Extra subsidie voor sporten en bewegen

Extra subsidie voor sporten en bewegen in Meierijstad in 2022

Corona zorgde ervoor dat veel inwoners van Meierijstad minder zijn gaan sporten en bewegen of zelfs stopten met sporten. Meierijstad kreeg daarom extra geld vanuit het Rijk om inwoners (terug) aan het bewegen te krijgen. De gemeente gebruikt dit om de ambities en afspraken uit het Sportnota een impuls te geven én een deel ervan in te zetten om initiatieven op het terrein van gezonde leefstijl te ondersteunen. Inwoners en organisaties, die een idee hebben om sporten en bewegen te bevorderen, kunnen tot 1 oktober 2022 subsidie aanvragen.
Wethouder sport Johan van Gerwen: “Meierijstad streeft er actief naar om iedereen zoveel mogelijk in beweging en lekker in zijn of haar vel te krijgen en te houden. Er gebeurt al enorm veel op het gebied van sporten en bewegen in Meierijstad. De initiatieven die met deze rijkssubsidie tot stand komen, kunnen ervoor zorgen dat Meierijstad nog meer sportief in beweging komt!”
Initiatieven om inwoners opnieuw aan het sporten en bewegen te krijgen
Om in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie, moeten de initiatieven aan een aantal voorwaarden voldoen.
Het initiatief/de activiteit
– bevat een thema voor het bevorderen van een gezonde leefstijl (denk aan voeding,
ontspanning, mentale welzijn etc.)
– is een sport- en/of beweegactiviteit
– wordt georganiseerd door inwoners/organisaties gevestigd in Meierijstad
– is zonder winstoogmerk
– wordt uiterlijk op 1 oktober 2022 ingediend
– vindt vóór 31 december 2022 plaats
– draagt in de communicatie- en marketinguitingen de naam Meierijstad uit
– de subsidie bedraagt maximaal € 5.000,-. per initiatief
– van de € 5.000,- mag maximaal 25% aan materialen worden besteed
– de aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage met een kort inhoudelijk verslag met
beeldmateriaal na afloop van het project
– wanneer blijkt dat het initiatief niet kan worden gerealiseerd, moet de bijdrage terug gestort worden

– er is sprake van een subsidieplafond hetgeen kan betekenen dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden
Aanmelden tot 1 oktober 2022

Share

Veteranendag

Veteranendag gemeente Meierijstad
Veteranen worden namens de Nederlandse samenleving ingezet in oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Daarmee heeft Nederland sinds 1940 ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies. Tijdens de verschillende veteranendagen georganiseerd door de (lokale) samenleving, tonen de samenleving en de Nederlandse overheid hun erkenning en begrip.
In de gemeente Meierijstad wonen vele veteranen die rechtstreeks betrokken zijn geweest bij oorlogshandelingen of vredesmissies. Deze militaire veteranen worden daarom, samen met hun partner of begeleider, uitgenodigd op vrijdag 17 juni aanstaande.
Kransleggingen
In de kernen Schijndel en Veghel vinden er op 17 juni officiële ceremonies plaats bij de monumenten.
In Schijndel wordt een krans gelegd bij de Mariakapel aan de Markt.
In Veghel vindt de herdenking plaats bij het Veteranenmonument aan de Kolonel Johnsonstraat. De ceremonies starten om 14.15 uur en duren ongeveer een half uur.
Samenzijn
Het samenzijn vindt dit jaar plaats in Ontmoetingscentrum De Beckart, Oude Lieshoutseweg 7 in Nijnsel. De militaire veteranen zijn daar vanaf circa 15.00 uur van harte welkom. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 18.30 uur.

Share

Uitbreidingsslag laadpalen

Uitbreiding openbare laadpalen Meierijstad

Meierijstad werkt aan een forse uitbreidingsslag van laadpalen in de openbare ruimte voor elektrische auto’s. Ze stelt 55 nieuwe locaties voor. Inwoners kunnen aangeven of ze het eens zijn met een locatie of een alternatieve locatie aandragen.
Wethouder Jan van Burgsteden: “Het aandeel elektrische auto’s neemt snel toe, ook in Meierijstad; Dat is natuurlijk een prima ontwikkeling want het betekent minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder gebruik van fossiele brandstoffen. Maar dat vraagt er óók om dat we dat als gemeente goed faciliteren. Want niets zo frustrerend voor onze inwoners als wél over een elektrische auto beschikken, maar geen oplaadpunt kunnen vinden in de buurt. Dus bereiden we ons daarop voor”. De proactieve uitbreiding maakt deel uit van een grote operatie in de provincies Noord-Brabant en Limburg samen met Vattenfall. In totaal gaat het om 8000 extra openbare laadpalen, waarvan 55 in Meierijstad. Deze worden de komende jaren dan geplaatst, nádat voor elke locatie een verkeersbesluit genomen is.

Interactieve kaart
Via www.meierijstad.nl/laadpaal kan iedereen van woensdag 8 juni t/m dinsdag 21 juni een interactieve kaart raadplegen. Daarop zijn de voorgestelde locaties in een plattegrond weergegeven. Inzoomen geeft een nauwkeurig beeld van de plek en de omgeving. Het is mogelijk een reactie voor een specifieke plek achter te laten.
De voorgestelde locaties zijn zeer zorgvuldig tot stand gekomen. Er is rekening gehouden met veel factoren zoals: de verwachte vraagontwikkeling, spreiding van de laadpalen, ruimtelijke eisen, zichtbaarheid en bereikbaarheid. Inwoners die de situatie en het gebruik van de ruimte ter plekke goed kennen, hebben wellicht een idee hoe het nóg beter kan. Dat wil de gemeente graag horen. Het moet dan wel gaan om een alternatief in de directe nabijheid, niet honderd(en) meters verderop.

Eerder dit jaar heeft Meierijstad ook al proactief 35 locaties bepaald. Die werden aangekondigd met speciale bordjes ter plekke; ook daarop kon gereageerd worden. Meierijstad kiest nu voor een breder aanpak waardoor ze meer inwoners kan bereiken. Van Burgsteden: “In voorgaande plaatsingsvraagstukken ontstond wel eens de situatie dat aan de voorkant weinig gelegenheid was om mee te denken als inwoner. En dat leidde tot ontevredenheid en veel vertraging. Dat willen we voorkomen met deze nieuwe aanpak. We hopen dat veel mensen meedenken”.

 

 

Share

Oproep aan inwoners

Oproep aan inwoners Meierijstad om voorwaarden te formuleren voor de
opwek van duurzame energie

Meierijstad werkt aan een nieuw afwegingskader duurzame energie. Daarin komt te staan onder welke voorwaarden duurzame energie (bijv. zonne-energie) opgewekt kan worden in
de gemeente. Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan één van die thematafels over dit onderwerp op 14 en 21 juni. Wethouder Menno Roozendaal: “Schroom niet, maar meld je aan. Dit onderwerp gaat over onze toekomst en gaat álle inwoners aan, ook de jongeren. Daarom vinden we het zo belangrijk zoveel mogelijk verschillende geluiden te horen. Het is aan de raad om al die geluiden en belangen te wegen en uiteindelijk een werkbaar afwegingskader vast te stellen.”

Welkom bij thematafels op 14 en 21 juni
Thematafels zijn echte werksessies, waar ook een beetje huiswerk bij komt kijken. Experts geven uitleg over bepaalde onderwerpen; deelnemers gaan daarna in groepjes onder begeleiding aan de slag. Er komen hele concrete vraagstukken op tafel. Bijvoorbeeld: welke gebieden komen het eerst in aanmerking voor duurzame opwek? Wat vinden we acceptabel in het buitengebied? En in bebouwd gebied? Hoe past energieopwekking in ons landschap? En kunnen we grond dubbel gebruiken? Welke verschillende duurzame energiebronnen kunnen we in welke verhouding gaan inzetten om aan onze energiebehoefte te voldoen? Hoe gaan we om met zon op land in relatie tot ander grondgebruik (agrarisch, bedrijventerrein, wonen, natuur). Op welke verschillende manieren kunnen we 50% lokaal eigenaarschap invullen voor afnemers of voor de gemeenschap? Wat is de beste manier om belanghebbenden/inwoners te betrekken in een concreet initiatief? En hoe kunnen gemeente en initiatiefnemers hun rol invullen? Meer informatie over de thematafels staat op  www.meierijstad.nl/thematafels. Aanmeldingen zijn t/m 9 juni welkom.

Week van de duurzame energie
Ook wie niet aan een thematafel aanschuift, kan zijn inbreng geven in de week van de duurzame energie. Deze is van 25 juni t/m 1 juli. Er zijn diverse activiteiten op straat en online. De opbrengst van de thematafels wordt die week in een peiling aan het brede publiek voorgelegd. De opbrengst kan bestaan uit keuzes waar in de thematafels eigenlijk snel grote overeenstemming over was. Maar de dilemma’s die zijn ontstaan, worden ook voorgelegd. Op die manier wil de gemeente een goed beeld krijgen van de mening van de inwoners van Meierijstad. Straatactiviteiten zijn vooral bedoeld om in gesprek te komen met de inwoners. Maar waar ze ook advies kunnen inwinnen over energie besparen en het verduurzamen van de woning. Nadere details over de Week van de duurzame energie volgen nog.

Share

Radartoets voor windenergie

Meer windenergie in Meierijstad nu niet haalbaar door radarverstoring

De gemeente Meierijstad onderzoekt in 2022 en 2023 de mogelijkheden voor windenergie.
Eén van de onderzoeken is een radartoets. TNO onderzocht in opdracht van de gemeente Meierijstad of windmolens in de vier vastgestelde zoekgebieden de vliegradar zouden verstoren. De uitkomst is dat het plaatsen van extra windmolens in Meierijstad niet mogelijk is, omdat ze de radar teveel zouden verstoren. Dit geldt niet voor de vier windmolens die aan de A50 komen (Veghel Win(d)t), die waren al eerder wél door de radartoets gekomen.

Milieuonderzoek en radaronderzoek
Meierijstad onderzoekt in vier gebieden of windenergie mogelijk is en wil daarna de voorwaarden bepalen. De onderzoeken zijn een m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) en de radartoets. De milieuonderzoeken lopen nog, de radartoets is inmiddels afgerond. De resultaten laten zien dat windmolens in de onderzoeksgebieden niet voldoen aan huidige normen voor de radar. Een enkele plek komt wel door de toets, maar de provincie stelt als voorwaarde dat er minstens drie windmolens bij elkaar moeten staan. Dit betekent dat het op dit moment onhaalbaar is om extra windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen.

Radarontvangst sterk verstoord door windmolens
De radartoets is een technisch haalbaarheidsonderzoek. De norm die een windmolen moet halen in de toets ligt nu op 90%. Dit wil zeggen dat na plaatsing van windmolens de radarontvangst voor vliegverkeer minimaal 90% moet blijven. Uit het onderzoek van TNO blijkt dat de radarontvangst op de meeste plekken ver onder de 90% komt te liggen, als er een windmolen zou staan.

Toch onderzoeken afmaken
Door technische ontwikkelingen kan de radarnorm in de toekomst veranderen en lager komen te liggen. Ook de eis van de provincie dat er minstens drie molens bij elkaar moeten staan, kan veranderen. Wethouder Menno Roozendaal: “Daarom wil het nieuwe college van Meierijstad de milieuonderzoek milieuoogpunt. Deze onderzoeken geven extra duidelijkheid voor de toekomst, in het geval detechniek of regels wijzigen.”

Afwegingskader duurzame energie
Meierijstad gaat in mei en juni volop in gesprek met inwoners en organisaties over de opwekking van duurzame energie. Die gesprekken komen in een iets ander daglicht te staan, nu meer windenergie niet mogelijk blijkt. Roozendaal: “De ópgave voor duurzame energieopwek is echter onveranderd.; Als windturbines niet kunnen, is de vraag op welke manier de doelstelling van CO2- neutraal in 2050 dan wél gehaald wordt; bijvoorbeeld met meer zon op land of met andere alternatieven waar we continu naar op zoek zijn. Daarover gaan we in gesprek met onze inwoners, de raad en de regio”. In 2023 beslist de gemeenteraad uiteindelijk over deze verdeling (de energiemix) en over alle voorwaarden voor energieopwekking (het afwegingskader).

Share

Nieuwe directeur Woonstichting JOOST

Marieke Vossen nieuwe directeur-bestuurder Woonstichting JOOST

Marieke Vossen wordt vanaf 1 september de nieuwe directeur-bestuurder van Woonstichting JOOST. Zij volgt hiermee Rob Dekker op, die met pensioen gaat. Marieke is nu nog directeur Ruimte, Economie, Zorg en Kunst en cultuur bij de gemeente Meierijstad. In die functie is zij onder andere verantwoordelijk voor de woonopgave en heeft ze meegewerkt aan de nieuwe woonvisie en de woningbouwversnellingsagenda. Zij heeft ervaring in het bedrijfsleven, het ministerie van Economische Zaken en verschillende gemeenten.

Bijdragen aan een mooiere wereld
Marieke is een bruggenbouwer en gedijt in een omgeving die nieuwe, complexe en soms onderling strijdige eisen stelt. Eisen waar een standaardplan geen oplossing biedt, maar  zijn. Haar belangrijkste drijfveer is bijdragen aan een mooiere wereld. Marieke: “Een wereld waarin we met compassie met elkaar omgaan, allemaal een bijdrage leveren en met kansen voor iedereen. En waarin wonen als grondrecht een vanzelfsprekendheid is voor iedereen.”
De bouw van woningen ziet zij de komende jaren natuurlijk als dé grote uitdaging. Marieke: “Maar betaalbaar wonen, verduurzaming van woningen en goed contact met bewoners zijn voor mij net zulke grote prioriteiten. Ik kijk ernaar uit om op die  manier voor de huurders van Woonstichting JOOST te gaan werken!”

Als een goede buurman
De raad van Commissarissen van JOOST is blij met de benoeming van Marieke
Vossen. Voorzitter Giel Janssens: “JOOST is een nog jonge en dorpse corporatie die als een goede buurman dicht bij haar huurders en buren wil staan en daarbij nauw samenwerkt met huurders en maatschappelijk partners in de regio. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Marieke Vossen de huidige koers van JOOST verder zal uitzetten en wensen haar veel succes.”

Share

Positief resultaat Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021 gemeente Meierijstad laat positief resultaat zien

De gemeente maakt elk jaar een jaarrekening om te laten zien waaraan zij het afgelopen jaar geld heeft besteed. Wethouder van financiën Jan Goijaarts presenteerde 20 mei de jaarrekening 2021 van de gemeente Meierijstad aan de gemeenteraad. Het financieel resultaat over 2021 komt uit op ruim € 13 miljoen. Dit bedrag bestaat vooral uit eenmalige meevallers.

Buffer voor de toekomst
Een groot deel ervan, ruim € 9 miljoen, wordt toegevoegd aan de algemene risicoreserve. Dit helpt de gemeente om in de toekomst risico’s op te vangen, zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Daarnaast is het positieve resultaat van de jaarrekening een mooie basis voor het nieuwe college met veel ambities. De overige 4 miljoen gaan niet naar de algemene reserve, maar neemt de gemeente op in de begroting 2022, Het gaat vooral over geld wat de gemeente laat in het jaar ontving van het Rijk voor bijvoorbeeld jeugdzorg. De activiteiten kunnen dan in 2022 uitgevoerd worden.

Met de kracht van samen
Wethouder Jan Goijaarts: “Ook in het afgelopen jaar is er weer flink doorgepakt. Meierijstad bleek ook in 2021 vastberaden om de krachten te blijven bundelen en ondersteuning aan elkaar te bieden. Er is de afgelopen jaren veel moois bereikt, met en voor de inwoners van Meierijstad. Als college hebben we vastgehouden aan de ambities uit het coalitieakkoord en zijn blijven investeren. Op het gebied van onderwijs en duurzaamheid zijn mooie stappen gezet. Ook de versterkte samenwerking tussen partners in verschillende sectoren liet kracht en verbondenheid zien. En er is volop ingezet op een wonen en bouwen”.

Onzekerheden
Het positieve resultaat moet wel in perspectief worden bekeken. Er is op veel onderdelen nog onzekerheid. “2021 was, net als 2020, een jaar van onzekerheden. Het gebrek aan compensatie voor taken die het Rijk heeft overgedragen aan de gemeentes, bracht en brengt onzekerheid met zich mee. Ook financieel was het voor veel mensen opnieuw een spannend jaar door de effecten van de coronacrisis. Daar is nu een nieuwe crisis bijgekomen; de oorlog in Oekraïne. Een verschrikkelijke situatie voor de mensen uit Oekraïne en het vraagt ook veel van onze samenleving. Het wordt een hele opgave om de volgende begroting sluitend te krijgen. Maar door een verantwoordelijk financieel beleid te blijven voeren, met steun van het Rijk en met de kracht van samen moet het lukken om sterk uit de crisis te komen.” aldus wethouder Goijaarts.
Het college van B&W heeft de jaarrekening goedgekeurd. De raad bespreekt de jaarstukken op 23 juni 2022. De jaarrekening is digitaal in te zien op https://meierijstad.jaarverslag-2021.nl.

Share

Coalitieakkoord Thuis in Meierijstad

Coalitieakkoord Thuis in Meierijstad

In Meierijstad is er een coalitieakkoord: CDA, HIER, VVD en PvdA/GroenLinks presenteren in het document Thuis in Meierijstad de plannen voor de komende vier jaar. Ook voor de coalitie geldt een gevoel van thuiskomen: dit akkoord is in een goede sfeer en samenwerking bereikt. Het is een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ruimte blijft bij de uitwerking in een collegewerkprogramma, in de gesprekken met de samenleving en het debat met de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de wethouders in de raadsvergadering op 19 mei aanstaande worden geïnstalleerd en dat het coalitieakkoord wordt behandeld.
Thuis in Meierijstad staat voor verbondenheid. Daarbij valt te denken aan de verbinding met inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en instellingen die actief zijn in Meierijstad. Maar ook met andere gemeenten en partners in de regio of daarbuiten. Thuis, want het is goed en veilig wonen, werken en leven in Meierijstad. In Meierijstad voel je je thuis, kan en mag iedereen meedoen en voorzieningen zijn dichtbij. Er is respect voor elkaar en de
leefomgeving. De coalitie wil in haar gesprekken over de ambities en de uitwerking daarvan het begrip thuis en deze verbondenheid verder vormgeven.
In het akkoord worden duidelijke keuzes gemaakt voor de toekomst van Meierijstad.

De komende bestuursperiode ligt de prioriteit bij:
• wonen en met name de woningbouwversnelling;
• energiebesparing en de opwek via ‘zon op dak’;
• de projecten: het Omnipark, het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode, een gasloze wijk
en de Strategische Visie op Meierijstad;
• een inclusieve samenleving, waarin iedereen in Meierijstad kan meedoen;
• een baangarantie of een zinvolle dagbesteding voor iedereen in 2025.
Door de grote mate van verbondenheid in Meierijstad ziet de coalitie de toekomst met vertrouwen tegemoet: “Samen willen we het beste voor Meierijstad. Doordat Meierijstad staat als een huis, kunnen we toekomstige uitdagingen aan. Vanuit een basis van vertrouwen: Thuis in Meierijstad, zien we de nieuwe bestuursperiode met veel energie tegemoet!”.

Het Coalitieakkoord

Share

Gemeente zet ook de knop om

Gemeente Meierijstad zet ook de knop om

De kranten staan er vol mee: de energieprijzen gaan door het dak. En de oorlog van Rusland tegen Oekraïne laat de prijzen nog verder stijgen. Dit laat zien hoe afhankelijk we zijn van olie en gas dat we naar Nederland halen. Nog nooit was het voordeel van het besparen van energie zo duidelijk. Een goed moment dus om nú maatregelen te nemen. In april startte de landelijke campagne ‘Zet ook de knop om’. Hiermee stimuleert de Nederlandse overheid inwoners en ondernemers om energie te besparen.

Gemeente geeft goede voorbeeld
Om het goede voorbeeld te geven, besloot de overheid om de thermostaat in 200 rijksgebouwen op 19 graden in te stellen. Ook gemeente Meierijstad heeft een voorbeeldrol naar inwoners, partners en ondernemers. Daarom heeft de gemeente besloten om mee te gaan met deze maatregel. Vanaf half mei gaat waar dat verantwoord kan, de verwarming in de gemeentelijke gebouwen een stapje terug. En in de zomer laat de gemeente de koelinstallaties wat minder hard werken.

Groots effect
Wethouder gemeentelijk vastgoed Coby van der Pas: “Wij vinden het belangrijk dat wij als organisatie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Zeker als we daar anderen mee stimuleren hetzelfde te doen. Ook al zijn het misschien maar kleine dingen die je doet, elke bijdrage telt om samen een groots effect te bereiken!”

Ook thuis de knop omzetten?
Op de website www.zetookdeknopom.nl staan praktische tips, waarmee huishoudens en ondernemers eenvoudig energie kunnen besparen. Dat kan bijvoorbeeld al door niet langer dan 5 minuten te douchen en/of de thermostaat overdag op 19 graden te zetten en ’s nachts op 15 graden. Verder kunnen woningeigenaren op het platform http://www.brabantwoontslim.nl/meierijstad terecht voor allerlei informatie rondom het verduurzamen van hun woning, zoals welke verbeteringen mogelijk zijn, en wat de mogelijke kosten en besparingen zijn van deze maatregelen. Ook geeft de website informatie over de subsidies en financieringsopties waar woningeigenaren gebruik van kunnen maken. Bij behoefte aan extra ondersteuning kan er ook een afspraak gemaakt worden met een gratis energiecoach.

Share

Verkenning Vlagheideberg afgerond

Verkenning naar natuur- en landschapspark Vlagheideberg afgerond

De uitkomst van een verkenning van de gemeente Meierijstad naar de ontwikkeling op de Vlagheideberg en haar directe omgeving is bekend. Het resultaat van de verkenning bestaat uit een drietal rapporten, die door het college van B&W openbaar zijn gemaakt en ter kennisgeving naar de gemeenteraad zijn gestuurd. Het college heeft over deze rapporten nog geen standpunt ingenomen.

De visie en schetsontwerp houden in dat de Vlagheideberg straks dé plek wordt voor een middagje ontspanning met routes voor wandelen, fietsen en mountainbiken, een aantrekkelijke stuifzandvlakte en speelvoorzieningen. Een plek om te sporten, spelen en bewegen. Kortom een natuur- en landschapspark dat bijdraagt aan de gezondheid van de inwoners uit Meierijstad, maar ook aan die van bezoekers.
Ten behoeve van de verkenning is een uitgebreid participatietraject doorlopen met relevante belanghebbenden. Zo is input gegeven door een brede projectgroep met medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van dorpsraad Eerde, Natuurwerkgroep Eerdse Bergen en Vereniging Vlagheide. Verder hebben er meerdere collectieve (online) bijeenkomsten en individuele gesprekken plaatsgevonden met omwonenden, ondernemers, initiatiefnemers met plannen, natuurorganisaties, initiatiefnemer van het zonnepark en Stadsgewest ’s-Hertogenbosch.

Wethouder Recreatie en Toerisme Coby van der Pas: Ik ben blij met het doorlopen proces. Het is een gedegen participatieproces geweest, waarin ieder volop zijn of haar inbreng kon hebben en belangen zijn gewogen. De verkenning heeft geleid tot nieuwe energie in het gebied, met initiatiefnemers die volop kansen zien. En tot een rijke oogst! Samen hebben betrokken deelnemers er veel tijd en energie in gestoken om tot een breed gedragen visie en schetsontwerp te komen. En dat in een lastige coronatijd. Om samen trots op te zijn!
Het resultaat van de verkenning en het hierbij doorlopen participatieproces is een visie en schetsontwerp voor Vlagheideberg en haar omgeving en geeft invulling aan de wens tot de ontwikkeling van een ‘Central park’, waarbij bestaande waarden en belangen, maar ook lopende initiatieven, een plek hebben gekregen. Er worden ook voorstellen gedaan voor ontwikkelingen in de directe omgeving van de berg met een Natuurpoort met horecavoorziening, een par 3 golfbaan en verblijfsrecreatie in MOB-complex Zuid. Op de Vlagheideberg is ook ruimte gemaakt voor een zonnepark van 6 ha. dat landschappelijk is ingepast.

Share

Rick Terwindt herbenoemd als stadsdichter

Herbenoeming Rick Terwindt als stadsdichter van Meierijstad

Sinds augustus 2019 kent de gemeente Meierijstad een stadsdichter, een initiatief van de organisatie van het tweejaarlijks literair festival ‘Het VerhAal’. In 2021 zou een nieuwe stadsdichter tijdens het festival benoemd worden. Het festival en de verkiezing van de nieuwe stadsdichter hebben echter vanwege de coronacrisis niet plaats kunnen vinden.

Het college heeft besloten Rick Terwindt te herbenoemen als stadsdichter van Meierijstad tot 1 januari 2024. En het college heeft ingestemd met de overeenkomst voor de herbenoeming.

Share

Belevingswandelroute Duits Lijntje geopend

BELEVINGSWANDELROUTE DUITS LIJNTJE GEOPEND

Op zondag 24 april heeft de opening plaatsgevonden van de belevingswandelroute ‘het Duits Lijntje’. Wethouder recreatie en toerisme Coby van der Pas, onthulde één van de informatiepanelen op voormalig rangeerterrein aan de Parallelweg Zuid, locatie Spoorpark Veghel. Ook vond er een voordracht plaats door stadsdichter Rick Terwindt.
Het Duits Lijntje is een voormalige spoorlijn van bijna 100 km tussen het Duitse Wesel en Boxtel. Gezien de historische betekenis van deze verbinding en de vele verhalen over het Duits Lijntje, is het plan opgevat om een recreatieve belevingswandelroute ‘het Duits Lijntje’ te ontwikkelen om zo de inwoners en toeristen de historie opnieuw te laten beleven.

18 kilometer wandelroute
Het wandeltracé langs het Duits Lijntje is 18 kilometer en strekt zich uit van de grens Boxtel/Olland tot aan de grens Mariaheide/Uden. Het is een belevingsroute waarbij, op een 16-tal informatiepanelen verspreid langs de route, de verhalen worden verteld van en over het Duits Lijntje. In samenwerking met de Noord Oost Brabantse Bibliotheken locatie Veghel zijn de verhalen en het beeldmateriaal voor de informatieborden verzameld en geschreven. En de informatiepanelen zijn gemaakt van populierenhout uit de regio. Naast het populierenhout is gebruik gemaakt van cortenstaal met een knipoog naar de rails.

Wethouder Coby van der Pas: “Een mooi ‘staaltje’ samenwerking, waar we als gemeente trots op mogen zijn. En een mooie toevoeging aan ons wandelpadennetwerk. Dit biedt onze inwoners de mogelijkheid om niet ver van huis nieuwe plekken te ontdekken. Ook wordt het voor toeristen nog aantrekkelijker om Meierijstad te bezoeken.”

Ook zijn er verschillende ommetjes gemaakt, die als zijspoortjes in de vorm van lusjes aan het Duits Lijntje zijn verbonden (zijspoor Noordkade, zijspoor Aa-broeken, zijspoor Vlagheide). De ommetjes/zijsporen zijn mede tot stand gebracht door de betreffende dorps- en wijkraden van de
plekken waar het Duits Lijntje loopt.

Bezoekmeierijstad.nl
Via een QR code op de informatieborden komt de bezoeker op bezoekmeierijstad.nl, waar meer informatie staat over het Duits Lijntje, in zowel Nederlands als Engels. Op deze website staat ook informatie over de horecagelegenheden langs de route voor het maken van een stop. De Noord Oost Brabantse Bibliotheken locatie Veghel heeft ook de verhalen voor de website verzameld en geschreven.
Voor meer informatie over de wandelroute ‘het Duits Lijntje’ kunt u terecht op de website www.bezoekmeierijstad.nl/dit-is-meierijstad/cultuur/duits-lijntje

Share

Een boekje open over Cybercrime

‘Een boekje open over Cybercrime’

Feestje
Ter ere van haar vijfjarig bestaan trakteerde de fusiegemeente Meierijstad afgelopen woensdag op een groots symposium voor de regio. Aangezien burgemeester van Rooij van de gemeente Meierijstad ook voorzitter is van de Programmaraad Cyber Oost-Brabant was een inhoudelijk thema voor het symposium snel bedacht: cybercrime. Het symposium is mede voorbereid vanuit het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant, het samenwerkingsverband van 32 gemeenten, politie en OM in Oost-Brabant. 200 deelnemers kwamen hierop af!

‘Er gaat meer geld om in Cybercriminaliteit als in Drugshandel’
De bezoekers van het symposium waren afkomstig van gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, veiligheidsregio’s, bedrijven en onderwijsinstellingen. Vanuit de gemeenten waren burgemeesters, gemeentesecretarissen, ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid, CISO’s (Chief Information Security Officers), FG’en (Functionarissen Gegevensbescherming) en communicatieadviseurs uitgenodigd en aanwezig. Ook landelijke partijen zoals VNG/IBD, CCV en departementen waren er bij. Titel van het symposium was ‘een boekje open over cybercrime’.
Nog te vaak is er niet de openheid na cyberincidenten, waarbij de openheid ons juist zou helpen om met elkaar in gesprek te gaan om deze sterk stijgende vorm van criminaliteit aan te pakken. Een van de quotes was: ‘er gaat meer geld om in cybercriminaliteit als in drugshandel’.

Van slachtoffer tot Cyberheld!
Tijdens het symposium, dat met bezieling geleid werd door Chris van ’t Hof, stonden de slachtofferverhalen centraal; dit waren de verhalen van een ondernemer die alles kwijtgeraakt was door een hack en ransomware aanvallen op werkbedrijf Senzer en de gemeente Hof van Twente. Reflecties waren er vanuit het Cybercrimeteam van de politie Oost-Brabant en vanuit de Cyber Security Raad (CSR). De boodschap van de verschillende sprekers had een grote impact op de aanwezigen. Om het symposium positief te eindigen was er de regionale lancering van Hackshield in Oost-Brabant, een cybergame om kinderen van 8-12 cyberweerbaar te maken. Hierbij was ook een van de tot Cyberagent opgeleide kinderen, ‘Roosy’ genaamd, aanwezig. Zij stal hierbij de show door cybertips aan de aanwezigen te geven, waardoor de netwerkborrel met veel energie ingegaan werd. Door openheid te hebben gegeven over de schrijnende verhalen zijn de sprekers van slachtoffer verworden tot ware Cyberhelden.

Hoe verder?
De kruisbestuiving tussen de verschillende deelnemers ontstond tijdens deze borrel en heeft er hopelijk toe geleid dat er in Oost-Brabant zaadjes gepland zijn om steviger in te gaan zetten op de aanpak van Digitale Veiligheid. Concreet hopen we dit terug te zien in collegeprogramma’s en in de Integrale Veiligheidsplannen (IVP’s) van gemeenten, waar op dit moment aan geschreven wordt. Naar aanleiding van het symposium gaat een Regionaal Expertteam Digitale Veiligheid in Oost-Brabant aan de slag om gemeenten en bedrijven te ondersteunen op dit voor velen toch nog relatief onbekende onderwerp, waarbij specifieke aandacht zal zijn voor jeugd, ouderen en het MKB. Naast het breed inzetten op cyberweerbaarheid zijn ook informatiebeveiliging (‘Eigen Huis op Orde), online aangejaagde ordeverstoringen en cybergevolgbestrijding thema’s waar mee aan de slag zal worden gegaan. Dit is conform de landelijke speerpunten van VNG, CCV en het  Platform van Cyberburgemeesters, waar burgemeester van Rooij en burgemeester Ubachs (gemeente Best) vanuit Oost-Brabant lid van zijn. Naast de sterke inhoud en mooie line-up van sprekers was het samenkomen van 200 professionals op dit belangrijke thema Digitale Veiligheid een waar ‘feestje’!

Share

Gedicht voor en door laaggeletterden

Gedicht voor en door laaggeletterden onthuld in Meierijstad

Samen met stadsdichter Rick Terwindt hebben ervaringsdeskundigen Christina Nazier, Fay Kortleven, Soco Garcia en José Kempe, een gedicht voor en door laaggeletterden geschreven. Dat gedicht onthulden zij vandaag, samen met wethouder Coby van der Pas, in de Cultuur Hav n Veghel. Zij willen dit gedicht verspreiden in Meierijstad, onder andere door het te laten zien op een ‘eigen’ muur. Daarmee brengen ze het thema ‘laaggeletterdheid’ blijvend onder de aandacht.

Tijdens een officiële bijeenkomst over laaggeletterdheid op 9 september 2021 hebben deze
dichters dit gedicht al voorgedragen aan een volle zaal geïnteresseerden, waaronder werkgevers, professionals en vrijwilligers. In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met begrijpend lezen, schrijven, rekenen en andere basisvaardigheden. In gemeente Meierijstad zijn dat ongeveer 8800 inwoners. Dit heeft grote gevolgen voor hun leven. De gemeente Meierijstad zet zich, samen met haar partners, voortdurend in om meer laaggeletterden te bereiken en laaggeletterdheid verder terug te dringen.

Wethouder Coby van der Pas: “Mensen die moeite hebben met taal en digitale vaardigheden hebben een grotere kans op achterstand in de maatschappij. In Meierijstad willen we laaggeletterdheid voorkomen en verminderen en hebben dit dan ook hoog op de agenda staan. Samen met onze partners zijn we steeds op zoek naar passende oplossingen om deze groep in beeld te krijgen en aan te sluiten bij hun behoefte. Uiteindelijk is het belangrijkste dat alle inwoners in Meierijstad zoveel als mogelijk mee kunnen doen.”

Aanpak laaggeletterdheid Meierijstad
De afgelopen jaren is, in samenwerking met de welzijnsorganisaties, bibliotheek, onderwijs en Stichting Lezen en schrijven, geïnvesteerd in het opzetten van een toegankelijk aanbod voor laaggeletterden. Zo zijn er taalhuizen opgezet, worden er taalambassadeurs ingezet en wordt een breed scala aan cursussen aangeboden. Het bereiken van laaggeletterden met Nederlands als moedertaal blijkt in de praktijk lastiger dan het bereiken van anderstalige laaggeletterden. Dit is ook op landelijk niveau te zien. Schaamte en onzekerheid spelen daarbij een rol. Door niet alleen over maar vooral ook mét laaggeletterden te praten, kan een aanbod op maat tot stand komen. Dat helpt professionals en vrijwilligers verder op weg om deze groep in beeld te krijgen en
aan te sluiten op hun behoefte.

Share
1 2 3 95