Meierijstad stopt met nieuwe bestemmingsplannen

Meierijstad stopt met nieuwe bestemmingsplannen

Concept ontwerpbestemmingsplannen kunnen nog tot 1 augustus a.s. ingediend worden bij gemeente Meierijstad. Ná 1 augustus neemt de gemeente deze plannen niet meer in behandeling; er geldt dan een andere aanpak. Dit besluit heeft te maken met de Omgevingswet die nu definitief op 1 januari 2024 in werking gaat. Voorbereidingstijd nodig
De wettelijke procedure zegt dat ontwerpbestemmingsplannen vóór 1 januari 2024 moeten zijn voorbereid en ter inzage zijn gelegd voor zienswijzen. Alleen dan kunnen ze nog als bestemmingsplan onder de Wet ruimtelijke ordening vastgesteld worden. Een goede voorbereiding kost namelijk tijd. Denk hierbij aan de beoordeling van het plan (door provincie, waterschap en de Omgevingsdienst), aanpassing van rapporten en besluitvorming door het college van B&W.
Wethouder van Burgsteden: “We willen voorkomen dat er tegen het eind van dit jaar nog een stuwmeer met bestemmingsplannen ligt of nog snel onvolledige plannen ingediend worden. En we willen geen verwachtingen wekken die niet haalbaar zijn. Duidelijkheid is daarom belangrijk.” De gemeente informeert de ontwikkelaars en adviseurs/gemachtigden waarmee zij regelmatig samenwerkt, actief over de deadline van 1 augustus.

Werkwijze vanaf 1 augustus
Als het niet lukt vóór augustus een ontwerpbestemmingsplan in te dienen zijn er 2 mogelijkheden.
1.Uitgebreide omgevingsvergunning:
Sommige projecten kunnen ook mogelijk gemaakt worden met een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestaand bestemmingsplan. Zo’n omgevingsvergunning moet vóór 1 januari 2024 aangevraagd zijn. Vanaf 1 januari is een aanvraag van een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet mogelijk. In sommige gevallen kan het gunstig zijn de Omgevingswet af te wachten. De gemeente kan een initiatiefnemer hierover informeren.
2.Wijziging Omgevingsplan:
Vanaf 1 januari 2024 heeft de gemeente Meierijstad één Omgevingsplan; álle dan bestaande bestemmingsplannen (voor Meierijstad zijn dat er ruim 370) gaan daar automatisch in op. De gemeente wijzigt het Omgevingsplan straks 2 keer per jaar. Voor de wijzigingen stelt en communiceert ze een deadline; als voor een initiatief een wijziging nodig is, moeten alle documenten vóór die deadline ingediend zijn. De voorbereiding van die documenten gebeurt aan de Intaketafel en daarna de Omgevingstafel.

Intaketafel en Omgevingstafel
Meierijstad werkt al enige tijd met de Intaketafel en Omgevingstafel. Door alle belanghebbenden aan de voorkant al te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving, kan een goede omgevingskwaliteit behouden blijven. Op de Intaketafel beoordeelt de gemeente ambtelijk of een initiatief kansrijk is, bijdraagt aan de leefomgeving en past binnen het gemeentelijk beleid. Als het initiatief kansrijk is, wordt daarna aan de Omgevingstafel gekeken of het ook haalbaar is. Alle betrokken overheidspartijen denken daarbij mee. De eindbeoordeling (is het haalbaar en kan er een omgevingsvergunning ingediend worden of een wijziging omgevingsplan voorbereid worden) wordt voor besluitvorming aan het college voorgelegd. Bij een positief besluit kan de vergunningsaanvraag of de aanvraag om een wijziging van het omgevingsplan plaatsvinden.

Share