Meierijstad brengt tweede zonnepark naar de raad

Meierijstad brengt tweede zonnepark naar de raad

Het college van B&W van Meierijstad vraagt de raad om op 14 december ‘een verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor een zonnepark aan Schootsedijk. Daarmee geeft de raad dan aan dat ze geen bedenkingen heeft tegen een omgevingsvergunning voor een
zonnepark op die locatie voor een periode van 25 jaar. Zonder die verklaring kan het college die vergunning niet verlenen. Het plan omvat 6,6 hectare zonnepanelen op een perceel van 9,3 hectare; dat is goed voor de energieconsumptie van ongeveer 2500 huishoudens.

Initiatiefnemer is Statkraft.
Hun ontwerp voor zonnepark Schootseweide is herhaaldelijk besproken met belanghebbenden en omwonenden en aangepast. Het college vindt dat het participatieproces zorgvuldig is gevoerd. Het plan dat nu voorligt voldoet aan de gestelde kaders. Na 25 jaar moet het zonnepark ontmanteld worden, materialen circulair verwijderd en de bodem hersteld; de landschappelijk inpassing kan behouden blijven.
De gemeenteraad neemt op 14 december een besluit over het zonnepark Schootsedijk. Als ze de verklaring afgeeft kunnen belanghebbenden daar hun zienswijze op geven zodra de gemeente de verklaring ter inzage legt. In 2020 heeft de gemeente de eerste tranche opengesteld voor 50 hectare; Dit is het tweede zonnepark uit die tranche dat nu richting omgevingsvergunning gaat.

Wethouder Menno Roozendaal: “We hebben duurzame opwek van energie op ons grondgebied nodig om uiteindelijk CO2-neutraal te worden in Meierijstad; Alleen met zon op (bedrijfs-)dak redden we dat echt niet. We inventariseren nu nadrukkelijk de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op incourante reststroken en boven parkeerterreinen zodat we die ‘dubbel’ gebruiken. Agrarische percelen of natuur willen we in de toekomst alleen onder strikter voorwaarden benutten voor zonneparken. Die voorwaarden werken we nu uit en passen we toe in een tweede tranche. Voor dit al langer lopende initiatief aan Schootsedijk heeft dit echter geen gevolgen”

Stand van zaken overige zonneparkplannen 1e tranche
Op dit moment is het zonnepark aan de Nijnselseweg in aanbouw. Van alle 7 geselecteerde
plannen uit de eerste tranche zijn er, naast Schootsedijk en Nijnselseweg, nog twee over. Deze doorlopen nu een planologische procedure om een omgevingsvergunning te verkrijgen: NV Afvalzorg op Vlagheide (6 ha.) bij Eerde, en ZonXP aan de Scheperweg / Schootsedijk (12,3 ha), in het buitengebied tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode. Omdat deze plannen groter zijn dan 5 hectare is het ook in deze gevallen noodzakelijk dat de raad eerst een’ verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft. In 2020 heeft de raad namelijk besloten dat het college, zonder tussenkomst van de raad, alleen bevoegd is vergunningen af te geven voor parken kleiner dan 5 hectare.

Share