van gemeente Meierijstad begeleidde hem daarbij vanuit Uniek Sporten. In de verkenning van deze droom is er samengewerkt met een heel aantal partijen. Zo begeleidde John van Geffen (KNVB-scheidsrechter bij R.K.S.V. W.E.C. uit Eerde & Wijbosch) Michel in zijn vaardigheden als scheidsrechter. Job van den Heuvel (Eigenaar van Funky Gym) coachte Michel in het leren verkennen van zijn grenzen en mogelijkheden en bij zijn persoonlijke ontwikkeling. En ook Karin van Grunsven, Michels’ begeleider op zijn woonplek bij Dichterbij Veghel, was betrokken bij zijn traject. Zelf is Michel vrijwilliger bij voetbalvereniging R.K.S.V. Prinses Irene in Nistelrode, waar hij gecoacht wordt in het zijn van scheidsrechter. Ook deze vereniging heeft de droom van Michel omarmd en ondersteund. Gedurende enkele maanden werd hij getraind op zijn vaardigheden en ontwikkelingen en op 3 mei was het dan zo ver. Michel mocht fluiten op het grote veld bij R.K.S.V. Prinses Irene.

Michel floot een mooie wedstrijd. Er zat van alles in; van een gele kaart tot een penalty en het aanwezige publiek juichte Michel toe. “Het was geweldig mooi. Mijn droom om scheidsrechter te zijn op het grote veld is werkelijkheid geworden!” reageerde Michel na afloop enthousiast.

Wethouder sport Johan van Gerwen: “We willen sporten en bewegen graag voor iedereen in Meierijstad mogelijk maken. Fijn dat we, in samenwerking met Uniek Sporten en Brabantsport deze unieke sporter een extra mogelijkheid konden bieden zijn sportdroom te verwezenlijken. En dat Michel begeleid aan de slag kon met zijn sportdroom!.”

Hulp nodig bij het vinden van een sport?
Ook andere mensen met een beperking of aandoening, die graag willen sporten of bewegen, maar daarbij drempels ervaren, kunnen hierover contact met ons opnemen. Gemeente Meierijstad heeft eigen beweegcoaches, die mensen met een beperking of aandoening gratis ondersteunen bij het vinden van een passende sport of beweegvorm. Deze beweegcoach kan ook ondersteunen bij het regelen van financiën, sporthulpmiddelen of een sportmaatje. Meer informatie over het aangepaste sportaanbod in de regio en de beweegcoaches is te vinden op www.meierijstadbeweegt.nl

Share

Dodenherdenking 2023 in Meierijstad

Dodenherdenking 2023 ‘Leven met oorlog’

Tijdens de Dodenherdenking op woensdag 4 mei 2023 worden om 20.00 uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. De beleidsvisie (2021-2025) van het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft als titel ‘Iemand stelt de vraag’ gekregen. Op basis van deze beleidsvisie wordt een aantal inhoudelijke accenten gelegd zoals ‘familieverhalen’, pijnlijke kanten van de geschiedenis’, ‘diversiteit’ en ‘het verdiepen van vrijheid’. De Tweede Wereldoorlog blijft het fundament voor het comité; het is het anker van waaruit gedacht en gewerkt wordt. Met het jaarthema ‘Leven met oorlog’ vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2022-2023 aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving. Het comité richt zich de komende tijd met name op het thema van intergenerationele overdracht: hoe ontwikkelen herinneringen zich van de eerste naar volgende generaties? En wat heeft dit voor betekenis voor opvattingen over vrijheid en onvrijheid? In de gemeente Meierijstad zijn er op verschillende plaatsen herdenkingen. Bij iedere herdenking is een vertegenwoordiger van het college van B&W aanwezig.

Boerdonk
Vanaf 19.10 uur zijn belangstellenden welkom in den Hazenpot. Om 19.20 uur vertrekt men in stille tocht (voor minder valide mensen rijdt de dorpsauto van Boerdonk mee) richting de begraafplaats. Daar worden bloemen gelegd bij een aantal graven. Daarna gaat de stille tocht verder naar het Lancaster monument. Om 20.00 uur wordt daar twee minuten stilte in acht genomen. Daarna worden bloemen gelegd en houdt gemeentesecretaris Marijke Wilms namens het college van B&W van de gemeente Meierijstad een toespraak. Na de herdenking keert men terug naar Den Hazenpot
voor een kort samenzijn.

Eerde
In Eerde komen belangstellenden vanaf 19.40 uur samen op het Kerkplein. Rond 19.50 uur start een stille tocht naar het Airbornemonument. Daar wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Daarna is er een programma met onder andere bijdragen van leerlingen van groep 8 van de basisschool die het monument hebben geadopteerd, muziek van Muziekvereniging Meierijstad en een aantal toespraken. Namens het college van B&W van Meierijstad is wethouder Johan van Gerwen aanwezig om een toespraak uit te spreken. Na de ceremonie is er gelegenheid een kopje koffie te drinken bij de Sint Antonius molen.

Erp
In Erp verzamelen belangstellenden zich vanaf 19.15 uur bij het JJC-gebouw in de Ottenstraat. Na het vlaggenprotocol vertrekt omstreeks 19.35 uur de groep belangstellenden, voorafgegaan door het Onze lieve Vrouwen Catharinagilde, richting het kerkhof. Daar wordt bij herdenkingsmonument “De Propeller” een krans gelegd. Verder worden er bloemen gelegd op de 9 oorlogsgraven door de leerlingen van groep 8 van de basisschool Maria, die dit monument geadopteerd hebben. Tevens zal door een leerling een gedicht/verhaaltje worden voorgelezen. Het Gilde brengt zal een vaandelgroet. Na het aansteken van de fakkel gaat het gezelschap naar het oorlogsmonument bij de kerk. Daar wordt om precies 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen waarna ‘Het Wilhemus’ door Terpsichore gezongen zal worden. Vervolgens wordt er een krans gelegd door onder andere de leerlingen van groep 8 van basisschool De Empel, die dit monument geadopteerd hebben. Ook hier leest een leerling een gedicht voor. Namens het gemeentebestuur van Meierijstad is Rien Verhagen (vicevoorzitter van de gemeenteraad) aanwezig die een toespraak uitspreekt. Ook Wim van Geelkerken (voorzitter van de Dorpsraad) houdt een toespraak. Zij leggen samen een krans. Het Gilde zal vendelieren..Daarnaast zal Terpsichore voor de muzikale ondersteuning zorgen. Na de ceremonie is er voor alle aanwezigen gelegenheid om een kopje koffie te gebruiken in het zorgcentrum Simeonshof.

Schijndel
Om 19.00 uur wordt men door leden van de stichting Oranjecomité Schijndel ontvangen in ‘t Spectrum. Vervolgens vertrekt men naar de Markt. Bij de gedachteniskapel zullen namens de gemeente Meierijstad, Stichting Oranjecomité Schijndel, de Veteranen afdeling Schijndel en de parochie Heilige Michaël kransen en bloemen worden neergelegd, begeleid door Scouting Schijndel. De herdenking wordt opgeluisterd door muziek van de drumfanfare/Harmonie van Koninklijke Harmonie Sint Cecilia. Het Gilde Sint Catharina en Barbara brengt een vendelgroet. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur is er nog een gedicht, voorgelezen door een leerling van de basisschool en een toespraak door wethouder Jan Goijaarts die namens het college van Meierijstad aanwezig is.

Sint-Oedenrode
Om 19.10 uur vindt er vanaf het Bestuurscentrum een stille tocht plaats naar het monument aan de Corridor nabij de Hambrug. Aankomst is om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is iedereen al van harte welkom bij het monument. Muziekvereniging Meierijstad brengt stemmige muziek ten gehore. Daar wordt de vlag halfstok gehesen. Voorleeskampioen Suze de Wert, van Basisschool Dommelrode, zal een gedicht voordragen. Namens de Gemeente Meierijstad houdt burgemeester Kees van Rooij een korte toespraak. Een lid van de scouting leest de namen van de oorlogsslachtoffers voor, waarbij door enkele andere scouts, bij elke naam, een witte roos bij het monument gelegd zal worden uit dankbaarheid. Na de Taptoe en de twee minuten stilte zingt Eefje Lathouwers met begeleiding van Muziekvereniging Meierijstad het Wilhelmus. Daarna volgt de kranslegging en kunnen belangstellenden bloemen leggen. Tot slot wordt gesproken door een vertegenwoordiger namens de geloofsgemeenschappen en staat de voorzitter van de Oranjevereniging stil bij het jaarthema. Om 20.20 is de herdenking ten einde.

Veghel
In Veghel bent u vanaf 18.00 uur welkom in de Blauwe Kei aan de Noordkade waarom om 18.30 uur de voorstelling ‘Spoor’ begint. Deze voorstelling laat zien wat er kan gebeuren als een trein plotseling stil komt te staan. Het programma is gratis toegankelijk maar u dient hiervoor wel vooraf kaartjes te bestellen via de website van de Blauwe Kei. Vanaf de Blauwe Kei start rond 19.30 uur een stille tocht naar de Veghelse monumenten aan de Kolonel Johnsonstraat waar de herdenking en kranslegging plaatsvindt. Harmonie Frisselstein, het Sint Barbara Gilde en de kinderen van groep 8 van Basisschool Bernadette verlenen medewerking aan dit buitenprogramma. Namens het gemeentebestuur van Meierijstad is wethouder Rik Compagne aanwezig.

Share

22 gedecoreerden in Meierijstad

Op dinsdag 25 april en woensdag 26 april 2023 heeft burgemeester Kees van Rooij 22 inwoners van de gemeente Meierijstad verrassen en hen mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in de Orde van Oranje Nassau. 9 dames en 13 heren (waaronder één echtpaar) mogen zich voortaan scharen onder de gelederen van hen die reeds Koninklijk gedecoreerd zijn.

 

De heer M.M.J.M. (Marijn) van den Akker (1948) Sint-Oedenrode
 1996 – dec 2021: bestuurslid/secretaris van de Stichting Welzijn De Meierij en diens
rechtsvoorgangers. Betrokkene heeft bijgedragen aan de oprichting van de
Seniorenraad en was tevens mede-initiator tot de oprichting van een Probusclub in
Sint-Oedenrode.
 1997 – 2006: bestuurslid van het Roois Gemengd Koor.
 2006 – 2011: secretaris van de Collectieve Ziektekostenverzekering voor Religieuzen.
 2012 – heden: vrijwilliger bij de Mariakapel van de Parochie Heilige Oda te SintOedenrode. Decorandus is mede verantwoordelijk voor het onderhoud van de kapel en de directe omgeving (tuin). Verder verzorgt hij de (financiële) administratie van de kapel.
 2015 – 2019: lid/secretaris (sinds 2016) van de Zorg Coöperatie Rooi (ZCR).
Betrokkene heeft het secretariaat opgezet, verder uitgebouwd en er mede voor gezorgd
dat de coöperatie op de kaart werd gezet.
 2019 – heden: voorzitter van de lokale cliëntenraad Odendael Sint-Oedenrode (sinds
2019), lid van de regionale cliëntenraad Meierijstad BrabantZorg (sinds 2019) en voorzitter
van de centrale cliëntenraad van BrabantZorg (sinds 2021).

 

De heer C.J.J. (Chris) Barten (1960) Schijndel
(uitreiking op woensdag 26 april 2023 om 10.30 uur)
 1992 – heden: mantelzorger en bewindvoerder voor zijn zus.
 2006 – heden: Mantelzorger voor bevriend echtpaar.
 2006 – heden: vrijwilliger stichting Skêndel Zwingt. Decorandus ondersteunt bij de opbouw, de inrichting en het technisch gedeelte van de feesttent. Tijdens het evenement is hij f/contactpersoon pers.
 2006 – heden: Secretaris en vrijwilliger stichting Oranje Comité Schijndel. Decorandus
verzorgt mede de activiteiten rondom Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
Tevens heeft decorandus een archief opgebouwd met alle Koninklijke Onderscheidingen
die uitgereikt zijn in Schijndel.
 2007 – heden: vrijwilliger stichting Filmclub Schijndel. Decorandus verzorgt de techniek en bemant de kassa tijdens het draaien van de filmhuisfilms op diverse locaties in Schijndel.

De heer C.C. (Jan) Bekkers (1940) Boerdonk
 1958 – 2022: vrijwilliger (organist) bij het Gemengd koor Boerdonk en het dameskoor van Boerdonk.
 1982 – 1990: bestuurslid (1982-1983) en voorzitter van de Stichting Algemeen Boerdonks Belang.
 1982 – 1990: bestuurslid van en vrijwilliger bij het gemeenschapshuis Den Hazenpot te
Boerdonk. Hij was met name betrokken bij de organisatie van tal van activiteiten voor de
plaatselijke samenleving.
 1993 – 2011: vrijwilliger bij Veilig Verkeer Erp. Decorandus was onder andere betrokken bij het afnemen van fietsexamens en het keuren van fietsen van de basisschoolleerlingen.
 2000 – heden: bezorger Erpse Krant.
 2001 – heden: vrijwilliger bij het Boerenbondsmuseum Gemert. Hij leidt groepen rond en verricht daarnaast allerlei voorkomende klussen.
 2002 – 2004: bestuurslid van de Buurtvereniging Bergelpas.

 

De heer W.J. (Wim) van den Berg (1944) Nijnsel
 1970 – heden: vrijwilliger bij en bestuurslid (1998-2018) van het St. Catharinagilde te Son en Breugel. Decorandus was 26 jaar instructeur voor de vendeliers, is medeorganisator van allerlei activiteiten, verricht hand- en spandiensten en is betrokken bij het lief en leed van de gildebroeders. In 2013 wordt decorandus geïnstalleerd als Keizer.
 1986 – heden: medeoprichter/bestuurslid (1987-1995) van en vrijwilliger bij de Klassieke Landbouw Werktuigen Vereniging (KLW). Decorandus is onder andere lid van de evenementencommissie en is medeorganisator van het jaarlijkse Plattelandsfestival in Nijnsel.
 2005 – heden: vrijwilliger bij het museum Stichting Hoeve Strobol te Sint-Oedenrode.
Decorandus onderhoudt de museumcollectie, voert restauraties uit en is gids. Tevens was hij de kartrekker van een groot restauratieproject van een stoommachine.
 2013: vrijwilliger bij de bouw van een kapel in het buitengebied (Parochie Nijnsel)
 2016: vrijwilliger bij de realisatie van de kruiswegstaties in het parochiepark Nijnsel

 

De heer G.J.A. (Gerard) van Berlo (1949) Keldonk
 1985 – 1987: vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua te Keldonk in het kader van het 75-jarig bestaan van de parochie.
 1999 – heden: secretaris/vicevoorzitter van de Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua alsook voorzitter van het Antoniusbroederschap. Daarnaast verzorgt hij de collecte en onderhoudt hij mede de kerk en de begraafplaats. Ook was hij actief als fondsenwerver voor de restauratie van de kerk en speelde hij een belangrijke rol bij de viering van het 100-jarig bestaan van de parochie.
 1991 – heden: vrijwilliger bij Carnavalsstichting de Paplippels te Keldonk.
 2017 – heden: bestuurslid van de commissie Vrijwilligers Centrale Keldonk van de Stichting Dorpsraad Keldonk.

De heer M.P. (Rien) van den Boom (1951) Keldonk
 1982 – 2018: medeoprichter, bestuurslid (tot 1998), penningmeester (1998-2004) van en vrijwilliger bij de Carnavalsstichting De Paplippels te Keldonk.
 2000 – 2007: bestuurslid van de Stichting Dorpsraad Keldonk. Hij was onder andere betrokken bij de herinrichting van ’t Plein en de organisatie van diverse activiteiten.
 2006 – heden: voorzitter van de Buurtvereniging Dûn Auwe Merge te Keldonk.
 2008 – heden: oprichter en voorzitter van de Keldonkse Ondernemers Vereniging. Betrokkene behartigt de belangen van de leden in de bredere Erpse bedrijvenkring en binnen de gemeente Meierijstad. Hij was onder andere de aanjager van het project ‘Keldonk in de Bloemen’.
 2016 – heden: bestuurslid van de Stichting AttrActief te Keldonk.

 

Mevrouw J.A.M. (Annemarie) van de Crommert-Goorts (1958) Veghel
 1984 – heden: vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap H. Hart – H. Johannes van de parochie H. Franciscus te Veghel. Ze is onder andere vrijwilligster bij de werkgroepen communievoorbereiding, huwelijksvoorbereiding en jongerenpastoraat. Thans is ze begeleider van het jongerenkoor, bezorgt ze het parochieblad, fungeert ze als lector en is ze actief in de organisatie van de Mariavieringen en de woord- en communiediensten.
 1998 – 2018: medeoprichter, secretaris en vrijwilliger bij de Speciale Jongeren Club Okido te Veghel. Okido voorziet in vrijetijdsvereniging voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
 2002 – heden: vrijwilliger bij de zorginstelling AAtrium te Veghel van de Stichting BrabantZorg. Decoranda is onder andere betrokken bij de avondwakegroep, het winkeltje, wandelen en knutselen met de cliënten.
 2004 – heden: bestuurslid ledenadministratie (tot 2017), secretaris (sinds 2017) van en vrijwilliger bij de Gymnastiek en Turnvereniging Educa te Veghel.

De heer F.A.A. (Frank) van Geffen (1954) Schijndel
 2000 – heden: voorzitter (2000 – 2013) en vrijwilliger loopgroep Wijbosch. Decorandus heeft er onder andere voor gezorgd dat er een officiële oprichtingsakte kwam en dat de loopgroep aangemeld werd bij de Atletiek unie.
 2004 – heden: voorzitter van de stichting Broodnodig. Voor de opleidingstrajecten wordt nauw samengewerkt met lunchroom Broodje Apart. Decorandus is vanaf 2002 betrokken bij de oprichting van lunchroom Broodje Apart waar de leerwerktrajecten lopen.
 2009 – 2020: secretaris van Woonservice Boschweg en van 2009 – heden voorzitter van stichting Vrienden van het Gasthuis. In 2018 kwam daar de verantwoordelijkheid voor en het beheer van de activiteiten in wijkcentrum de Bloemenwijk bij.
 2013 – 2022: voorzitter van de Vincentiusvereniging Schijndel. Decorandus organiseerde het 160-jarig jubileumfeest, realiseerde de samenwerking met Werkvoorzieningschap De Dommel en leidde de verbouwing van de Kringloopwinkel en de nieuwbouw voor de voedselhulp. Decorandus startte tevens de projecten ‘ieder mens telt’ en ‘Ieder kind telt’ op.

De heer P.J.G.M. (Peter) Hamers (1961) Veghel
 1980 – heden: bestuurslid (2003-2013) van en vrijwilliger bij de Parochie Heilig Hart – Heilige Johannes te Veghel. Naast het bestuurswerk was/is decorandus actief als lector en voorganger, acoliet, collectant, lid van de werkgroep jongerenvieringen en bestuurslid van
de Missie Ontwikkeling Vrede (MOV).
 1990 – 2019: bestuurslid (tot 2001) van en vrijwilliger bij de Stichting Vat oe Fiets te Veghel, die jaarlijks een fiets- en wandelevenement organiseert, waarvan de opbrengst ten goede komt van goede doelen.
 2015 – heden: mantelzorger

Mevrouw A.W.C.M. (Jeanine) Hamers-Korsten (1960) Veghel,
 1981 – heden: vrijwilliger bij de Parochie Heilig Hart – Heilige Johannes te Veghel. Decoranda was/is betrokken bij onder andere het jeugdkoor, de huwelijksvoorbereiding en de communievieringen. Daarnaast heeft zij zitting in de parochieraad, fungeert zij als gastvrouw en maakt zij deel uit van de werkgroep gezinsvieringen en de werkgroep parochieblad.
 2010 – heden: mantelzorger

Mevrouw H.T.M. (Rita) Hanegraaf-Penninx (1963) Keldonk
 1983 – 2003: secretaris-penningmeester van Buurtvereniging Dûn Auwe Mèrge.
 2005 – heden: penningmeester van en vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap Heilige Antonius van Padua te Keldonk. Daarnaast is zij penningmeester van het Antoniusbroederschap en neemt zij deel aan het regionale penningmeesterschap binnen de parochie Sint Franciscus te Veghel. Eerder was zij betrokken bij de fondsenwerving voor de restauratie van de kerk en de organisatie van de feestweek van het 100-jarig bestaan van de Parochie.
 2003 – 2013: vrijwilliger bij de Antonius Basisschool in Keldonk. Ze was lid van de ouderraad, klassenouder en overblijfmoeder.
 2021 – heden: penningmeester Stichting Cultuurfabriek Noordkade te Veghel.

Mevrouw E.J.M. (Elvera) Heessels – Sleutjes (1941) Schijndel
 1990 – 2019: bestuurslid/secretaris (tot 2003) van het Nulands Gemengd Koor. Decoranda was lid van de jubileumcommissie en de kledingcommissie. Zij verzorgde tevens het liefen leedgebeuren
 2011 – heden: mantelzorger familie.
 2012 – heden: vrijwilliger bij het appartementencomplex Deken Baekershof in Schijndel, 55 zorgappartementen, gekoppeld aan het zorgcentrum Mgr. Bekkershuis. Decoranda is ontactpersoon, verwelkomt nieuwe bewoners en biedt hen wegwijs. Zij organiseert en begeleidt activiteiten en het zangkoor.

De heer J.H.L.B.M. (Hans) Hultermans (1948) Veghel
 1988 – 2017: vrijwilliger bij Skyline RTV Uden (het voormalige Omroep Kerseland). Decorandus was hier actief als presentator en programmamaker van diverse programma’s.
 1998 – 2011: vrijwilliger bij de Eindhovense Regionale Verplegings Omroep (ERVO). Betrokkene was presentator en verzorgde het wekelijkse verzoekplatenprogramma en de techniek. Daarnaast verzorgde hij live verslaglegging vanaf locatie.
 2017 – heden: vrijwilliger bij de lokale Omroep Meierij. Hij fungeert als verslaggever, is producent en presentator van de 55 Plusshow en is samensteller en regisseur van diverse documentaires. Verder verricht hij redactionele werkzaamheden.

De heer P.L.M. (Peer) Hurkmans (1950) Veghel
 2003 – 2014: vrijwilliger bij de Langlaufvereniging Bedaf te Uden. Decorandus was instructeur en trainer. Daarnaast organiseerde hij de jaarlijkse sneeuwstage en begeleidde hij meerdere tochten.
 2006 – 2012: bestuurslid/voorzitter van TalentPlus. Betrokkene heeft bijgedragen aan de  transitie van een stichting naar een vereniging, hij heeft de afdelingen uitgebreid en professionaliseerde mede het inhoudelijke programma. Daarnaast verzorgde hij promotieactiviteiten op de website, op sociale media en bij evenementen en projecten.
 2008 – 2010: raadslid namens Gemeentebelang Veghel in de voormalige gemeente Veghel
 2012 – 2017: voorzitter van de plaatselijke politieke partij Hart voor Veghel
 2012 – heden: voorzitter EHBO-vereniging Veghel. Betrokkene was onder andere hulpverlener bij evenementen en was in 2020 coördinator van de vaccinatielocatie in Veghel.
 2016 – 2019: bestuurslid van het Rode Kruis Meierijstad-Boxtel-Boekel.
 2016 – 2023: secretaris van de Stichting Fairtradegemeente Meierijstad.

De heer J.I.M. (Jan) Janssen (1958) Veghel
 1999 – 2003: gids bij het IVN – Jeugdnatuurwacht
 2000 – 2006: bestuurslid van Buurtvereniging Driehuis
 2001 – heden: vrijwilliger/contactpersoon Whiplashstichting Nederland. Decorandus is nder andere betrokken bij het organiseren van informatiebijeenkomsten en heeft meegewerkt in het project “Kennis en Kracht”
 2003 – 2010: lid van de dorpsraad Mariaheide
 2004 – 2010: vrijwilliger bij de Stichting Jeugdwerk Mariaheide
 2004 – 2010: bestuurslid en vrijwilliger bij Stichting “Het Schakeltje”
 2008 – heden: vrijwilliger bij en voorzitter (sinds 2009) van de Stichting Voedselbank Veghel. Decorandus is de spil tussen bedrijven en de voedselbanken in de regio Boxtel, Schijndel, Land van Cuijk en Oss. Hij haalt verder onder andere producten op, stelt voedselpakketten samen, coördineert zijn medevrijwilligers, geeft lezingen op scholen over
armoedebestrijding en betrekt scholen bij inzamelacties.
 2010 – heden: burgercommissielid namens achtereenvolgens gemeentebelang Veghel, Hart voor Veghel en D66 Meierijstad.
 2014 – heden: netwerkpartner bij de Samenwerking Voedselbank Oss en Vincentius Schijndel.

 

Mevrouw A.M. (Agnes) Pigmans-Van Helvoort (1941) Veghel
 1990 – heden: vrijwilliger bij de H. Franciscusparochie te Veghel. Decoranda is onder andere secretaris van de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede, bezoekt ouderen en eenzamen, is aanspreekpunt voor de Vastenactie en vervult de rol van gastvrouw in de
pastorie.
 1991 – heden: vrijwilliger bij het woonzorgcentrum De Watersteeg. Decoranda vervult hier ëteit aan vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld het begeleiden van bewoners naar activiteiten, verzorgen van koffie/thee, wandelen met bewoners, ondersteunen bij de kerkdienst).
 2003 – heden: bestuurslid (2004-2020) van en vrijwilliger bij de Heemkundekring Vehchele te Veghel. Decoranda is lid van de redactie van het kwartaalblad, verwerft en documenteert informatie en vervult de rol van gastvrouw bij activiteiten van de Heemkundekring.

Mevrouw M.S.M. (Marja) Stevens-Van der Loop (1960) Veghel
 1986 – 1989: vrijwilliger bij de Franciscusschool te Veghel.
 1986 – 1996: vrijwilliger bij de Lambertus Parochie en samenwerkende parochies van de gemeente Veghel. Decoranda was onder andere lid van de werkgroep Huwelijksvoorbereiding en redactielid van het maandblad ‘Samen’.
 1990 – 2001: vrijwilliger bij en bestuurslid en voorzitter (1995-2001) van de Stichting Vluchtelingenwerk Veghel.
 1994 – 2010: vrijwilliger bij Basisschool de Bunders in Veghel. Ze was voorzitter van de Ouderraad en was nauw betrokken bij het organiseren en aansturen van verschillende activiteiten.
 2004 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Wandelvierdaagse Veghel.
 2008 – 2017: voorzitter van de politieke partij Hart voor Veghel.
 2017 – 2021: voorzitter van de PvdA-afdeling Meierijstad.
 2017 – heden: kernlid van ‘Vrouwen in de politiek’.
 2021 – heden: voorzitter van het samenwerkingsbestuur PvdA/GroenLinks Meierijstad en lid van de campagnecommissie.

Mevrouw A.M.G.J. (Annemarie) van den Tillaar-van Hoof (1965) Boerdonk
 1995 – 2007: vrijwilliger bij de Parochie ‘Sint Servatius’ te Boerdonk.
 1996 – 2004: secretaris van de Stichting Peuterspeelzaal ‘De Speelhoek’ te Boerdonk.
 2002 – 2012: bestuurslid en secretaris van de Oudervereniging van de Sint Nicolaasschool in Boerdonk.
 2007 – heden: vrijwilliger bij en bestuurslid (2009-2010) en secretaris (2010-heden) van Vrouwen van Nu, afdeling Boerdonk. Decoranda is daarnaast medeorganisator van diverse activiteiten en initiatiefnemer van de Zumba- en Bootcampgroepen.
 2009 – heden: vrijwilliger bij en medeoprichter en bestuurslid (2009-2012) van de stichting “Door Boerdonk Voor Boerdonk” (dorpsfeest Boerdonk/Buffelrun). Decoranda vervult onder andere de functie van coördinator horeca en catering.
 2011 – heden: penningmeester en secretaris van de Stichting Zorg om het Dorp.

 

De heer W.A.J. (Wim) Verbeek (1957) Veghel
 1997 – heden bestuurslid/voorzitter (2008-2016) van het Zorg om Boer en Tuinder, een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die als ervaringsdeskundigen een luisterend oor bieden aan boeren en tuinders in Nederland. Betrokkene is daarnaast hulpverlener en daarenboven is hij regiocoördinator Zuid. Hij verdeelt de hulpvragen en coördineert het
functioneren van de vrijwilligers en heeft een rol in het regionale overleg en het houden van perspectiefgesprekken met de vrijwilligers
 2019 – heden voorzitter van de Stichting Perspectief, een fonds ten behoeve van boeren en tuinders en hun gezinnen, die door een structureel laag inkomen in de problemen zijn geraakt. Betrokkene beoordeelt de aanvragen, onderhoudt de contacten, verzorgt lezingen
en verzorgt de externe communicatie.

De heer A.F.B.M. (Toon) Vissers (1947) Keldonk
 1981 – 1992: secretaris van de Natuurvereniging De Bosbeertjes te Keldonk.
 1986 – 2007: voorzitter van de muziekvereniging New Freedomsingers te Keldonk.
Decorandus was medeorganisator van de activiteiten en verrichtte verder allerlei hand- en spandiensten bij de optredens.
 1987 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Dorpsraad Keldonk.
Betrokkene fungeert als fotograaf van het dorp bij evenementen en gedenkwaardige momenten. Hij was eveneens betrokken bij de exposities ter gelegenheid van het 75- en 100-jarig bestaan van het dorp en de parochie.
 1995 – 2015: vrijwilliger bij Carnavalsstichting De Paplippels te Keldonk.
 2006 – heden: vrijwilliger bij Stichting Korenmolen De Hoop te Keldonk. Betrokkene legde het proces van de herbouw en restauratie op beeld vast en hielp het bouwteam met allerlei klussen. Nu houdt decorandus zich bezig met het uitvoeren van uiteenlopende onderhoudsklussen bij de Korenmolen.

 

Mevrouw M.C. (Ria) Vreeswijk-Vuurpijl (1943) Veghel
 1987 – 2003: bestuurslid van het KWF Kankerbestrijding afdeling Veghel.
 1990 – 2022: vrijwilliger bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Grave, Vught en Zeeland.
Decoranda bracht bezoeken aan de gedetineerden, begeleidde de bezoekersgroep, wierf nieuwe vrijwilligers en begeleidde hen. Daarnaast ondersteunde zij onder andere de kerkdiensten in de PI’s, voerde ze overleg met meerdere instanties, verzorgde zij subsidieaanvragen voor dit werk en zorgde ze voor de financiële eindverantwoording
daarvan.
 2012 – heden: vrijwilliger bij het Ambiancekoor Veghel. Decoranda verzorgt de Public Relations en schrijft artikelen voor de media en de website.
 2022 – heden: vrijwilliger bij het PieterBrueghelHuis.

Mevrouw W.J.M. (Will) van Weert – Brouwers (1951) Sint-Oedenrode
 1990 – 2015: bestuurslid (1990-2008) van en vrijwilliger bij Korfbalvereniging Concordia te Sint-Oedenrode. Decoranda was tot 1990 trainster van de jeugdteams. Daarnaast was zij onder andere verantwoordelijk voor het regelen van de sponsorgelden en voor de
barcommissie. In 2010 werd zij benoemd tot Erelid van de vereniging.
 2001 – 2006: vrijwilliger bij de Stichting Sportaccommodatie KV Concordia – SV Fortuna ’67 (Stichting Confor) te Sint-Oedenrode. Betrokkene was actief bij de werkgroep “bouwvrijwilligers”. Tevens had zij zitting in de commissie voor de organisatie van het openingsfeest van de nieuwe sportaccommodatie (2005/2006)
 2004 – heden: mantelzorger
 2012 – heden: (inval)vrijwilliger bij Zorgcentrum Odendael te Sint-Oedenrode van de Stichting BrabantZorg.
 2015 – heden: bestuurslid van de vereniging VrouwenContactRooi te Sint-Oedenrode. De planning en uitvoering van de verschillende activiteiten behoren tot haar werkzaamheden.
 2021 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Met je Hart Sint-Oedenrode.

Share

Zwembaden Meierijstad bieden dameszwemles aan in afgeschermde omgeving

Zwembaden Meierijstad bieden dameszwemles aan in afgeschermde omgeving

Binnenkort gaan in de zwembaden In Sint-Oedenrode en Veghel dameszwemlessen in eenafgeschermde omgeving van start. De lessen vinden plaats in een, voor het overige publiek, afgesloten ruimte.  Op 23 april gaat de eerste groep dames van start in zwembad de Neul in SintOedenrode. Zij volgen wekelijks zwemles, onder leiding van een gediplomeerde zweminstructrice, om een zwemdiploma te behalen. Zodra het nieuwe zwembad in Veghel geopend wordt, gaat deze vorm van zwemles ook hier van start.

Zwemveiligheid en gezelligheid
Twee enthousiaste dames uit Meijerijstad vingen in hun omgeving signalen op dat deze behoefte leeft. Zij vroegen zich af of er niet een paar uurtjes kunnen worden gereserveerd in de zwembaden voor alleen vrouwen. Zodat vrouwen zich op hun gemak voelen, elkaar kunnen ontmoeten en zich veilig voelen om zwemles te volgen. Ze schakelden daarom leefstijlcoach Wesselinde van de Beeten in en samen met van de zwembaden en Ons Welzijn kwamen zij al snel tot dit aanbod.

Ook opgeven voor dameszwemles?
Wil je ook vrouwenzwemles gaan volgen, neem dan contact op met sport- en leefstijlcoach
Wesselinde van de Beeten. Dat kan per e-mail wvandebeeten@meierijstad.nl of telefonisch
via 06 25717876.
Hulp nodig bij het organiseren van andere sportieve activiteiten? Neem contact op met de
buurtsportcoaches van de gemeente Meierijstad via www.Meierijstadbeweegt.nl.

Share

Stem op jouw favoriete sportvrijwilliger!

Sport Awards Meierijstad
Stem op jouw favoriete sportvrijwilliger!

Dit jaar vinden de Sport Awards plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni 2023.
In een tour langs alle betrokken sportverenigingen, huldigen wethouder Sport, Johan van Gerwen en de voorzitter van de Sportraad, Ad van Acht alle sportkampioenen en sportvrijwilligers.

Stem op www.sportawardsmeierijstad.nl

Er zijn maar liefst 15 sportvrijwilligers aangemeld. Zij ontvangen, als waardering voor hun inzet, allemaal een Sport Award. Het publiek bepaalt wie de publieksprijs voor de Sportvrijwilliger van 2022 krijgt. Vanaf 24 april tot en met 7 mei kan iedereen stemmen op www.sportawardsmeierijstad.nl op de vrijwilliger van zijn of haar voorkeur!

Share

Gratis activiteiten in de meivakantie

Gratis activiteiten voor kinderen en jongeren in de meivakantie!

In de meivakantie worden er in Meierijstad leuke activiteiten georganiseerd om samen te sporten, te leren, elkaar te ontmoeten en vooral plezier te beleven met z’n allen! Kinderen en jongeren van 2 t/m 15 jaar kunnen hier gratis aan meedoen.

Wat is er te doen?
Er is volop keuze voor de verschillende leeftijdsgroepen. Van voorleesuurtjes, tot ouder/kind bootcamp, bubbelvoetbal, lasergamen en ook Pieter de Pier komt weer op bezoek.
Het volledige programma, de dagen, tijden en locaties zijn terug te vinden via:
www.meierijstadbeweegt.nl
Ook kun je op deze website lezen voor welke activiteiten je je moet aanmelden en hoe je dat moet doen. Je mag aan meerdere activiteiten meedoen.
Wil je meer informatie over alle activiteiten, stuur dan een mail naar bewegen@meierijstad.nl of bel naar tel 06 21 37 68 54.

Share

Nieuw beleid voor opwek duurzame energie in Meierijstad

Nieuw beleid voor opwek duurzame energie in Meierijstad

Gemeente Meierijstad wil op een andere manier omgaan met initiatieven voor de opwek van duurzame energie. Ze wil zelf meer regie houden en een actieve rol vervullen bij de omgevingsdialoog, inwoners mee laten profiteren van opbrengsten en de schaarse grond bij voorkeur voor dubbelfuncties inzetten. Ook stelt ze een onderzoek naar een lokaal investeringsplatform voor; en naar de haalbaarheid van opwek van zonne-energie boven parkeren, op gevels en op reststroken. Dat schrijft het college in het nieuwe ‘Beleidskader
duurzame energie opwek’. Op 25 mei buigt de gemeenteraad zich over het voorstel.

Belangen in beeld door participatie
Meierijstad heeft als doel om CO2-neutraal te zijn in 2050 en daarvoor is opwek van duurzame energie op eigen grondgebied noodzakelijk. Wethouder Menno Roozendaal kijkt met een goed gevoel terug op het uitgebreide participatietraject dat gelopen is om tot het nieuwe beleid voor opwek te komen. “Het is een uitdaging om inwoners enthousiast te krijgen om mee te denken bij zoiets abstracts als een beleidskader. Terwijl de zaken die eruit voortvloeien een forse invloed hebben op hun leefomgeving. We hebben daarom van alles ingezet om er meer en meer diverse groepen mensen bij te betrekken: laagdrempelige onlinebijeenkomsten en enquêtes, speciale activiteiten voor jongeren, themabijeenkomsten over specifieke deelonderwerpen en we gingen de straat op. En met meer georganiseerde belanghebbenden zijn we meermaals samen echt dieper op de materie ingaan. Met deze aanpak hebben we zoveel mogelijk verschillende belangen in
beeld gekregen en verwerkt. En dat was ook ons doel van de participatie”.

Geen locaties aanwijzen
In het kader staan de algemene voorwaarden die voor élke vorm van duurzame energie opwek op land gaan gelden (bijv. zon, wind, geothermie, aquathermie, biomassa); Voor zonneparken zijn aanvullend specifieke voorwaarden geformuleerd. Het beleidskader doet géén uitspraken over concrete locaties waar zonneparken kunnen komen. Zulke gebiedspecifieke uitspraken komen later in de nog op te stellen Toekomstvisie/Omgevingsvisie. Er zijn immers ook andere ruimte vragende opgaven zoals voor woningbouw, en natuur. Omdat de ruimte schaars is, wil de gemeente ruimteclaims integraal bekijken en beoordelen.

Lopende plannen
Op dit moment lopen er verschillende initiatieven voor zonneparken. Een enkele is al vergund (Mastadriehoek Nijnsel, initiatiefnemer Solisplan), anderen bereiden hun vergunningsaanvraag voor (Schootsedijk Olland, initiatiefnemer ZonXP; Schootsedijk Olland, initiatiefnemer Statkraft). Anderen (Vlagheide Eerde, initiatiefnemer Afvalzorg; Sterrebos Sint-Oedenrode, initiatiefnemer OpenNRG) zijn nog in afwachting van een principe-uitspraak van het college. Die 5 initiatieven maken deel uit van de eerste tranche uit 2020. Voor die projecten verandert er niets als het nieuwe beleid wordt vastgesteld; zij vallen nog onder de ‘oude’ regels. Ook de 4 geplande windmolens van Veghel Win(d)t nabij de A50 vinden gewoon doorgang.

Het college stelt voor in 2024 en in 2026 nieuwe tranches van elk 33 hectare open te zetten voor zon op land. Daarnaast wil ze tot 2030 66 hectare uit kunnen geven, buiten de tranches om; “Op die manier zijn we flexibel om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en op lokale initiatieven die zich aandienen”, aldus de wethouder.

 

Share
1 2 3 100