Column

Het “normale” leven begint weer…

De vakantie is weer voorbij, nog wat wasjes draaien en dan komt het gewone leven weer op gang. Een goede dagstructuur, ’s morgens op tijd uit bed, werk (of school) en de dagelijkse bedoening dat is het beste voor een mens. We hebben zó lang naar de vakantie uitgekeken, maar voor we het in de gaten hadden was ie al weer om….

Geen zin 

Het is normaal om geen zin te hebben in de dagelijkse beslommeringen, op tijd je bed uit, gaan werken en weer allerlei verplichtingen te hebben. Maar het is wel gezond voor je lijf maar ook voor je geest. Zo zie je bij ernstige psychische problemen vaak ook dat het dag- nachtritme verstoord is, en dat het eerst wat er moet gebeuren is: structuur aanbrengen.

Gewend aan structuur

Hoe beter we gewend zijn aan deze vaste structuur, hoe beter en sneller we het leven weer kunnen oppakken (alsof je nooit bent weggeweest). We horen alle vakantieverhalen van familie, collega’s en buren soms met enige jaloezie aan. Want we horen alleen de mooie verhalen. Soms ook nog wel een spannend verhaal, maar niet de oeverloze ruzies die men had of de kinderen die zich mateloos verveelden.

Hoe was jouw vakantie?

Steekt deze af bij de mooie verhalen? Was je vakantie geen succes? Natuurlijk heeft iedereen momenten dat zelfs de geweldigste vakantie minder leuk is, misschien zelfs saai.

Vakantie is ook een soort proef: kunnen wij, ook als wij ieder moment van de dag bij elkaar in de buurt zijn, het uithouden met elkaar?

Vakantie met vrienden

Vakantie met vrienden of familie kan heel gezellig zijn, maar je komt ook in aanraking met minder gezellige kanten van de medereiziger. Het kan gaan om iets onschuldigs waar je best overheen kunt stappen, maar soms kom je in botsing met elkaar over dingen die je nooit had verwacht. Soms zelfs zo erg dat een van beiden de koffers pakt en naar huis gaat.

Tip

Ik zou adviseren om na zo’n conflict niet te lang blijven wachten om contact op te nemen. Kijk of het kan worden uitgepraat, of bespreek dat je vriendschap belangrijker is dan je ruzie van dat moment. Je had besloten met elkaar op vakantie te gaan, dat was misschien een brug te ver, maar de band die je had wil je niet kwijt. Misschien volgende keer tevoren wat afspraken maken om ook iets apart van elkaar te ondernemen?

Je kunt er allebei wat van leren.

Share

Luistercafé in teken Bob Dylan

Luistercafé in teken Bob Dylan

In zaal De Apotheek op De Noordkade in Veghel start vrijdag 4 november om 20.30 uur weer een nieuw seizoen van Luistercafé Noordkade. Centraal deze keer staat Bob Dylan. Luistercafé Noordkade is een initiatief van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken in samenwerking met Cultuur Haven Veghel. 

Bob Dylan behoeft eigenlijk geen introductie meer. De inmiddels 81-jarige Amerikaanse zanger en tekstdichter is een van de grote namen uit de popmuziek, die generaties muzikanten inspireerde. Met persoonlijke en poëtische teksten brengt hij literatuur en popmuziek bij elkaar. Niet voor niets kreeg hij in 2016 de Nobelprijs voor de literatuur. In 2020 verscheen zijn 39e studio album Rough And Rowdy Ways en op het moment tourt hij met zijn band de wereld over.

De muziek op de avond wordt verzorgd door Merijn den Boer. Deze multi-instrumentalist brengt op eigen wijze een eerbetoon aan zijn grote held Dylan. Een gesprek is er met Jochen Markhorst. Sinds hij de plaat Blonde on Blonde hoorde, is hij groot fan van Dylan. Hij schreef inmiddels al zeven boeken over de troubadour, waarin hij meer vertelt over de achtergronden van zijn liedjes 

De entree van het Luistercafé is gratis. Aanmelden is niet nodig. 

Share

MER windenergie ter inzage

Meierijstad legt Milieu Effect Rapportage Windenergie ter inzage

Voorjaar 2021 is gemeente Meierijstad gestart met een traject om tot een goed en breed
gedragen afwegingskader voor windenergie te komen. Een belangrijk onderdeel is het
Milieu Effect Rapport (MER). Hierin staat wat de gevolgen van de opwek van windenergie op het milieu zijn. Op basis van deze effectbeoordeling lijken Rooise heide/Schijndelse heide ten westen van de Schijndelseweg, en in mindere mate de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg en het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart/N279 in aanmerking te blijven komen als zoekgebied. Het concept MER ligt vanaf 3 oktober 6 weken voor iedereen ter inzage. Op 17 oktober houdt de gemeente ook een informatieavond over het MER en over indienen van zienswijzen

Zoekgebieden en MER
In Meierijstad zijn nog 4 gebieden in beeld waar mógelijk ooit windmolens kunnen komen: langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Lijnt; langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Wijboschbroek; Rooise heide/Schijndelse heide ten westen van de Schijndelseweg en tot slot de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg. Op de korte termijn kunnen er geen windmolens in deze gebieden geplaatst worden; dat bleek in mei jl. uit radaronderzoek. Wethouder Menno Roozendaal legde toen al uit waarom het college ervoor koos toch alle milieuonderzoeken helemaal af te maken: “Zodat ook bekend is welke (on)mogelijkheden er zijn vanuit ‘t milieuoogpunt. Deze onderzoeken geven extra duidelijkheid voor de toekomst, in het geval de techniek of regels wijzigen.”

Inhoud MER
Omwonenden en belanghebbenden hebben in 2021 al geholpen om de basis te leggen voor het MER met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin staat welke milieuaspecten in het MER moeten komen én hoe ze onderzocht moeten worden. De raad stelde de NRD in januari 2022 vast.
Elk zoekgebied wordt in het concept-MER beoordeeld op een breed scala van milieuonderwerpen: vermeden uitstoot, leefomgeving, gezondheid, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie, recreatie en toerisme, waterhuishouding en bodem, veiligheid, en ruimtegebruik. Ook geeft het rapport aan welke maatregelen er mogelijk zijn om de negatieve milieugevolgen te voorkomen of te verkleinen.

Beoordeling zoekgebieden
In het MER zijn de zoekgebieden beoordeeld op basis van milieugevolgen. Deze milieugevolgen kunnen een zoekgebied minder geschikt maken voor windmolens. Per zoekgebied is de conclusie uit het MER globaal als volgt:
Zoekgebied 1: Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/N279
Dit zoekgebied heeft een aantal belangrijke belemmeringen voor het plaatsen van windmolens. Zo zijn er relatief veel woningen en leidt plaatsing van windmolens tot een fors verlies aan Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het ligt daarmee voor de hand om dit zoekgebied als ongeschikt aan te merken.
Zoekgebied 2: Rooise heide / Schijndelse heide ten westen van de Schijndelseweg
Gezien de kenmerken van het gebied worden er vooraf geen risico’s verwacht die zó groot zijn dat ze de realisatie van windmolens onmogelijk maken. Het zoekgebied heeft geen belangrijke belemmeringen en is daarmee geschikt voor de plaatsing van windmolens.
Zoekgebied 3: Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg
Zoekgebied 3 heeft enkele belangrijke belemmeringen. Zo zijn er relatief veel woningen en liggen er een industrieterrein en NNB-gebied in de buurt. Door te kiezen voor andere posities en minder windmolens, kunnen de gevolgen van windmolens worden verminderd. Het gebied is daarmee beperkt geschikt voor de plaatsing van windmolens.
Zoekgebied 4A: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart / N279 – grondgebied Meierijstad
Met name het geluidsaspect vormt een belemmering voor dit zoekgebied. Er is weinig ruimte om te schuiven met de windmolens door de omliggende bebouwing aan twee kanten. De gevolgen kunnen worden verminderd door aanpassingen aan de opstelling of het type windturbine. Daarmee is het gebied beperkt geschikt voor de realisatie van windenergie. Zoekgebied 4B: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart / N279 – incl. grondgebied Laarbeek
Dit zoekgebied heeft enkele wezenlijke belemmeringen. Met name de beperkte schuifruimte door de omliggende bebouwing kan een probleem voor geluidsgevolgen opleveren. Doordat grondgebied van een buurgemeente nodig is, is de realisatie van windmolens onzeker. Daardoor is dit zoekgebied beperkt geschikt.
17 oktober: uitleg over zienswijzen indienen
Het volledige concept-MER is vanaf 3 oktober t/m 14 november a.s. digitaal te raadplegen op www.meierijstad.nl/windenergie En het is in te zien in het gemeentehuis in Veghel en in de nevenvestigingen in Sint-Oedenrode en Schijndel. Er is ook een publiekssamenvatting
beschikbaar. Via een zienswijze kan een belanghebbende aangeven wat hij van het concept-MER vindt en waar het naar zijn mening aangepast zou moeten worden. Op 17 oktober geeft de gemeente hier uitleg over tijdens een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis in Veghel. Alle zienswijzen worden na 14 november beoordeeld en dan wordt het definitieve MER opgesteld. De raad neemt hierover een besluit. Ze doet dat tegelijk met de behandeling van het ‘Afwegingskader voor duurzame energieopwek’, in het tweede kwartaal van 2023.

 

Share

Collegewerkprogramma Thuis in Meierijstad

Collegewerkprogramma Thuis in Meierijstad

‘Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 2023-2026’ is de titel van het nieuwe collegewerkprogramma.
Het collegewerkprogramma bevat de ambities en uitdagingen van het college van B&W van
Meierijstad voor de komende vier jaar. Het college zet sterk in op duurzaamheid en versnelling van woningbouw. Daarnaast wil het college in de komende jaren werk maken van het Omnipark in Erp en het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.
Thuis staat vooral voor verbondenheid met inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en instellingen die actief zijn in Meierijstad. Maar ook met andere gemeenten en partners in de regio of daarbuiten. Thuis, want het is goed en veilig wonen, werken en leven in Meierijstad. Het college vindt het belangrijk dat iedereen in Meierijstad zich thuis voelt, kan en mag meedoen. Het collegewerkprogramma komt daarom binnenkort ook beschikbaar in een digitaal toegankelijke versie, geschikt voor mensen met een functiebeperking.
Het college legt enkele accenten. Er wordt ingezet op woningbouwversnelling met betaalbare huisvesting voor jongeren, onder andere met het ondersteunen met een starterslening. Voor ouderen stimuleert het college – samen met partners – dat ouderen langer thuis kunnen wonen.
Ook is er aandacht voor huisvesting van arbeidskrachten. Het college wil een welstandsarme gemeente zijn, zodat procedures eenvoudiger en verkort worden. Op het terrein van duurzaamheid zal versneld worden geïnvesteerd in LED voor de openbare verlichting en het verduurzamen van evenementenlocaties. Er staan 40 projecten op de rol op het terrein van duurzaamheid, die samen zorgen voor minder verbruik tot het (meer) opwekken van energie. Plannen voor de bedrijventerreinen zijn in voorbereiding.
Voor de realisatie van het Omnipark in Erp trekt het college de komende jaren 20 miljoen uit en voor het Bestuurscentrum in Oedenrode ruim 6 miljoen.
Om de ambities te realiseren zal de ambtelijke organisatie de komende jaren uitbreiden met ongeveer 20 fte.
Bij het opstellen van dit collegewerkprogramma en de daarin opgenomen activiteiten is vooraf nagedacht of een vorm van burgerparticipatie ingezet kan worden. Daarbij gaat het om participatie op maat en beginspraak bij die onderwerpen waar invloed vanuit de samenleving ook mogelijk is. Samenwerking en participatie op maat vormen de sleutel tot succes volgens het college. Er is goed gekeken naar de maakbaarheid, betaalbaarheid en haalbaarheid van de bestuurlijke ambities. Na de coronacrisis spelen op dit moment vooral geopolitieke spanningen, welke veel onzekerheden met zich meebrengen. Die onzekerheden zijn ook van invloed op diverse beleidsterreinen en het meerjarig financieel beleid van het Rijk. Het college werkt daarom met van jaar tot jaar, afhankelijk van landelijke en internationale ontwikkelingen. Dat betekent dat de plannen voor 2023 concreet zijn gemaakt, maar dat voor de jaren daarna geldt dat deze pas dan definitief worden. Financieel ingrijpende keuzes worden pas gemaakt als de tijd daar rijp voor
is en de (inter)nationale context helder.
Het college roept gemeenteraad en inwoners, ondernemers, de verenigingen, organisaties en instellingen op om vooral mee te blijven denken, in gesprek of debat te gaan en te blijven. Over beleid, over de uitvoering daarvan of over de kansen die niet gemist mogen worden. Uiteindelijk is het aan de inwoners van Meierijstad en de gemeenteraad om te beoordelen of de inspanningen het beoogde resultaat opleveren.

 

Share

Instrumentenproeverij en Sjors Creatief Dag

Instrumentenproeverij en Sjors Creatief Dag bij Phoenix Cultuur

In het kader van Sjors Sportief & Creatief organiseert Phoenix Cultuur op zaterdag 15 oktober aanstaande een speciale Instrumentenproeverij en Sjors Creatief Dag op de Noordkade in Veghel. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen deze dag kennismaken met veel verschillende muziekinstrumenten, of een beeldende workshop volgen zoals fotografie, techniek of tekenen. Deelname is gratis en inschrijven voor een van de activiteiten kan vanaf woensdag 28 september via de website van Sjors Sportief.

Instrumentenproeverij
De Instrumentenproeverij is dé uitgelezen kans voor kinderen om kennis te maken met diverse muziekinstrumenten en de muziekdocenten van Phoenix Cultuur. Van 13.30 tot 16.30 uur bezoeken zij in carrousel-vorm de muzieklokalen op de Noordkade in Veghel, waar ze niet alleen uitleg krijgen over de instrumenten maar deze zelf ook mogen uitproberen. Ze ontdekken de verschillen tussen de instrumentengroepen, de speelmanieren, de klanken en de materialen waarvan ze zijn gemaakt. Na afloop is er de mogelijkheid om nog een gratis proefles in te plannen voor een instrument naar keuze.

Sjors Creatief Dag: Techniek, Tekenen of Fotografie

Kinderen die graag bezig zijn met techniek, tekenen of fotografie, kunnen tijdens de Sjors Creatief Dag meedoen aan een workshop van de Makerswerkplaats, het Tekenatelier of de Fotografie-afdeling.
In de Makerswerkplaats ontdekken kinderen, van 7 t/m 12 jaar, door te maken en gaan ze aan de slag met diverse technieken en materialen. Ze maken, onder leiding van docent Sraar Luyten, een periscoop of gsm standaard, die ze uiteraard mee naar huis mogen nemen. Kinderen tussen de 7 en 12 jaar kunnen zich aanmelden voor de workshop van de Makerswerkplaats van 09.30 – 10.30 uur of van 11.00 – 12.00 uur. Kinderen die van tekenen houden en hier nog beter in willen worden, kunnen deelnemen aan een tekenles in het gezellige Tekenatelier van docente Eva de Man en Lonneke de Wit. Hier werken ze met het thema ‘aarde, water, lucht en vuur’ op papier met verf en sjablonen en fineliners. Aanmelden voor een tekenles kan van 11.00 – 12.00 uur of van 13.30 – 14.30 uur.
Fotografe Dana Ruijs gaat met kinderen van 8 t/m 12 jaar aan de slag met de fotocamera. Ze ontdekken dat ze bijna alles kunnen fotograferen: dingen die ze zien, maar ook dingen die ze dromen. De ander laten zien wat jij ziet. Het resultaat printen ze uit op echt fotopapier dat ze mee naar huis mogen nemen. De fotografieworkshop vindt plaats van 13.30 – 14.30 uur en van 15.00 – 16.00 uur.

Maak ook kennis met dans, theater & musical

Buiten de speciale Sjors Creatief Dag en Instrumentenproeverij kunnen kinderen natuurlijk ook kennismaken met de andere kunstdisciplines bij Phoenix Cultuur: dans en theater/musical. Van klassiek ballet, klassieke dans, hiphop, breakdance en kidsdans tot theater/musicaldans, theater en musical. Kinderen mogen de eerste twee weken van oktober twee gratis proeflessen volgen. In het Sjors Sportief & Creatief boekje maar ook op de website van Sjors Sportief staat het gehele aanbod.

Deelname aan de Sjors Creatief Dag en de Instrumentenproeverij van Phoenix Cultuur is gratis. Vooraf aanmelden voor deze dag, maar ook voor de andere gratis proeflessen, is noodzakelijk en kan vanaf woensdag 28 september 15.30 uur via de website van Sjors Sportief www.sjorssportief.nl. Meer informatie en het cursusaanbod van Phoenix Cultuur voor kinderen via www.phoenixcultuur.nl.

 

Share