Woningbouwontwikkeling Rembrandtlaan

Meierijstad kiest voor woningbouwontwikkeling Rembrandtlaan.

Het project N279 staat op pauze sinds het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) vernietigd is door de Raad van State. Dat heeft ook gevolgen voor daaraan gerelateerde projecten in Meierijstad, in het bijzonder Veghel. Het gaat om de Rembrandtlaan, de nieuwe Verbindingsweg vanaf Keldonk over het kanaal naar de Doornhoek, en de snelfietsroute Uden-Veghel. Het college wil tempo maken met de gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan om antwoord te kunnen geven op de enorme behoefte aan nieuwe woningen. Op de korte termijn kan dat alleen door realisatie van de ‘korte haak’; een infrastructurele maatregel die eerder ook al in beeld was. Dat biedt ruimte voor een forse woningbouwontwikkeling en geeft een impuls aan de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte in dat hele gebied.

Tegelijkertijd wordt in het vervolg van de onderzoeken voor de N279 gekeken naar mogelijkheden voor een betere aansluiting van de Rembrandtlaan/Corridor op de N279 voor de lange termijn. Uit de onderzoeken die in de eerste helft van dit jaar zijn uitgevoerd door de Provincie, is gebleken dat de verkeersdrukte op de N279 richting 2040 sterk blijft toenemen en dat de bekende knelpunten verslechteren. Bij Veghel blijkt dat het oorspronkelijke Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 maar een zeer beperkte tot geen oplossing biedt voor de verkeersafwikkeling. De verwachting is daarom dat voor de N279 op het grondgebied van Meierijstad, nieuwe brede onderzoeken uitgevoerd moeten gaan worden naar mogelijke oplossingsrichtingen. Wat dat inhoudelijk en in de tijd betekent moet op hoofdlijnen
duidelijk gaan worden in het vervolgtraject. De provincie gaat dat samen met regiopartners starten.

Rembrandtlaan
Voor het gebied Rembrandtlaan betekent dat, dat er voorlopig nog geen zekerheid is over de definitieve vorm van de aansluiting van de Rembrandtlaan/Corridor op de N279. De huidige aansluiting van de Rembrandtlaan op de N279 blijft voorlopig nog gehandhaafd. Ondertussen heeft de gemeente ook, zoals bekend, een grote opgave met betrekking tot de bouw van nieuwe woningen. Het gebied Rembrandtlaan is hiervoor al veel langer in beeld. Wethouder Jan van Burgsteden. “Het college vindt het niet acceptabel om nog langer te wachten met de woningbouwen gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan tot er zekerheid is over de definitieve aansluiting op de N279.”
Na de vernietiging van het PIP N279 is in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar allerlei mogelijk ‘verknopingen’ van de Rembrandtlaan/Corridor met de N279. Dat laat zien dat er op hoofdlijnen slechts twee technisch haalbare oplossingen zijn. Enerzijds de ‘korte haak’ zoals die al in eerdere plannen heeft gezeten. Anderzijds geeft het onderzoek de gemeente aanleiding om een ongelijkvloerse aansluiting op de N279 verder te onderzoeken. Dit laatste moet echter bij voorkeur in het kader van de N279 in een groter geheel gebeuren. De ‘korte haak’ is gebaseerd op de bestaande aansluiting op de N279 en kan daarom wél op kortere termijn gerealiseerd worden. De realisatie van de ‘korte haak’ heeft geen invloed op de mogelijkheden en verdere onderzoeken van de aansluiting van de N279 met de Rembrandtlaan/Corridor; maar maakt wél op relatief korte termijn woningbouw- en gebiedsontwikkeling van de Rembrandtlaan mogelijk. Gelijktijdig wordt in het vervolg van de onderzoeken en processen rondom de N279 gekeken naar de mogelijke oplossingsrichtingen voor de N279 en de bijbehorende aansluitingen, waaronder die op de Rembrandtlaan/Corridor. De ‘korte haak’ kán op termijn dus weer plaats maken voor een andere definitieve oplossing.

Van Burgsteden: “Is deze oplossing ideaal? Nee, want het lost niet alles op en niet iedereen is hier blij mee. Is deze oplossing optimaal? Ja, gegeven álle omstandigheden is dit voor de korte termijn de enige manier waarmee we tempo kunnen maken op verschillende terreinen: uitbreiding woningvoorraad, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte, vergroening, verbetering van de leefbaarheid. We blijven ons inzetten om voor de lange termijn een betere ontsluiting te kunnen realiseren. Tegelijk kunnen we niet garanderen dat dat lukt, daar willen we ook eerlijk in zijn.”
Een vertegenwoordiging van bewoners van de Rembrandtlaan is vorige week al geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het college.
Verbindingsweg

Share

Het gaat goed met de centra in Meierijstad

Het gaat goed met de centra van Meierijstad!

Eind 2018 stelde de gemeente de centrumvisie op met een toekomstbeeld per centrum. Daarin staan acties en maatregelen om de winkelcentra in Meierijstad, samen met de centrum-managementorganisaties en ondernemers, toekomstbestendig en economisch sterk te maken. Onlangs is de balans opgemaakt. De conclusie is dat er goede stappen gezet zijn in de winkelcentra. Er is een compactere centrumstructuur ontstaan, met minder leegstand. Een aantal actiepunten is al afgevinkt en aan andere wordt hard gewerkt.

Wethouder Jan Goijaarts: “We zijn goed op weg om onze doelstellingen te halen. De samenwerking tussen de partijen is goed en constructief. We vinken samen actiepunten af en laten ook nieuwe kansen niet liggen. Eind 2022 is een evaluatie van de centrumvisie gepland. Op basis daarvan besluiten we of en hoe we samen op de ingeslagen weg doorgaan.”

Noodzaak voor compacte centra
In Veghel was de uitdaging het grootst; het centrum moest ongeveer 1/3 kleiner worden. Begin 2020 is gestart met de herstructurering van het centrum. De leegstand is inmiddels teruggedrongen van 23,4% naar 11,9%. Daarnaast is ruim 2800 m2 buiten de compacte centrumstructuur veranderd van detailhandel naar bijvoorbeeld wonen of dienstverlening. Per 1 januari 2021 is de Bedrijven Investering Zone gerealiseerd. Binnen een afgebakend gebied (zoals een winkelstraat) investeren ondernemers samen in de kwaliteit van de omgeving. De Vereniging van Vastgoedeigenaren heeft samen met het Centrummanagement een plan van aanpak geschreven met daarin concrete projecten als het transformeren van winkelpanden naar woningen, verkeers- en parkeeroplossingen en het opsplitsen van grote winkelunits naar kleinere, beter verhuurbare, units. In 2021 is ook de gevel- en verhuissubsidie in Meierijstad ingevoerd. Hiermee is de komende jaren subsidie beschikbaar voor ondernemers die, of bereid zijn te verhuizen naar het compacte deel van het centrum, of hun gevel in het centrum willen verbeteren. Dit draagt bij aan de uitstraling van het centrum.

Centrummanager Dirk Lammers: “Al deze resultaten zorgen voor een positief gevoel bij alle betrokkenen. Er ontstaat steeds meer vertrouwen en hierdoor haken steeds meer partijen aan. In 2023 verwachten we tussen de 1500 -2000 m2 te transformeren Het is mooi om te zien dat er steeds meer partijen bereid zijn om mee te doen en te investeren in het centrum van Veghel.”

Aantrekkelijk en toekomstbestendig
Voor de centra in Sint-Oedenrode en Schijndel was de urgentie om in te krimpen minder groot. Deze centra scoorden al een voldoende, maar ook hier waren aanvullende maatregelen nodig om ze aantrekkelijk, compact en toekomstbestendig te maken en te houden.
In Schijndel is binnen het centrum op dit moment geen leegstand. Dat zorgt voor een levendig centrum. Ook hier is gewerkt aan diverse actiepunten. Zo zijn er zo’n 50 fietsenstallingen bijgekomen of verplaatst. Bij nieuwe vestigingsinitiatieven in het centrum wordt nadrukkelijk gekeken wat de toegevoegde waarde voor het centrum is, volgens de detailhandelvisie. En is de levendigheid van de Markt vergroot met de komst van het RAADhuis met o.a. een bibliotheek en trouwzaal.
Centrummanager Harrie van Herpen: “Ik ben trots op het centrum. Het is een mooi en compact centrum, met veel winkelaanbod en horeca. Mensen kunnen er lang en fijn vertoeven. Het meest trots ben ik op de huidige saamhorigheid. Deze heeft de verbetering mogelijk gemaakt en zorgt ervoor dat we de lopende en komende projecten goed kunnen oppakken.”
Ook in Sint-Oedenrode wordt hard gewerkt aan de actiepunten die opgenomen zijn in de centrumvisie. De herinrichting van de Markt schiet al op, de inpassing van de AH-supermarkt loopt. In Borchgrave komen langzaam andere publieksgerichte functies dan detailhandel en de benodigde veranderingen in Kofferen is in gang gezet.
Pieter van de Kamp, voorzitter van het centrummanagement (onlangs afgetreden): “Ik ben heel trots op de goede samenwerking. Die was vanaf het begin af aan goed. We gunnen elkaar succes, versterken elkaar en behouden daarbij onze eigen identiteit.”

Share