Gemeente en bedrijven gaan samen voor fossielvrije economie in Meierijstad

Gemeente en bedrijven gaan samen voor fossielvrije economie in Meierijstad

Meierijstad wil koploper zijn op het gebied van duurzaam fossielvrij ondernemen. Voor het realiseren van de transitie naar groene energie zetten gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven de komende jaren stevig in op fossielvrije energievoorzieningen. Zij gaan van start met de opgave om de Veghelse bedrijventerreinen compleet te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.

Op weg naar een fossielvrij Meierijstad met duurzame bedrijventerreinen
Woensdag 1 maart overhandigden de gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven de propositie “Fossielvrij Meierijstad” aan gedeputeerde Ronnes (Wonen en Ruimte) van provincie Noord-Brabant. Om aan te geven welke kansen een fossielvrije economie in Meierijstad biedt voor de provincie en te vragen samen hierin op te trekken voor een duurzaam, toekomstbestendig Brabant.

Wethouder Jan Goijaarts: “Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt heel veel milieuschade. In Meierijstad willen we daarom zo snel mogelijk overstappen op duurzamere alternatieven. De komende tijd gaan we de mogelijkheden voor fossielvrije oplossingen onderzoeken. Hiervoor willen we de bedrijventerreinen verduurzamen. Daarvoor werken we intensief samen met het bedrijfsleven en hebben we de provincie ook heel hard nodig.”

Plan van Aanpak “Grote Oogst Veghelse bedrijventerreinen”
Tijdens de bijeenkomst – waarbij naast de gemeente en de provincie ook de top van het bedrijfsleven in Meierijstad aanwezig was – vond ook de ondertekening van het plan van aanpak “Grote Oogst Veghelse bedrijventerreinen” plaats. De provincie heeft voor de uitvoering op bedrijventerrein De Dubbelen een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld. De gemeente voegt hier hetzelfde bedrag aan toe. En ook het bedrijfsleven en de Rabobank leggen samen € 250.000 in. Naast deze partijen zijn ook Enexis en Waterschap Aa en Maas betrokken.

Gedeputeerde Ronnes: “De ondertekening van het plan van aanpak laat zien dat provincie, gemeente en bedrijfsleven samen de schouders zetten onder een verduurzamings- en vergroeningsaanpak op de Veghelse bedrijventerreinen. Het plan draagt ook meteen bij aan de fossielvrije ambities van gemeente Meierijstad. Bijvoorbeeld met de verkenning en ontwikkeling van een lokaal collectief energienet. Bovendien wordt in die ambities ook de stikstofreductie meegenomen. Ik ben onder de indruk van de intensieve samenwerking die hier bestaat om samen bij te dragen aan een duurzamere industrie.”

Project Grote Oogst
Het plan van aanpak is onderdeel van de provinciale “Grote Oogst”-aanpak, waarmee de provincie Noord-Brabant een impuls wil geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Omdat duurzame bedrijventerreinen een belangrijke voorwaarde zijn voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kunnen bedrijventerreinen een grote bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie. Door integraal en gebiedsgericht (samen) te werken kunnen slimme oplossingen bedacht worden. De provincie gaat, samen met gemeenten, bedrijven en andere partijen aan de slag op 13 bedrijventerreinen, verspreid over Brabant. Samen zijn deze terreinen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen. Daar is dus een grote oogst te halen.

Herman Molenaar: ”De energietransitie is belangrijk en urgent. Hierin moeten we samen optrekken. De reis naar duurzaam ondernemerschap kan geen solotocht meer zijn. Ik ben heel blij met deze doelgerichte samenwerking tussen mooie Brabantse bedrijven en overheden. Collectief en integraal waarbij het totaal belangrijker is als het individu. De eerste stap op weg naar een fossielvrij Meierijstad is het realiseren van een lokaal collectief energienet. Trots”.

Share

Eerste DigiTaalpunt Meierijstad geopend

Eerste DigiTaalpunt Meierijstad geopend

Wethouder Johan van Gerwen heeft woensdag 1 maart het eerste DigiTaalpunt geopend. Dat gebeurde in Het Medisch Huis aan Leo van der Weijdenstraat 21 in Veghel. Alle inwoners uit Meierijstad kunnen daar voortaan elke woensdag terecht voor gratis informatie en advies over lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.
Elke woensdag van 9.00 tot 12.00 uur
Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn basisvaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving. Het lijkt vanzelfsprekend, maar voor veel mensen is het lastig om de bijsluiter van medicijnen of een brief van de huisarts te lezen. Om (klein)kinderen voor te lezen of een verjaardagskaart te schrijven. Om in de supermarkt wisselgeld na te tellen of een e-mail te versturen. Medewerkers van de bibliotheek en ONS welzijn zitten elke woensdag van 9.00 tot 12.00 uur klaar om hier hulp bij te bieden.

Wethouder Johan van Gerwen: “Fijn dat er nu een extra punt is, waar inwoners met vragen op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden terecht kunnen. Samen met onze partners zijn we steeds op zoek naar passende oplossingen en het aansluiten bij hun behoefte. Uiteindelijk is het belangrijkste dat alle inwoners in Meierijstad mee kunnen doen.”

Ook hulp bij patiëntenportaal
Medewerkers van Het Medisch Huis zijn op de hoogte van de mogelijkheden van het DigiTaalpunt en kunnen patiënten doorverwijzen. Kim Tenniglo is praktijkmanager van de huisartsenpraktijk in het Medisch Huis: “Wij zien met regelmaat dat patiënten moeite hebben met ons online patiëntenportaal, omdat zij werken met de computer lastig vinden. We helpen waar kan, maar het is fijn dat er op dit vlak ondersteuning gegeven kan worden door het DigiTaalpunt.”
Diana van Rossum is sinds een half jaar Taalnetwerk coördinator voor de gemeente Meierijstad en aanjager van het initiatief: “Door als Taalnetwerk en Het Medisch huis samen te werken, kunnen mensen sneller en op maat geholpen worden. Je hoeft het niet altijd alleen te doen. Als je het moeilijk vindt om een formulier in te vullen of een brief te lezen, kun je daar direct hulp bij krijgen. En wil je meer ondersteuning, kunnen we op dat moment samen kijken naar de mogelijkheden,” legt Van Rossum uit.

DigiTaalhuis
In Meierijstad is een DigiTaalhuis gevestigd in de bibliotheek van Veghel. Inwoners van Schijndel en Sint-Oedenrode kunnen terecht in ’t Spectrum (Schijndel) of in de bibliotheek. Daar worden gratis cursussen gegeven. Er is een lees- en schrijfkring, taalcafé, een cursus computer of omgaan met de smartphone. Ook heeft de bibliotheek een Informatiepunt Digitale overheid. Mensen kunnen daar vragen stellen over bijvoorbeeld DigiD of het aanvragen van toeslagen.
Van Rossum: “Hoewel bij de bibliotheek iedereen van harte welkom is, merken we dat we niet iedereen bereiken. Soms hoor ik dat mensen denken dat ze lid moeten zijn van de bibliotheek. Maar dat is voor het aanbod van het DigiTaalhuis of Informatiepunt Digitale overheid niet het geval. Daar mag iedereen gebruik van maken. Daarom ben ik blij met de opening van het DigiTaalpunt in het Medisch Huis. Het is belangrijk dat inwoners van Meierijstad op meerdere plekken terecht kunnen.”

Een vraag stellen of advies nodig?
Elke woensdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur is het DigiTaalpunt in Het Medisch Huis geopend. Het is te vinden direct rechts in de apotheek. Of kom tijdens de openingstijden naar de bibliotheek aan Markt 1 in Veghel.

Share

Welkom aan nieiwkomers in Meierijstad

WELKOM AAN NIEUWKOMERS IN MEIERIJSTAD

Gemeente Meierijstad biedt een thuis aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Ook in 2023 en de jaren daarna zorgt de gemeente voor opvang en huisvesting van nieuwkomers. Dat zijn asielzoekers, statushouders en (Oekraïense) vluchtelingen. Maar ook voor andere woningzoekenden zet de gemeente een tandje bij.
De komende tijd zal de gemeente meer locaties in gebruik (gaan) nemen om asielzoekers en vluchtelingen op te vangen, te huisvesten en/of te begeleiden. Uitgangspunt is dat alle
nieuwkomers zich thuis voelen en dat zij zoveel als mogelijk mee kunnen doen, bijvoorbeeld door (vrijwillig) te werken naar school te gaan of te sporten.

Opvang verdeeld over de hele gemeente
De gemeente kiest voor opvang- en huisvestingslocaties verspreid over de gemeente. Op dit moment worden al ca. 420 Oekraïners opgevangen. Dat gebeurt in een aantal tijdelijke locaties in onze gemeente, te weten:
• Woningen in de wijk Hoevenbraak in Schijndel;
• Een voormalig bankgebouw in Sint-Oedenrode;
• Een woning aan de Zwembadweg in Sint-Oedenrode;
• Het voormalige klooster van de Zusters Franciscanessen in Veghel;
• Twee woningen aan de Nederboekt in Veghel;
• Woonzorgcentrum De Watersteeg in Veghel;

De gemeente hoopt deze locaties in ieder geval nog dit jaar en deels ook komend jaar te kunnen gebruiken. Ondertussen zijn nieuwe locaties nodig. Meierijstad heeft in de regio afgesproken in ieder geval 450 Oekraïense vluchtelingen en ruim 300 asielzoekers onderdak te bieden. Daartoe nam de gemeenteraad op 15 december 2022 unaniem een besluit.
Om onderdak te kunnen bieden aan deze extra instroom van asielzoekers en vluchtelingen
worden de volgende locaties in gebruik genomen:
• Chaletpark Boschvoort in Sint-Oedenrode (per 1 april, 3-6 jaar, ca. 120 plaatsen);
• Een voormalig kantoorpand aan de Heidebloemstraat 15 in Schijndel (vanaf begin maart,
1-2 jaar, circa 70 plaatsen);
• Het voormalige gemeentehuis aan de Markt in Schijndel (vanaf begin maart, ca. 1 jaar, ca 120 plaatsen);
• De Bremweg in Schijndel (achter het sportpark) 3 x 48 units/woningen van het Rijks
Vastgoed Bedrijf (vanaf juli/augustus, 5-10 jaar, ca 300 plaatsen).

Extra woningen op tijdelijke locaties
Meierijstad wil ook regulier woningzoekenden kansen blijven geven en wachttijden niet verder op laten lopen. Daarom is met de woningcorporaties afgesproken om versneld 200 (flex)woningen op tijdelijke locaties (10-15 jaar) te bouwen. Daarnaast is het plan om nog eens 150 extra (flex)woningen op tijdelijke locaties te bouwen. Hierover volgt begin volgend jaar een definitief besluit.
De woningen aan de Bremweg komen uit het aanbod van minister Hugo de Jonge om de woningbouw te versnellen. Deze woningen worden ingezet om nieuwkomers op te vangen. Ook kunnen deze woningen als buffer dienen voor de huisvesting van andere urgenten, zoals spoedzoekers.

Inloopbijeenkomst op 6 maart
Om de locaties en de locatiekeuzes kenbaar te maken en de achtergrond en invulling hiervan toe te lichten wordt op maandag 6 maart een inloopavond voor belangstellenden georganiseerd. Hierbij zijn in- en externe betrokkenen aanwezig en vertegenwoordigers van de doelgroep zelf. Direct aanwonenden van de (beoogde) locaties worden per brief geïnformeerd.
Aanmelden en meer informatie: www.meierijstad.nl/opvang

Share