Informatieavond over “Vrijheid en Veiligheid” in het Alzheimer Café

Informatieavond over “Vrijheid en Veiligheid” in het Alzheimer Café Uden-Veghel 

Op 20 september bent u van harte welkom in het Alzheimer Café. Deze avond staat het thema:  Vrijheid en veiligheid/ Wet Zorg en Dwang op het programma. 

Wanneer dementie erger wordt, kan je naaste mogelijk minder goed beslissen over zijn of haar zorg. Je naaste denkt bijvoorbeeld dat ze nog goed alleen thuis kan wonen, terwijl dat niet meer veilig is. Hulp van de thuiszorg of verhuizen naar een verpleeghuis kan dan nodig zijn. Als je naaste zich verzet tegen deze zorg, noem je dat ‘onvrijwillige zorg’. De Wet Zorg en Dwang bepaalt wanneer er zorg mag worden toegepast waar de persoon met dementie geen duidelijke toestemming voor heeft gegeven. Of zorg waar hij zich tegen verzet.  

Samen met een casemanager van BrabantZorg wordt deze avond uitleg gegeven over de Wet Zorg en Dwang, wat deze inhoudt en wat wel en niet mag én kan. En wat dit betekent voor jezelf en je naaste. Dit aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Samen kunnen we de inhoud bespreken en is er ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen — 

Het Alzheimer Café is op 20 september in het PieterBrueghelHuis aan het Middegaal 25 in Veghel. De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij.

Share

49 Uitbreidingslocaties openbare laadpalen Meierijstad vastgesteld

49 Uitbreidingslocaties openbare laadpalen Meierijstad vastgesteld

Meierijstad werkt aan een forse uitbreidingsslag van laadpalen in de openbare ruimte voor elektrische auto’s. Ze heeft 49 nieuwe locaties vastgesteld. Inwoners konden 6 weken lang op een interactieve kaart aangeven of ze het eens zijn met een locatie of een alternatieve locatie aandragen. 1500 inwoners hebben daar gebruik van gemaakt.
Verkeersbesluiten
De voorgestelde locaties waren al na uitgebreid onderzoek tot stand gekomen. Er was rekening gehouden met veel factoren zoals: de verwachte vraagontwikkeling, spreiding van de laadpalen, ruimtelijke eisen, zichtbaarheid en bereikbaarheid. Op basis van de reacties zijn enkele locaties gewijzigd. Het gaat dan om een alternatief in de directe nabijheid; voorstellen voor honderden meters verderop heeft de gemeente niet overgenomen vanwege de spreiding.
Op 16 september 2022 worden voor 49 locaties verkeersbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Daarmee worden 98 parkeerplaatsen officieel gereserveerd voor elektrische auto’s. In eerste instantie is het nog 1 parkeerplaats per laadpaal; zodra er voldoende gebruik van wordt gemaakt wordt ook de 2e parkeerplaats geactiveerd en exclusief voor elektrische auto’s. Wethouder van Burgsteden: “Er wordt weleens geredeneerd dat er bij oormerken van een parkeerplaats voor elektrische auto’s, dan een parkeerplaats verdwijnt in de straat. Maar dat is natuurlijk niet waar. De elektrische auto gebruikt immers geen gewone parkeerplaats meer”. Een verkeersbesluit staat altijd open voor bezwaar en beroep.
Tempo uitbreiding laadinfrastructuur
De laadpalen worden daadwerkelijk geplaatst in de periode 21-7-2022 t/m 20-07-2024.
In 2025 moeten er 521 openbare laadpalen geplaatst zijn in de gemeente Meierijstad. In 2030 zijn dit er al 1.555. Naar verwachting rijden er op dat moment bijna 25.000 elektrische auto’s in Meierijstad, waarvan de helft een openbare laadpaal nodig heeft..
Van Burgsteden: “Het is goed gelukt veel inwoners te bereiken met de methode van de interactieve kaart. Tegelijk moeten we vaststellen dat het tot heel weinig daadwerkelijke aanpassingen van ons voorstel resulteert, omdat de schuifmogelijkheden beperkt zijn. Dat betekent dat ons voorwerk voor de locaties zorgvuldig en compleet is geweest. Het behandelen van alle reacties kostte veel ambtelijke capaciteit die eigenlijk niet in verhouding staat tot de opbrengst. Na de verkeersbesluiten maken we definitief de balans op over deze werkwijze”.
Naast deze proactieve uitbreidingsslag door de gemeente kan iedere inwoner met een elektrische auto een openbare elektrische parkeerplaats in de buurt van zijn woning aanvragen op www.meierijstad.nl/laadpaal. Ook dan wordt, rekening houdend met alle factoren, een locatie voorgesteld. “We proberen natuurlijk zoveel mogelijk niet recht voor woningen, maar bijv. bij blinde muren, een locatie te vinden. Maar met de voorziene groei is de tijd toch echt voorbij dat we dat kunnen garanderen”, aldus de wethouder. Daarbij stimuleert de gemeente dat de individuele aanvrager zelf de buren informeert over diens aanvraag.

Share

Meierijstad geeft vergunning af voor eerste zonnepark

Meierijstad geeft vergunning af voor eerste zonnepark

De gemeente Meierijstad heeft een omgevingsvergunning verleend voor een nieuw zonnepark aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode. Het plan omvat 3,9 hectare en wordt ontwikkeld door Solisplan. T/m 2 september kon eenieder zienswijzen indienen op de ontwerpomgevingsvergunning. Er zijn 17 zienswijzen ingediend. Die waren geen reden een vergunning te weigeren. Wél stelt de gemeente voorwaarden.
Voorwaarden
De gemeente stelt wél voorwaarden aan de vergunning. Zo moet bijvoorbeeld het perceel na 25 jaar weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De landschappelijke inpassing moet binnen 12 maanden na de realisatie van de zonnepanelen zijn aangelegd en deze moet in stand worden gehouden gedurende de looptijd van het project. Voor een gedetailleerde beschrijving van alle voorschriften wordt verwezen naar het definitieve besluit (raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl).
Wethouder Menno Roozendaal: “In 2020 hebben we de eerste tranche opengesteld voor 50 hectare; Dit is het eerste zonnepark dat nu daadwerkelijk gerealiseerd lijkt te kunnen worden. Juist in de deze tijd van torenhoge gasprijzen blijkt de meerwaarde van duurzaam opgewekte energie zoals van zon. En daarvan hebben we nog veel meer nodig om uiteindelijk CO2-neutraal te worden in Meierijstad; Alleen met zon op (bedrijfs-)dak redden we dat echt niet. Maar ik begrijp ook de gemengde gevoelens die zonneparken, als nieuwe elementen in ons landschap, bij inwoners oproepen.”
De publicatie van de vergunning is 15 september. Dat betekent dat indieners van zienswijzen en belanghebbenden dan 6 weken de tijd hebben bezwaar in te dienen. Pas daarna wordt een vergunning onherroepelijk.
Stand van zaken overige zonneparkplannen
Van alle geselecteerde plannen uit de eerste tranche zijn er, naast Nijnselseweg, nog 4 over. Zij doorlopen nu een planologische procedure om een omgevingsvergunning te verkrijgen: OPEN NRG aan Sterrebos (5,5 ha), NV Afvalzorg op Vlagheide (6 ha.), Statkraft aan de Schootsedijk/Gagel (6,6 ha) en ZonXP aan de Scheperweg/Schootsedijk (12,3 ha). De eerste ligt in het buitengebied tussen Eerde, Schijndel en Sint-Oedenrode; de laatste twee tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode. Omdat deze plannen allemaal groter zijn dan 5 hectare is het noodzakelijk dat de raad eerst een’ verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft. In 2020 heeft de raad besloten dat het college, zonder tussenkomst van de raad, bevoegd is vergunningen af te geven voor parken kleiner dan 5 hectare.

Share