Ophaalservice als alternatief voor snoeihoutverbranding

Meierijstad komt met ophaalservice als alternatief voor snoeihoutverbranding

Vanaf dit najaar is het in Meierijstad niet meer toegestaan om snoeihout te verbranden in de maanden november en maart. Daarvoor in de plaats biedt de gemeente een ophaalservice. Doel is de luchtvervuiling ten gevolge van stoken te verminderen.
Via een algemene ontheffing op basis van de Wet Milieubeheer maakte het college het jarenlang mogelijk om snoeihout te verbranden. De ontheffing gold voor de maanden maart en november voor inwoners en ondernemers in het buitengebied; in maart 2022 was het de laatste keer.
Ophaalservice op afspraak
De gemeente komt met een milieuvriendelijker alternatief voor de maanden november en maart; traditiegetrouw de maanden waarin veel gesnoeid wordt: de ophaalservice. Het zuiver snoeihout wordt gratis op afspraak bij de inwoner opgehaald en afgevoerd; de minimale hoeveelheid is 3 m3
.
Kleinere volumes kunnen inwoners op een van de milieustraten inleveren. Al het verzamelde snoeihout wordt als biomassa gebruikt voor energieopwekking. Alle informatie over aanmelden, voorwaarden en wijze van aanbieden staat op www.meierijstad.nl/snoeihout . Bewoners van het buitengebied ontvangen hierover vóór 1 november a.s. ook nog een brief. Aanmelden voor de ophaalservice november 2022 is mogelijk vanaf 1 november.
Wethouder Jan van Burgsteden: “Onze insteek was om een aantrekkelijk, milieuvriendelijk en laagdrempelig alternatief aan te bieden. We verlangen vaak houtwalstructuren en landschappelijke inpassing bij inrichting in ons buitengebied; dan moeten we dat ook faciliteren. Men mág gebruik maken van deze service, maar het is geen verplichting. Een andere milieuvriendelijke manier om het snoeihout (zelf) te verwerken of af te voeren is ook prima.”
Schone Lucht en CO2-ambities
Meierijstad doet mee aan het Schone Lucht Akkoord. Doel is de luchtvervuiling terug te brengen; vooral fijnstof. Ook wil Meierijstad in 2050 CO2-neutraal en energieneutraal zijn, Dat vraagt om minder gebruik van fossiele brandstoffen (zoals olie en gas) en vervanging door schone duurzame energiebronnen. Eind 2021 is de gemeente ook al gestart om inwoners bewust te maken van de overlast en de negatieve effecten van houtrook op de gezondheid van mensen in de buurt. Onder de campagnenaam: ‘Je ziet het niet, maar het is er wel’ vraagt ze inwoners om verantwoord te stoken bij gebruik van de open haard, houtkachel of vuurkorf. En om niet te stoken bij een Stookalert.

Share

MER windenergie ter inzage

Meierijstad legt Milieu Effect Rapportage Windenergie ter inzage

Voorjaar 2021 is gemeente Meierijstad gestart met een traject om tot een goed en breed
gedragen afwegingskader voor windenergie te komen. Een belangrijk onderdeel is het
Milieu Effect Rapport (MER). Hierin staat wat de gevolgen van de opwek van windenergie op het milieu zijn. Op basis van deze effectbeoordeling lijken Rooise heide/Schijndelse heide ten westen van de Schijndelseweg, en in mindere mate de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg en het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart/N279 in aanmerking te blijven komen als zoekgebied. Het concept MER ligt vanaf 3 oktober 6 weken voor iedereen ter inzage. Op 17 oktober houdt de gemeente ook een informatieavond over het MER en over indienen van zienswijzen

Zoekgebieden en MER
In Meierijstad zijn nog 4 gebieden in beeld waar mógelijk ooit windmolens kunnen komen: langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Lijnt; langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Wijboschbroek; Rooise heide/Schijndelse heide ten westen van de Schijndelseweg en tot slot de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg. Op de korte termijn kunnen er geen windmolens in deze gebieden geplaatst worden; dat bleek in mei jl. uit radaronderzoek. Wethouder Menno Roozendaal legde toen al uit waarom het college ervoor koos toch alle milieuonderzoeken helemaal af te maken: “Zodat ook bekend is welke (on)mogelijkheden er zijn vanuit ‘t milieuoogpunt. Deze onderzoeken geven extra duidelijkheid voor de toekomst, in het geval de techniek of regels wijzigen.”

Inhoud MER
Omwonenden en belanghebbenden hebben in 2021 al geholpen om de basis te leggen voor het MER met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin staat welke milieuaspecten in het MER moeten komen én hoe ze onderzocht moeten worden. De raad stelde de NRD in januari 2022 vast.
Elk zoekgebied wordt in het concept-MER beoordeeld op een breed scala van milieuonderwerpen: vermeden uitstoot, leefomgeving, gezondheid, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie, recreatie en toerisme, waterhuishouding en bodem, veiligheid, en ruimtegebruik. Ook geeft het rapport aan welke maatregelen er mogelijk zijn om de negatieve milieugevolgen te voorkomen of te verkleinen.

Beoordeling zoekgebieden
In het MER zijn de zoekgebieden beoordeeld op basis van milieugevolgen. Deze milieugevolgen kunnen een zoekgebied minder geschikt maken voor windmolens. Per zoekgebied is de conclusie uit het MER globaal als volgt:
Zoekgebied 1: Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/N279
Dit zoekgebied heeft een aantal belangrijke belemmeringen voor het plaatsen van windmolens. Zo zijn er relatief veel woningen en leidt plaatsing van windmolens tot een fors verlies aan Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het ligt daarmee voor de hand om dit zoekgebied als ongeschikt aan te merken.
Zoekgebied 2: Rooise heide / Schijndelse heide ten westen van de Schijndelseweg
Gezien de kenmerken van het gebied worden er vooraf geen risico’s verwacht die zó groot zijn dat ze de realisatie van windmolens onmogelijk maken. Het zoekgebied heeft geen belangrijke belemmeringen en is daarmee geschikt voor de plaatsing van windmolens.
Zoekgebied 3: Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg
Zoekgebied 3 heeft enkele belangrijke belemmeringen. Zo zijn er relatief veel woningen en liggen er een industrieterrein en NNB-gebied in de buurt. Door te kiezen voor andere posities en minder windmolens, kunnen de gevolgen van windmolens worden verminderd. Het gebied is daarmee beperkt geschikt voor de plaatsing van windmolens.
Zoekgebied 4A: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart / N279 – grondgebied Meierijstad
Met name het geluidsaspect vormt een belemmering voor dit zoekgebied. Er is weinig ruimte om te schuiven met de windmolens door de omliggende bebouwing aan twee kanten. De gevolgen kunnen worden verminderd door aanpassingen aan de opstelling of het type windturbine. Daarmee is het gebied beperkt geschikt voor de realisatie van windenergie. Zoekgebied 4B: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart / N279 – incl. grondgebied Laarbeek
Dit zoekgebied heeft enkele wezenlijke belemmeringen. Met name de beperkte schuifruimte door de omliggende bebouwing kan een probleem voor geluidsgevolgen opleveren. Doordat grondgebied van een buurgemeente nodig is, is de realisatie van windmolens onzeker. Daardoor is dit zoekgebied beperkt geschikt.
17 oktober: uitleg over zienswijzen indienen
Het volledige concept-MER is vanaf 3 oktober t/m 14 november a.s. digitaal te raadplegen op www.meierijstad.nl/windenergie En het is in te zien in het gemeentehuis in Veghel en in de nevenvestigingen in Sint-Oedenrode en Schijndel. Er is ook een publiekssamenvatting
beschikbaar. Via een zienswijze kan een belanghebbende aangeven wat hij van het concept-MER vindt en waar het naar zijn mening aangepast zou moeten worden. Op 17 oktober geeft de gemeente hier uitleg over tijdens een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis in Veghel. Alle zienswijzen worden na 14 november beoordeeld en dan wordt het definitieve MER opgesteld. De raad neemt hierover een besluit. Ze doet dat tegelijk met de behandeling van het ‘Afwegingskader voor duurzame energieopwek’, in het tweede kwartaal van 2023.

 

Share

Collegewerkprogramma Thuis in Meierijstad

Collegewerkprogramma Thuis in Meierijstad

‘Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 2023-2026’ is de titel van het nieuwe collegewerkprogramma.
Het collegewerkprogramma bevat de ambities en uitdagingen van het college van B&W van
Meierijstad voor de komende vier jaar. Het college zet sterk in op duurzaamheid en versnelling van woningbouw. Daarnaast wil het college in de komende jaren werk maken van het Omnipark in Erp en het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.
Thuis staat vooral voor verbondenheid met inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en instellingen die actief zijn in Meierijstad. Maar ook met andere gemeenten en partners in de regio of daarbuiten. Thuis, want het is goed en veilig wonen, werken en leven in Meierijstad. Het college vindt het belangrijk dat iedereen in Meierijstad zich thuis voelt, kan en mag meedoen. Het collegewerkprogramma komt daarom binnenkort ook beschikbaar in een digitaal toegankelijke versie, geschikt voor mensen met een functiebeperking.
Het college legt enkele accenten. Er wordt ingezet op woningbouwversnelling met betaalbare huisvesting voor jongeren, onder andere met het ondersteunen met een starterslening. Voor ouderen stimuleert het college – samen met partners – dat ouderen langer thuis kunnen wonen.
Ook is er aandacht voor huisvesting van arbeidskrachten. Het college wil een welstandsarme gemeente zijn, zodat procedures eenvoudiger en verkort worden. Op het terrein van duurzaamheid zal versneld worden geïnvesteerd in LED voor de openbare verlichting en het verduurzamen van evenementenlocaties. Er staan 40 projecten op de rol op het terrein van duurzaamheid, die samen zorgen voor minder verbruik tot het (meer) opwekken van energie. Plannen voor de bedrijventerreinen zijn in voorbereiding.
Voor de realisatie van het Omnipark in Erp trekt het college de komende jaren 20 miljoen uit en voor het Bestuurscentrum in Oedenrode ruim 6 miljoen.
Om de ambities te realiseren zal de ambtelijke organisatie de komende jaren uitbreiden met ongeveer 20 fte.
Bij het opstellen van dit collegewerkprogramma en de daarin opgenomen activiteiten is vooraf nagedacht of een vorm van burgerparticipatie ingezet kan worden. Daarbij gaat het om participatie op maat en beginspraak bij die onderwerpen waar invloed vanuit de samenleving ook mogelijk is. Samenwerking en participatie op maat vormen de sleutel tot succes volgens het college. Er is goed gekeken naar de maakbaarheid, betaalbaarheid en haalbaarheid van de bestuurlijke ambities. Na de coronacrisis spelen op dit moment vooral geopolitieke spanningen, welke veel onzekerheden met zich meebrengen. Die onzekerheden zijn ook van invloed op diverse beleidsterreinen en het meerjarig financieel beleid van het Rijk. Het college werkt daarom met van jaar tot jaar, afhankelijk van landelijke en internationale ontwikkelingen. Dat betekent dat de plannen voor 2023 concreet zijn gemaakt, maar dat voor de jaren daarna geldt dat deze pas dan definitief worden. Financieel ingrijpende keuzes worden pas gemaakt als de tijd daar rijp voor
is en de (inter)nationale context helder.
Het college roept gemeenteraad en inwoners, ondernemers, de verenigingen, organisaties en instellingen op om vooral mee te blijven denken, in gesprek of debat te gaan en te blijven. Over beleid, over de uitvoering daarvan of over de kansen die niet gemist mogen worden. Uiteindelijk is het aan de inwoners van Meierijstad en de gemeenteraad om te beoordelen of de inspanningen het beoogde resultaat opleveren.

 

Share

Nominaties Kunst- en Cultuurprijs 2022 Meierijstad bekend

Nominaties Kunst- en Cultuurprijs 2022 Meierijstad bekend

Op zaterdag 8 oktober 2022 wordt voor de derde keer de Kunst- en Cultuurprijs Meierijstad uitgereikt. De genomineerden voor deze bijzondere prijs zijn bekend. Er is een prijs voor een vrijwilliger/amateur in de kunst en cultuur en een prijs voor een professional in de kunst en cultuur. De prijs wordt beschikbaar gesteld aan personen of organisaties, wonend of gevestigd in Meierijstad, waarvan duidelijk is dat deze zich op zijn of haar manier enorm inzetten of hebben ingezet voor kunst en/of cultuur in Meierijstad. Een persoon of organisatie waarvan iedereen wel weet dat deze hier recht op heeft.
Nominaties
De genomineerden in de categorie Vrijwilliger/Amateur zijn:
– Thijs van Stiphout
– Joost van der Hagen
– Harry Passier
De genomineerden in de categorie Professioneel zijn:
– Christian van Hedel
– Adri Frigge
– Carin Simons
Jury
De kandidaten voor de kunst- en cultuurprijs zijn door inwoners van de gemeente Meierijstad voorgedragen. Een jury heeft deze inzendingen besproken en de genomineerden gekozen. De jury bestaat uit personen uit/van het onderwijs, kunst/cultuur, bibliotheek, bedrijfsleven, provincie en de winnaars van de tweede kunst- en cultuurprijs.
Uitreiking
Op 8 oktober a.s. worden de twee winnaars bekend gemaakt. De kunst- en cultuurprijs wordt dit jaar uitgereikt tijdens de opening van korenfestival Rooi Vol Koren in het Atrium in SintOedenrode. De prijs wordt uitgereikt door wethouder Menno Roozendaal.

Share

Het Autisme Café ontvangt waarderingsprijs Meedoen

Het Autisme Café ontvangt waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad

Op 26 september werd er voor de vijfde keer de waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad uitgereikt. Dorien van Rooij, Frank Loermans en Fred Pennings van het Autisme Café ontvingen de prijs uit handen van wethouder Compagne.
Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat elke inwoner, ongeacht beperking, geaardheid of religie mee kan doen. Daarom is de waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad in het leven geroepen. Organisaties, verenigingen, burgers of ondernemers die zich inzetten zodat inwoners mee kunnen doen, wil de gemeente op deze bijzondere manier graag in het zonnetje zetten.
Over de prijswinnaar
Het Autisme Café in het Pieter Brueghelhuis in Veghel is een ontmoetingsplek voor mensen met autisme (of vermoeden van) en hun netwerk. Bij het Autisme Café kunnen bezoekers elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. Er moet niks en die ongedwongenheid is met name voor deze doelgroep van groot belang. De avonden zijn met name bedoeld voor inwoners van Meierijstad maar er nemen ook mensen deel uit andere gemeenten. Ze “controleren” aan de deur niet op woonplaats. De insteek is vooral het ontmoeten van anderen op een gezellige, ongedwongen en laagdrempelige manier. Over het algemeen is de invulling van de avonden vrij, bezoekers zijn vrij zijn om een spelletje te spelen met elkaar, wat te kletsen of desgewenst een andere activiteit te ondernemen. Gemiddeld worden de avonden bezocht tussen de 20 en 30 personen.
Dorien is als eerste vrijwilligster verbonden aan het Autisme Café, later is daar Frank nog bij gekomen en recent is ook Fred aangesloten. De prijs wordt uitgereikt aan Dorien van Rooij, Frank Loermans en Fred Pennings. Naast de vrijwilligers nemen er 3 organisaties gezamenlijk deel aan het Autisme Café, namelijk: ONS Welzijn, Welzijn de Meierij en MEE De Meent.
Insteek is dat het Autisme Café zo veel als mogelijk gedraaid wordt door vrijwilligers, de bemoeienis van professionals moet zo klein mogelijk zijn.
De prijs
De prijs is gemaakt door kunstenaar Marlies Crooijmans. Bij de totstandkoming van het kunstwerk heeft ze verschillende organisaties uit Meierijstad benadert om een creatieve bijdrage te leveren. Het heeft geresulteerd in een prachtige prijs, voor en door inwoners van Meierijstad.
Voordragen
De waarderingsprijs wordt uitgereikt aan een organisatie, vereniging, individu of ondernemer die iets goeds doet voor onze inwoners zodat iedereen in Meierijstad mee kan doen. Iemand voordragen voor de prijs kan nog steeds via meedoen@meierijstad.nl.

Share

Bedankmiddag voor ZAPpers

Aanstaande vrijdagmiddag 30 september organiseert Gemeente Meierijstad een bedankmiddag voor alle ZAPpers in Meierijstad; ZAPpers , oftewel ZwerfAfvalPakkers, zijn de bij ons bekende vrijwilligers die regelmatig zwerfvuil in de openbare ruimte opruimen; dat zijn er inmiddels zo’n 400. De gemeente waardeert dat enorm, want zij leveren een belangrijke bijdrage aan een schone en nette woon – en leefomgeving. De ZAPpers ontvingen bijgevoegde uitnodiging voor een middag waarop ze in het zonnetje worden gezet.

U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst. Graag tevoren (uiterlijk donderdag 16.00 uur) even aanmelden bij persloket@meierijstad.nl

 

Het programma van de middag is als volgt:

13.00 uur            Ontvangst met koffie en gebak bij ’t Spectrum te Schijndel

13.15 uur            Openings/welkomstwoord wethouder Jan van Burgsteden

13.45 uur            Vertrek naar Het Goed te Schijndel

14.00 uur            Start van rondleiding kledingsorteercentrum in 2 groepen

15.30 uur            Vertrek naar ’t Spectrum te Schijndel

15.45 uur            Start activiteit delen ervaringen

16.30 uur            Einde ZAPpers bedankdag

Share

Dag van de Verbeelding

Op vrijdag 30 september 2022 organiseert de gemeente Meierijstad de Dag van de Verbeelding. Deze dag is in handen van de Raad van Verbeelding: een raad bestaande uit bij de streek en/of Meierijstad betrokken prominenten. Zij hebben de kansen en ontwikkelmogelijkheden voor de toekomst (2050) van Meierijstad verkend en vastgelegd in de Atlas van Verbeelding. Ook krijgen inwoners, ondernemers of organisaties van Meierijstad een podium om eigen dromen over toekomstig Meierijstad zichtbaar en bespreekbaar te maken. De belangstelling voor deze dag is groot, ruim 150 inwoners meldden zich al aan. De Dag van de Verbeelding en de Atlas zijn een inspiratiebron om te komen tot een gezamenlijke en gedragen visie op Meierijstad.
De Dag van de Verbeelding, de Atlas van Verbeelding, alle presentaties en de inspirerende ideeën op deze dag, ziet de gemeente als start, als bijdrage en als invloed voor een gezamenlijke en gedragen visie op Meierijstad 2035.
De voorzitter van de Raad van Verbeelding Floris Alkemade overhandigt het eerste exemplaar van dit boek aan de burgemeester van Meierijstad, de heer Van Rooij.
In de Atlas schetst de Raad van Verbeelding vijf droomscenario’s:
• Meierijstad als stad
Ontwaakt een reus? De groeipotentie van Meierijstad, een nieuw zelfbewustzijn. Welke ruimtelijke, politieke, culturele en economische ontwikkelingspatronen dienen zich aan?
• Meierijstad Luilekkerland
Van het goede leven, het besef van rijkdom, de welvaart beter verdelen, de robuuste natuur en sociale samenhang versterken, een sociale interactie cultiveren en het welgedaan genieten als basis van ons bestaan? Aantrekkelijke woon- en werkgemeenschappen.
• Meierijstad, tweeling van Brainport Eindhoven
Brainport met zijn snelle evolutie van de virtuele wereld en Meierijstad die de echte wereld van makers toont. Maakindustrie met een unieke cultuur en belevingswaarden en waar technologie en traditie elkaar versterken.
* Meierijstad, autonoom, zelfvoorzienend en circulair
Meierijstad als uniek ecosysteem van inwoners, ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen waarin innovatie en duurzaamheid voorop staan. Van circulair produceren naar gezond eten en leven.
• Meierijstad, Food hotspot van Europa
Meierijstad met innovatieve agrarische voedselproductie en hypermoderne slagkracht van food-bedrijven dat alle aspecten van het leven, het landschap en economie raakt.
Bij de gemeente kwamen meer verzoeken van inwoners binnen om een eigen droom te delen op de Dag van de Verbeelding dan inpasbaar is binnen het programma van de dag.
Álle dromen komen na de Dag van Verbeelding beschikbaar op de website van de gemeente Meierijstad.

Share

Sjors Sportief en Sjors Creatief gaat weer van start!

  • Sjors Sportief en Sjors Creatief gaat weer van start!

Vandaag is op basisschool De Empel in Erp het eerste boekje van Sjors Sportief – Sjors Creatief 2022-2023 uitgereikt. Uit handen van wethouder Johan van Gerwen ontving Aukje Snijders het eerste boekje. Aukje Snijders is de winnaar van de tekeningenwedstrijd, uitgezet onder de basisscholen in Meierijstad. De winnende tekening staat op de voorzijde van de kleurrijke boekjes. Als prijs mag Aukje samen met de hele klas gaan zwemmen bij zwembad de Molen Hey.
Met Sjors Sportief kunnen kinderen (0-12 jaar) allerlei nieuwe sporten en creatieve activiteiten (vaak gratis) uitproberen zoals hockey, dans, harmonie en theater. Een leuke manier voor kinderen om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in onze gemeente!
Dit jaar is er in het boekje speciale aandacht voor het aanbod voor kinderen met een beperking. Met een speciaal logo is aangegeven of de activiteit geschikt is voor deze doelgroep.
Zorg dat je erbij bent en ontdek je talent
Met Sjors Sportief en Sjors Creatief hoeven kinderen niet direct lid te worden van een club of vereniging, maar kunnen ze op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis maken met een activiteit. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn. Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 kunnen zich inschrijven vanaf 28 september voor activiteiten via www.sjorssportief.nl!
Meer informatie
Kinderen die niet op het reguliere basisonderwijs zitten en graag een Sjors Sportief – Creatief boekje willen ontvangen kunnen contact opnemen met bewegen@meierijstad.nl. Boekjes zijn ook verkrijgbaar op het gemeentehuis in Veghel, het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. Voor meer informatie, neem alvast een kijkje op de website www.sjorssportief.nl. Of stuur een e-mail naar bewegen@meierijstad.nl.

Share

MUURVECTOREN ‘LIBERATION ROUTE EUROPE’ GEPLAATST
Nadat vorig jaar op 17 september 2021 door burgemeester Van Rooij samen met zijn collega Jean- Pierre L’Honneur van de Franse gemeente Carentan op de Vlagheide de eerste Vector of Memory werd onthuld, zijn nu in Meierijstad ook drie muurvectors geplaatst.
Al deze vectoren maken deel uit van de markering van de Brabantse etappe van de ‘Liberation Route Europe’
Market Garden
Meierijstad is aangesloten op de ‘Liberation Route Europe’ een wandelroutenetwerk door Europa, in het spoor van de geallieerden tijdens ‘43-‘45. De etappe door Meierijstad volgt grotendeels het Airborne Wandelpad en vertelt het verhaal van ‘Operation Market Garden’, waarbij wegen en bruggen moesten worden veroverd om het geallieerde leger naar Arnhem te laten doorstoten.
Tienduizend kilometer in tien landen
De Liberation Route Europe, door de Raad van Europa officieel erkend als Culturele Route, is een netwerk van maar liefst 10.000 kilometer aan wandelroutes langs musea, monumenten, begraafplaatsen en historische locaties die herinneren aan de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. Met honderden plekken en verhalen verspreid over tien Europese landen, verbindt de Liberation Route Europe de regio’s waar de geallieerden in 1943-1945 hun opmars maakten.
De zogenaamde Wallvectors of muurvectors, ontworpen door de internationaal bekroonde architect Daniel Libeskind, wijzen niet alleen de weg, maar vertellen ook over de belangrijke gebeurtenissen die tijdens de bevrijding.
De drie nu geplaatste vectors zijn te vinden op:
– Kasteel Henkenshage te Sint-Oedenrode;
– De Sint-Antoniusmolen te Eerde;
– Het voormalig Raadhuis te Veghel;
en verhalen over de historische gebeurtenissen welke op deze locaties hebben plaatsgevonden.
Wandelroutekaart en routeplanner
De LRE Foundation, de initiatiefnemer van de Liberation Route Europe, werkt samen met Brabant Remembers, VisitBrabant Routebureau en OLAT bij de realisatie van dit project in Brabant. De route volgt het Brabantse wandelknooppuntennetwerk en is volledig bewegwijzerd. Ook wordt is een wandelroutekaart uitgebracht met de belangrijkste bezienswaardigheden en vectoren in de Brabantse gemeentes. Het project wordt ondersteund door V-fonds en het Mondriaanfonds. Op liberationroute.com is het volledige internationale wandelnetwerk te vinden, inclusief alle langs de route en een routeplanner om een eigen wandelroute in de voetsporen van de geschiedenis uit te stippelen.
De Liberation Route Europe is gecertificeerd als ‘Cultural Route of the Council of Europe’ door de Raad van Europa. Met deze certificering is LRE één van de 45 excellente Europese routes waarvan wellicht de Camino naar Santiago de Compostella de bekendste is.

Meer informatie over de Themaroute ‘Market Garden’ zie:
https://www.liberationroute.com/nl/themed-routes/19/operation-market-garden
Meer informatie over de gecertificeerde ‘Cultural Route of the Council of Europe’ zie:
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/home
Meer over het verhaal bij de Vector van Kasteel Henkenshage te Sint-Oedenrode zie:
https://www.liberationroute.com/nl/pois/742/henkenshage-castle
Meer over het verhaal bij de Vector van de Sint-Antoniusmolen te Eerde zie:
https://www.liberationroute.com/pois/559/the-observation-posts-over-the-battlefield-at-eerde
Meer over het verhaal bij de Vector van het voormalig Raadhuis te Veghel zie:
https://www.liberationroute.com/pl/pois/743/the-old-town-hall-in-veghel

Share

49 Uitbreidingslocaties openbare laadpalen Meierijstad vastgesteld

49 Uitbreidingslocaties openbare laadpalen Meierijstad vastgesteld

Meierijstad werkt aan een forse uitbreidingsslag van laadpalen in de openbare ruimte voor elektrische auto’s. Ze heeft 49 nieuwe locaties vastgesteld. Inwoners konden 6 weken lang op een interactieve kaart aangeven of ze het eens zijn met een locatie of een alternatieve locatie aandragen. 1500 inwoners hebben daar gebruik van gemaakt.
Verkeersbesluiten
De voorgestelde locaties waren al na uitgebreid onderzoek tot stand gekomen. Er was rekening gehouden met veel factoren zoals: de verwachte vraagontwikkeling, spreiding van de laadpalen, ruimtelijke eisen, zichtbaarheid en bereikbaarheid. Op basis van de reacties zijn enkele locaties gewijzigd. Het gaat dan om een alternatief in de directe nabijheid; voorstellen voor honderden meters verderop heeft de gemeente niet overgenomen vanwege de spreiding.
Op 16 september 2022 worden voor 49 locaties verkeersbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Daarmee worden 98 parkeerplaatsen officieel gereserveerd voor elektrische auto’s. In eerste instantie is het nog 1 parkeerplaats per laadpaal; zodra er voldoende gebruik van wordt gemaakt wordt ook de 2e parkeerplaats geactiveerd en exclusief voor elektrische auto’s. Wethouder van Burgsteden: “Er wordt weleens geredeneerd dat er bij oormerken van een parkeerplaats voor elektrische auto’s, dan een parkeerplaats verdwijnt in de straat. Maar dat is natuurlijk niet waar. De elektrische auto gebruikt immers geen gewone parkeerplaats meer”. Een verkeersbesluit staat altijd open voor bezwaar en beroep.
Tempo uitbreiding laadinfrastructuur
De laadpalen worden daadwerkelijk geplaatst in de periode 21-7-2022 t/m 20-07-2024.
In 2025 moeten er 521 openbare laadpalen geplaatst zijn in de gemeente Meierijstad. In 2030 zijn dit er al 1.555. Naar verwachting rijden er op dat moment bijna 25.000 elektrische auto’s in Meierijstad, waarvan de helft een openbare laadpaal nodig heeft..
Van Burgsteden: “Het is goed gelukt veel inwoners te bereiken met de methode van de interactieve kaart. Tegelijk moeten we vaststellen dat het tot heel weinig daadwerkelijke aanpassingen van ons voorstel resulteert, omdat de schuifmogelijkheden beperkt zijn. Dat betekent dat ons voorwerk voor de locaties zorgvuldig en compleet is geweest. Het behandelen van alle reacties kostte veel ambtelijke capaciteit die eigenlijk niet in verhouding staat tot de opbrengst. Na de verkeersbesluiten maken we definitief de balans op over deze werkwijze”.
Naast deze proactieve uitbreidingsslag door de gemeente kan iedere inwoner met een elektrische auto een openbare elektrische parkeerplaats in de buurt van zijn woning aanvragen op www.meierijstad.nl/laadpaal. Ook dan wordt, rekening houdend met alle factoren, een locatie voorgesteld. “We proberen natuurlijk zoveel mogelijk niet recht voor woningen, maar bijv. bij blinde muren, een locatie te vinden. Maar met de voorziene groei is de tijd toch echt voorbij dat we dat kunnen garanderen”, aldus de wethouder. Daarbij stimuleert de gemeente dat de individuele aanvrager zelf de buren informeert over diens aanvraag.

Share

Meierijstad geeft vergunning af voor eerste zonnepark

Meierijstad geeft vergunning af voor eerste zonnepark

De gemeente Meierijstad heeft een omgevingsvergunning verleend voor een nieuw zonnepark aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode. Het plan omvat 3,9 hectare en wordt ontwikkeld door Solisplan. T/m 2 september kon eenieder zienswijzen indienen op de ontwerpomgevingsvergunning. Er zijn 17 zienswijzen ingediend. Die waren geen reden een vergunning te weigeren. Wél stelt de gemeente voorwaarden.
Voorwaarden
De gemeente stelt wél voorwaarden aan de vergunning. Zo moet bijvoorbeeld het perceel na 25 jaar weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De landschappelijke inpassing moet binnen 12 maanden na de realisatie van de zonnepanelen zijn aangelegd en deze moet in stand worden gehouden gedurende de looptijd van het project. Voor een gedetailleerde beschrijving van alle voorschriften wordt verwezen naar het definitieve besluit (raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl).
Wethouder Menno Roozendaal: “In 2020 hebben we de eerste tranche opengesteld voor 50 hectare; Dit is het eerste zonnepark dat nu daadwerkelijk gerealiseerd lijkt te kunnen worden. Juist in de deze tijd van torenhoge gasprijzen blijkt de meerwaarde van duurzaam opgewekte energie zoals van zon. En daarvan hebben we nog veel meer nodig om uiteindelijk CO2-neutraal te worden in Meierijstad; Alleen met zon op (bedrijfs-)dak redden we dat echt niet. Maar ik begrijp ook de gemengde gevoelens die zonneparken, als nieuwe elementen in ons landschap, bij inwoners oproepen.”
De publicatie van de vergunning is 15 september. Dat betekent dat indieners van zienswijzen en belanghebbenden dan 6 weken de tijd hebben bezwaar in te dienen. Pas daarna wordt een vergunning onherroepelijk.
Stand van zaken overige zonneparkplannen
Van alle geselecteerde plannen uit de eerste tranche zijn er, naast Nijnselseweg, nog 4 over. Zij doorlopen nu een planologische procedure om een omgevingsvergunning te verkrijgen: OPEN NRG aan Sterrebos (5,5 ha), NV Afvalzorg op Vlagheide (6 ha.), Statkraft aan de Schootsedijk/Gagel (6,6 ha) en ZonXP aan de Scheperweg/Schootsedijk (12,3 ha). De eerste ligt in het buitengebied tussen Eerde, Schijndel en Sint-Oedenrode; de laatste twee tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode. Omdat deze plannen allemaal groter zijn dan 5 hectare is het noodzakelijk dat de raad eerst een’ verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft. In 2020 heeft de raad besloten dat het college, zonder tussenkomst van de raad, bevoegd is vergunningen af te geven voor parken kleiner dan 5 hectare.

Share

Koken met restjes voorkomt voedselverspilling

Koken met restjes voorkomt voedselverspilling

MEIERIJSTAD- Van 12 tot en met 18 september 2022 vindt de vierde editie plaats van de
Verspillingsvrije Week. Hierbij wordt iedereen in heel Nederland uitgedaagd om een week lang zo oedsel weg te gooien. Deze themaweek wordt ook ondersteund door de gemeente
Meierijstad. Belangrijk item is aandacht voor het koken met restjes. Wat kun je nog met iets wat je over hebt na het koken, zoals een halve bloemkool of een kwart bakje zuivelspread? Of misschien blijft er nog iets in de pan over van een maaltijd. Door slim om te gaan met restjes, hoef je minder weg te gooien. Heb je zelf nog een goede of leuke tip? Stuur die met je persoonsgegevens naar samenmeierijstad@gmail.com en maak kans op een kookworkshop! Met restjes bedoelen we een product dat je maar voor een deel hebt gebruikt in een maaltijd. Bijvoorbeeld een kwart komkommer, halve ui of een half pakje verse kruiden. Met kliekjes bedoelen we datgene dat over is van een maaltijd, dus een beetje gekookte rijst, macaroni of een beetje van een ovenschotel.

Zeven tips voor restjes
• Berg je restje direct op in de koelkast, vriezer of voorraadkast, als je iets overhoudt.
• Bedenk wat je ermee kan doen. Op onze receptensite kun je één of meerdere restjes invullen. Zo
vind je snel een nieuw recept, waar je restjes in kan verwerken. Of download de Slim Koken-app met
recepten en tips.
• Geef ‘oud’ brood een nieuw leven. Maak er een tosti van, een ovengerecht of eigengemaakte
croutons. Vries brood dat je niet direct opeet in. Ontdooi alleen de boterhammen die je nodig hebt.
• Verwerk overrijp fruit in een toetje. Meng het fruit bijvoorbeeld door de kwark of yoghurt. Of maak
eens pannenkoekjes met banaan, blauwe bessen of appel.
• Beschadigde of minder verse groente kun je nog goed gebruiken in soep. Vries groenten in als je ze
niet op tijd op kunt eten. Dat doe je door ze kort te koken en in te vriezen. Verhit groente goed na het
ontdooien, dat geldt zowel voor bereide als niet-bereide groente.
• Heb je een grotere hoeveelheid vlees of vis gekocht? Vries dan het deel dat je niet direct opeet in.

Vlees en vis blijft in de vriezer maanden goed. In de koelkast is een geopende verpakking vlees of vis maar 2 dagen goed. Dat geldt ook voor bereid(e) vlees en vis.
In de bibliotheken van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn tijdens de Verspillingvrije Week van 12- 18 september informatiehoekjes ingericht met o.a. gratis stickers met bewaartips voor koelkast en vriezer

Share

Taalnetwerkcoördinator gaat laaggeletterdheid verder aanpakken in Meierijstad

Taalnetwerkcoördinator gaat laaggeletterdheid verder aanpakken in Meierijstad

Op 1 september gaat er een taalnetwerkcoördinator aan de slag in de gemeente Meierijstad en Oss. Haar naam is Diana van Rossum en zij gaat zich hardmaken voor het verder terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid.
Dit doet ze samen met de bestaande taalnetwerken, die actief zijn op het gebied van taal en participatie met daarin ONS welzijn, Welzijn de Meierij, Koning Willem 1 College, Stichting Lezen & Schrijven, Volksuniversiteit Oss, Leerwerkloket Noordoost-Brabant, de bibliotheken en de vrijwilligers en ervaringsdeskundigen uit Meierijstad en Oss.
In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met begrijpend lezen, schrijven, rekenen en andere basisvaardigheden. In gemeente Meierijstad zijn dat ongeveer 8800 mensen. Dit heeft grote gevolgen voor hun leven.

Wethouder Johan van Gerwen: “Ik ben blij dat deze verbinder nu van start gaat om laaggeletterden te bereiken, uit te zoeken wat hun wensen zijn en de taalvaardigheid te vergroten. Samen met onze partners zijn we steeds op zoek naar passende oplossingen om deze groep in beeld te krijgen en aan elangrijkste dat alle inwoners in Meierijstad mee kunnen doen.”

Laaggeletterden met Nederlands als moedertaal blijken in de praktijk lastig te bereiken. Diana gaat, met de samenwerkingspartners, zoals het bedrijfsleven, voedselbanken, woningbouwverenigingen, huisartsenposten, UWV en formulierenbrigade actief naar hen op zoek. Ze gaat deze partners helpen om laaggeletterden te herkennen en gaat zorgen voor een juiste doorverwijzing naar een passend onderwijs- en activiteitenaanbod. Ook gaat ze nieuwe partners zoeken, die actief willen bijdragen aan de aanpak van laaggeletterdheid en zich willen verbinden aan het Taalakkoord. Daarnaast gaat ze bijeenkomsten organiseren om het thema laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen en bijvoorbeeld nieuwe taalpunten of voorleesprojecten voor taalarme gezinnen opzetten.

Diana van Rossum, taalnetwerkcoördinator: “Al jaren ontwikkel ik trajecten om basisvaardigheden te versterken en begeleid ik volwassenen hierin. Dit is het mooiste wat er is. Er gaat een wereld voor hen open. In Nederland bereiken we slechts een deel van de doelgroep en dat is enorm jammer. Mijn ambitie is om dit aan te pakken. Hoe eerder we de doelgroep bereiken en de juiste handvatten bieden, des te beter we erin slagen om laaggeletterdheid te voorkomen. En dat verdient iedereen. Samenwerken met partners en ambassadeurs is voor mij onmisbaar om dit te bereiken. Ik nodig iedereen uit die zich betrokken voelt om contact op te nemen want ik verheug me erop om samen aan de slag te gaan.” Diana is te bereiken via e-mail dianavanrossum@nobb.nl.

Share

Samen in Meierijstad tegen voedselverspilling

Samen in Meierijstad tegen voedselverspilling

Het tegengaan van voedselverspilling is een belangrijk thema. Wereldwijd zijn mens en
milieu gebaat bij een duurzaam gebruik van voedingsmiddelen. Stichting Samen Tegen
Voedselverspilling organiseert van 12 tot en met 18 september 2022 de vierde editie van
de Verspillingsvrije Week. Hierbij wordt iedereen in heel Nederland uitgedaagd om een
week lang zo min mogelijk voedsel weg te gooien. De themaweek wordt ondersteunt door
tal van bedrijven, organisaties en gemeenten. Daaronder ook de gemeente Meierijstad die
dit initiatief van harte ondersteunt. Aandacht vragen voor dit belangrijke thema geschiedt
door voorlichting in samenwerking met de lokale media, de bibliotheek NOBB, een
prijsvraag en de officiële introductie van deelhuisjes in onze gemeente. Kijk voor meer
informatie ook op https://samentegenvoedselverspilling.nl/
Voedsel wordt met veel zorg en aandacht gemaakt. Het legt vaak een hele reis af voor het op je bord ligt. Bovendien kost de productie en het vervoer veel energie. Weggooien is dus
zonde. ‘Door slim te koken, kopen en bewaren kun je een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van voedselverspilling. Door binnen je eigen huishouden één week lang niks te verspillen, red je al snel drie borden eten en tien glazen drinken van de afvalbak en
gootsteen. En in één jaar kun je maar liefst 34 kilo eten van de afvalbak redden. Omgerekend is dat zo’n € 120 per persoon. Bovendien verlaag je je impact op het milieu met zo’n 14 procent.

Samen delen via deelhuisjes
Een andere manier om voedselverspilling tegen te gaan is het inzetten van deelkasten of
deelhuisjes in en als doel heeft voedselverspilling tegen te gaan en samen producten te
delen. Het gaat om etenswaren en verzorgingsproducten. Ook voor mensen met een kleine
portemonnee zal dit zeer welkom zijn. Iedereen kan er producten in zetten die men over
heeft of gewoon wil schenken. Iedereen mag er producten uit nemen om te gebruiken.
Inmiddels zijn in Schijndel en Sint-Oedenrode al deelhuisjes geplaatst en medio september is ook Veghel aan de beurt dankzij een mooi burginitiatief van een stuurgroepje dat bestaat uit Jeske Leenders, Jack de Laat, Majida Lakhlifi en Monique van de Ven. Het is bedoeling dat  totaal 10 van dergelijke deelhuisje op voor het publiek toegankelijke plekken worden geplaatst, afhankelijk van de behoefte.

Informatie via bibliotheek
In de bibliotheek van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode is tijdens de verspillingsvrije week een informatiehoek ingericht waarin bezoekers meer te weten kunnen komen over het tegengaan van voedselverspilling aan de hand van speciale kook- en receptenboekjes. Ook zijn er gratis koelkast en vriezerstickers verkrijgbaar voor het slim en duurzaam bewaren van  voedingsmiddelen. Voor de jeugd zijn er deelnameformulieren te vinden voor de landelijke prijsvraag waarmee leuke prijzen zijn te winnen.

Prijsvraag slimme tips met kans op een kookworkshop
Inwoners van Meierijstad die zelf goede of originele tips hebben om voedselverspilling tegen te gaan maken kans op een leuke professionele kookworkshop waarbij op een creatieve manier aandacht geschonken wordt aan het thema en samen geproefd kan worden aan het resultaat. Wat moet je daarvoor doen? Stuur ons leuke, interessante, bruikbare en creatieve ideeën hoe jij thuis zelf voedselverspilling tegengaat en toch dagelijks wat lekkers op tafel zet. Stuur je idee(e)n onder vermelding van naam, woonplaats en telefoonnummer naar samenmeierijstad@gmail.com Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. In de Verspillingsvrije Week van 12-18 september worden de winnaars bekend gemaakt.

 

Share

Gemeente Meierijstad op hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Gemeente Meierijstad behaalt opnieuw hoogste trede op de Prestatieladder
Socialer Ondernemen

Gemeente Meierijstad loopt voorop met sociaal ondernemen. Er werken mensen, die al langer op zoek zijn naar werk of een arbeidsbeperking hebben en de gemeente werkt het liefst samen met organisaties die deze groep ook in dienst neemt. De gemeente scoort ruim bovengemiddeld in het faciliteren van werk voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Onlangs heeft er weer een onafhankelijke toetsing plaatsgevonden voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en heeft de gemeente voor de derde keer de hoogst haalbare trede behaald.

Wethouder Jan Goijaarts is trots op het resultaat. “Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat mensen met een kwetsbare arbeidspositie ook kunnen werken. Wij hebben deze mensen in dienst en stimuleren andere organisaties om dat ook te doen. En als we bedrijven stimuleren om sociaal te ondernemen, dan moeten we uiteraard zelf het goede voorbeeld geven. En dat is opnieuw gelukt!”.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen
De PSO is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Iedere twee jaar vindt er een nieuwe toetsing plaats. De PSO is uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus. Gemeente Meierijstad heeft het hoogste niveau behaald.  “Dat de gemeente Meierijstad het certificaat trede 3 heeft behaald en behouden is bijzonder. Slechts 10% van de organisaties en gemeenten bereikt trede 3”, aldus Marieke van den Boogaart, coördinator Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gemeente Meierijstad. “Mensen die meer willen weten over MVO in Meierijstad kunnen mij bereiken via tel 140413 of mvandenboogaart@meierijstad.nl.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland
Het doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidspositie op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSOgecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Share
1 2 3 97