Woningbouwontwikkeling Rembrandtlaan

Meierijstad kiest voor woningbouwontwikkeling Rembrandtlaan.

Het project N279 staat op pauze sinds het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) vernietigd is door de Raad van State. Dat heeft ook gevolgen voor daaraan gerelateerde projecten in Meierijstad, in het bijzonder Veghel. Het gaat om de Rembrandtlaan, de nieuwe Verbindingsweg vanaf Keldonk over het kanaal naar de Doornhoek, en de snelfietsroute Uden-Veghel. Het college wil tempo maken met de gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan om antwoord te kunnen geven op de enorme behoefte aan nieuwe woningen. Op de korte termijn kan dat alleen door realisatie van de ‘korte haak’; een infrastructurele maatregel die eerder ook al in beeld was. Dat biedt ruimte voor een forse woningbouwontwikkeling en geeft een impuls aan de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte in dat hele gebied.

Tegelijkertijd wordt in het vervolg van de onderzoeken voor de N279 gekeken naar mogelijkheden voor een betere aansluiting van de Rembrandtlaan/Corridor op de N279 voor de lange termijn. Uit de onderzoeken die in de eerste helft van dit jaar zijn uitgevoerd door de Provincie, is gebleken dat de verkeersdrukte op de N279 richting 2040 sterk blijft toenemen en dat de bekende knelpunten verslechteren. Bij Veghel blijkt dat het oorspronkelijke Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 maar een zeer beperkte tot geen oplossing biedt voor de verkeersafwikkeling. De verwachting is daarom dat voor de N279 op het grondgebied van Meierijstad, nieuwe brede onderzoeken uitgevoerd moeten gaan worden naar mogelijke oplossingsrichtingen. Wat dat inhoudelijk en in de tijd betekent moet op hoofdlijnen
duidelijk gaan worden in het vervolgtraject. De provincie gaat dat samen met regiopartners starten.

Rembrandtlaan
Voor het gebied Rembrandtlaan betekent dat, dat er voorlopig nog geen zekerheid is over de definitieve vorm van de aansluiting van de Rembrandtlaan/Corridor op de N279. De huidige aansluiting van de Rembrandtlaan op de N279 blijft voorlopig nog gehandhaafd. Ondertussen heeft de gemeente ook, zoals bekend, een grote opgave met betrekking tot de bouw van nieuwe woningen. Het gebied Rembrandtlaan is hiervoor al veel langer in beeld. Wethouder Jan van Burgsteden. “Het college vindt het niet acceptabel om nog langer te wachten met de woningbouwen gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan tot er zekerheid is over de definitieve aansluiting op de N279.”
Na de vernietiging van het PIP N279 is in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar allerlei mogelijk ‘verknopingen’ van de Rembrandtlaan/Corridor met de N279. Dat laat zien dat er op hoofdlijnen slechts twee technisch haalbare oplossingen zijn. Enerzijds de ‘korte haak’ zoals die al in eerdere plannen heeft gezeten. Anderzijds geeft het onderzoek de gemeente aanleiding om een ongelijkvloerse aansluiting op de N279 verder te onderzoeken. Dit laatste moet echter bij voorkeur in het kader van de N279 in een groter geheel gebeuren. De ‘korte haak’ is gebaseerd op de bestaande aansluiting op de N279 en kan daarom wél op kortere termijn gerealiseerd worden. De realisatie van de ‘korte haak’ heeft geen invloed op de mogelijkheden en verdere onderzoeken van de aansluiting van de N279 met de Rembrandtlaan/Corridor; maar maakt wél op relatief korte termijn woningbouw- en gebiedsontwikkeling van de Rembrandtlaan mogelijk. Gelijktijdig wordt in het vervolg van de onderzoeken en processen rondom de N279 gekeken naar de mogelijke oplossingsrichtingen voor de N279 en de bijbehorende aansluitingen, waaronder die op de Rembrandtlaan/Corridor. De ‘korte haak’ kán op termijn dus weer plaats maken voor een andere definitieve oplossing.

Van Burgsteden: “Is deze oplossing ideaal? Nee, want het lost niet alles op en niet iedereen is hier blij mee. Is deze oplossing optimaal? Ja, gegeven álle omstandigheden is dit voor de korte termijn de enige manier waarmee we tempo kunnen maken op verschillende terreinen: uitbreiding woningvoorraad, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte, vergroening, verbetering van de leefbaarheid. We blijven ons inzetten om voor de lange termijn een betere ontsluiting te kunnen realiseren. Tegelijk kunnen we niet garanderen dat dat lukt, daar willen we ook eerlijk in zijn.”
Een vertegenwoordiging van bewoners van de Rembrandtlaan is vorige week al geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het college.
Verbindingsweg

Share