B’ons Thuis concept

Gemeente Meierijstad, Woonmeij en Seniorenraad Meierijstad gaan voor B’ons Thuis concept

Samen leven laat ouderen langer en met plezier thuis wonen
Gemeente Meierijstad heeft besloten de pilot van het B’ons Thuis concept te ondersteunen.
In De Vossenberg in Schijndel wordt, in een deel van het wooncomplex, van acht woonruimten één woonruimte ingericht als gezamenlijke ruimte. Zo wordt vereenzaming onder ouderen tegengegaan en kunnen zij zo lang mogelijk met plezier zelfstandig blijven wonen. De gemeente verleent eenmalig € 70.000,- aan Woonmeij voor het concept. De Seniorenraad ontvangt een eenmalige subsidie van € 4.000,- om informatiebijeenkomsten
te organiseren voor mogelijke bewoners.

Het idee kwam van Seniorenraad Meierijstad. Zij zagen het concept in andere gemeenten en onderzochten of er belangstelling voor was. Toen bleek dat ouderen in Schijndel enthousiast waren over het idee, vroeg de Seniorenraad de gemeente de mogelijkheden te onderzoeken voor dit concept. Later is ook woningcorporatie Woonmeij in het plan betrokken, met de vraag of de pilot kon plaatsvinden in het wooncomplex bij de multifunctionele accommodatie De Vossenberg.

Van en vóór de gemeenschap
Seniorenraad Meierijstad, Woonmeij en de gemeente willen het B’ons Thuis concept graag in Schijndel ontwikkelen. Het idee is dat er een woonvorm voor ouderen ontstaat van zeven appartementen en één gezamenlijke ruimte. Deze woonvorm is bedoeld voor ouderen die graag zelfstandig willen blijven wonen en hun sociale netwerk willen uitbreiden.

Wethouder Rik Compagne van gemeente Meierijstad: “Mensen wonen vaker alleen en sommigen hebben steeds minder sociale contacten. Dat kan ze kwetsbaar en eenzaam maken. Dit concept helpt om ouderen zo lang mogelijk met plezier zelfstandig te laten wonen. Ook kunnen ze een oogje bij elkaar in het zeil houden. Een goed idee, waarmee we concreet vorm geven aan de uitvoering van het Pact Wonen, Welzijn en Zorg.”

Eerst uitproberen
Door het project in te steken als een gezamenlijke pilot, kunnen de kosten worden gedeeld. De huurders, de gemeente Meierijstad en Woonmeij leveren allemaal een bijdrage om het concept financieel te dekken. De subsidie door de gemeente wordt eenmalig verleend. De partners nemen de ervaringen uit deze pilot mee in andere ontwikkelingen in de gemeente.

Directeur-bestuurder Mark Wonders van Woonmeij: “Met het B’Ons Thuis concept leveren we een belangrijke bijdrage aan de aanpak van eenzaamheid onder ouderen. Heel fijn dat we samen met de gemeente Meierijstad een stapje extra kunnen zetten om dit te realiseren. We brengen prettig wonen en samenwonen een stap verder en realiseren woningen in een fijne en gezamenlijke woonomgeving. Doordat we aansluiten bij de woonwensen van toekomstige huurders, kunnen zij straks prettig wonen en daar zetten wij ons graag voor in.”

Lichten op groen
De omstandigheden voor het concept zijn gunstig. De locatie is uitermate geschikt voor de
huisvesting van ouderen, met het park en de winkelvoorzieningen in de buurt. Ook kan de
gemeente kosten besparen met dit concept, omdat eventuele zorg- en ondersteuningskosten voor de bewoners worden voorkomen. Daarnaast stimuleert Het B’ons Thuis concept de doorstroom van ouderen naar een meer geschikte woning. Zo komen hun woningen beschikbaar voor starters
en jonge gezinnen.

Begeleiding Seniorenraad
De gemeente en Woonmeij zien de Seniorenraad als een belangrijke partner. Zij hebben goede n de buurt en korte lijntjes met hun leeftijdsgenoten. In vier bijeenkomsten informeert en enthousiasmeert de Seniorenraad de doelgroep om zich daadwerkelijk aan te melden voor het concept. Ook bij de verhuizing en alles eromheen kan de Seniorenraad ondersteunen. In de komende maanden start de Seniorenraad met het organiseren van de informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde ouderen.

Share

Meierijstad helpt verenigingen en deel van de stichtingen met gestegen energiekosten

Meierijstad helpt verenigingen en deel van de stichtingen met gestegen energiekosten

De gemeente Meierijstad heeft een eenmalige subsidieregeling voor vergoeding van hogere energielasten vastgesteld. Sportverenigingen, kunst & cultuurinstellingen en inloopvoorzieningen zoals wijk- en dorpsorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor extra energiekosten die ze in 2022 hadden door tariefstijgingen van gas en elektriciteit. Over de vorm en mate van ondersteuning voor deze doelgroep in 2023 heeft het college nog geen standpunt bepaald. Wel geeft ze aan dat noodsituaties op maatwerk kunnen rekenen.

Vergoeding voor 2022 én energiebesparing
In tegenstelling tot inwoners en bedrijven zijn er nog nauwelijks rijkssteunmaatregelen voor de verenigingen en instellingen, terwijl die behoefte er wel is. Het college vindt het erg belangrijk dat clubs het hoofd boven water kunnen houden en de sociaal-maatschappelijke activiteiten voor inwoners door kunnen blijven gaan. De gemeente heeft daarom een uitvraag naar de energiekosten gedaan bij deze groep. Daarmee heeft ze inzicht gekregen in de omvang van de kostenstijgingen per geval en voor het totaal. De vergoeding heeft alléén betrekking op het verschil in tarief in 2022 vergeleken met 2021; en dus niet hogere kosten door méér verbruik van gas of elektriciteit.

Wethouder Menno Roozendaal: “We willen ze nu vooral zo snel mogelijk helpen, maar tegelijk een prikkel inbouwen dat deze clubs zoveel mogelijk energie gaan besparen. Daarom vragen we ze bij hun aanvraag ook te verklaren dat ze in 2023 energiebesparende maatregelen gaan treffen.”

Subsidie aanvragen
De ‘Eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten verenigingen en stichtingen in 2022’ gaat in op de eerste dag na de datum van bekendmaking. Aanvragen indienen kan t/m 31 december 2023. Behandeling gebeurt op volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag, totdat de subsidiepot leeg is. In totaal is er een budget van €450.000,- beschikbaar. De volledige regeling en voorwaarden staan vermeld op www.meierijstad.nl/energiesubsidie

Na 2022
De nieuwe subsidieregeling heeft alleen betrekking op het jaar 2022. De gemeente monitort voortdurend wat er speelt rond de energieprijzen en inflatie en welke (landelijke) regelingen er voor verschillende doelgroepen zijn of komen. En vooral wat de financiële en maatschappelijke gevolgen op korte en langere termijn daarvan zijn. Die inzichten vormen de basis voor eventuele acties/maatregelen vanuit de gemeente voor 2023

Share

Middelgrote gemeenten kunnen sneller en goedkoper bouwen dan grotere gemeenten

Middelgrote gemeenten kunnen sneller en goedkoper bouwen dan grotere gemeenten

BILTHOVEN – 25 JANUARI 2023 – “Middelgrote gemeenten willen graag minstens 65.000 woningen bouwen en kunnen dat vaak sneller en goedkoper dan grotere gemeenten”, dat stelt burgemeester Sjoerd Potters, voorzitter van het samenwerkingsverband van gemeenten M50. Op 26 januari 2023 legt hij in gemeente De Bilt, samen met 25 wethouders, een gezamenlijk woningbod bij minister Hugo de Jonge op tafel. Om de publieke tekorten voor deze woningbouw af te dekken is een bijdrage van het rijk noodzakelijk, maar het aantal middelgrote gemeenten die een bijdrage van het rijk krijgen is relatief laag. Potters stelt: “Voor de zogenaamde woningbouwimpuls deed het kabinet een greep uit de kas van het gemeentefonds, maar door strenge eisen en hoge drempels vloeien de gelden vooral naar grote gemeenten en advieskantoren. Bij de vorige tranche van de Woningbouwimpuls bleef er zelfs geld over in de pot.” Een inventarisatie van de M50 constateert 11 drempels in het beleid van het kabinet die het bouwen in middelgroot sterk bemoeilijken.

Goedkoop wonen in hartje centrum
Het regeerakkoord benadrukt de ambities van het kabinet om 900.000 huizen te bouwen; verspreid over heel Nederland. De genoemde M50 inventarisatie laat zien dat middelgrote gemeenten (ca. 30.000-80.000 inwoners) locaties hebben bepaald en plannen hebben gemaakt. Burgemeester Sjoerd Potters stelt: “Middelgrote gemeenten kunnen bouwen in hartje centrum, zonder grote transformaties of infrastructurele ontwikkeling. Dat drukt de kosten en brengt de vaart erin. In middelgrote gemeenten zoals Waalwijk, Meierijstad, Doetinchem en De Bilt groeit de werkgelegenheid. Bovendien willen wij onze jongeren een huis bieden.”

Middelgroot twijfelt bij indienen financieringsaanvraag
De inventarisatie van de M50 laat tegelijkertijd ook zien dat middelgrote gemeenten twijfelen of ze een aanvraag willen indienen voor de nieuwe ronde van de Woningbouwimpuls. Dat ligt onder andere aan de drempels en de eisen. Erik Wessels, wethouder van Rijssen-Holten (CDA) stelt: “De Tweede Kamer heeft geprobeerd om het minimale aantal woningen bij nieuwbouwprojecten terug te brengen naar 200 per aanvraag, maar harde criteria zoals ‘geografische eenheid’ en ‘projectoptimalisatie’ zorgen ervoor dat bouwprojecten onder de 500 woningen in middelgrote gemeenten vaak niet haalbaar zijn. Hierdoor moeten wij helaas discussies voeren met het ministerie of een hechte dorpsgemeenschap als Holten een geografische eenheid is of niet.” Wethouder Dolf
Smolenaers van De Bilt (D66) voegt toe: “De minister heeft veel energie en grote ambities, maar meedoen aan de tombola van de woningbouwimpuls kost heel veel tijd en de uitkomsten zijn hoogst onzeker. Het zou moeten gaan om snelle en goede plannen en niet om de meeste plancapaciteit.’

“Stenen stapelen in plaats van advieskosten maken”
De gemeentelijke financiering na 2026 is hoogst onzeker en dit beperkt de investeringskracht en plancapaciteit. Jan van Burgsteden, wethouder Meierijstad: voegt toe: ”Ambtenaren van middelgrote gemeenten verdwalen nogal eens in alle overlegorganen, impulskamers en projectpotjes en als het echt om de verdeling van de euro’s gaat zoals bij de infrastructuurgelden om de woningbouw te ontsluiten (MIRT) dan zitten alleen grote gemeenten aan tafel.” Om in aanmerking te komen voor extra ambtenaren uit de zogenaamde flexpool is vaak cofinanciering nodig. Vervolgens wordt de inzet van die ambtenaren in de regeling beperkt. Eva Boswinkel, wethouder Financiën van Zutphen en Vicevoorzitter M50 (GroenLinks) stelt: “De regelingen van het rijk passen meer bij een grote gemeente met een fors personeelsbestand. Wij zoeken handjes in plaats van meedenkers. Wij willen stenen stapelen.”

Share