Flexwoningen aan Udenseweg

Realisatie Flexwoningen Udenseweg in Veghel

Woningbouwvereniging Area heeft samen met gemeente Meierijstad de mogelijkheden onderzocht om aan de Udenseweg in Veghel flexwoningen te realiseren. Op 19 april 2022 is hiervoor een omgevingsdialoog georganiseerd en op 10 mei jl. is een bijeenkomst georganiseerd voor leerlingen van Koning Willem I college. Op 14 juni heeft Area een principeverzoek ingediend.
Recent is daarbij aan het ministerie van BZK gevraagd om de realisatie van flexwoningen op te nemen in de Crisis- en herstelwet om een vergunning voor flexwoningen te vergroten van 10 naar 15 jaar. Om straks gebruik te maken van deze mogelijkheid dient de ‘regeling instrumenten ruimtelijke ordening’ aangepast te worden.

Share

Woningbouwontwikkeling Rembrandtlaan

Meierijstad kiest voor woningbouwontwikkeling Rembrandtlaan.

Het project N279 staat op pauze sinds het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) vernietigd is door de Raad van State. Dat heeft ook gevolgen voor daaraan gerelateerde projecten in Meierijstad, in het bijzonder Veghel. Het gaat om de Rembrandtlaan, de nieuwe Verbindingsweg vanaf Keldonk over het kanaal naar de Doornhoek, en de snelfietsroute Uden-Veghel. Het college wil tempo maken met de gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan om antwoord te kunnen geven op de enorme behoefte aan nieuwe woningen. Op de korte termijn kan dat alleen door realisatie van de ‘korte haak’; een infrastructurele maatregel die eerder ook al in beeld was. Dat biedt ruimte voor een forse woningbouwontwikkeling en geeft een impuls aan de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte in dat hele gebied.

Tegelijkertijd wordt in het vervolg van de onderzoeken voor de N279 gekeken naar mogelijkheden voor een betere aansluiting van de Rembrandtlaan/Corridor op de N279 voor de lange termijn. Uit de onderzoeken die in de eerste helft van dit jaar zijn uitgevoerd door de Provincie, is gebleken dat de verkeersdrukte op de N279 richting 2040 sterk blijft toenemen en dat de bekende knelpunten verslechteren. Bij Veghel blijkt dat het oorspronkelijke Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 maar een zeer beperkte tot geen oplossing biedt voor de verkeersafwikkeling. De verwachting is daarom dat voor de N279 op het grondgebied van Meierijstad, nieuwe brede onderzoeken uitgevoerd moeten gaan worden naar mogelijke oplossingsrichtingen. Wat dat inhoudelijk en in de tijd betekent moet op hoofdlijnen
duidelijk gaan worden in het vervolgtraject. De provincie gaat dat samen met regiopartners starten.

Rembrandtlaan
Voor het gebied Rembrandtlaan betekent dat, dat er voorlopig nog geen zekerheid is over de definitieve vorm van de aansluiting van de Rembrandtlaan/Corridor op de N279. De huidige aansluiting van de Rembrandtlaan op de N279 blijft voorlopig nog gehandhaafd. Ondertussen heeft de gemeente ook, zoals bekend, een grote opgave met betrekking tot de bouw van nieuwe woningen. Het gebied Rembrandtlaan is hiervoor al veel langer in beeld. Wethouder Jan van Burgsteden. “Het college vindt het niet acceptabel om nog langer te wachten met de woningbouwen gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan tot er zekerheid is over de definitieve aansluiting op de N279.”
Na de vernietiging van het PIP N279 is in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar allerlei mogelijk ‘verknopingen’ van de Rembrandtlaan/Corridor met de N279. Dat laat zien dat er op hoofdlijnen slechts twee technisch haalbare oplossingen zijn. Enerzijds de ‘korte haak’ zoals die al in eerdere plannen heeft gezeten. Anderzijds geeft het onderzoek de gemeente aanleiding om een ongelijkvloerse aansluiting op de N279 verder te onderzoeken. Dit laatste moet echter bij voorkeur in het kader van de N279 in een groter geheel gebeuren. De ‘korte haak’ is gebaseerd op de bestaande aansluiting op de N279 en kan daarom wél op kortere termijn gerealiseerd worden. De realisatie van de ‘korte haak’ heeft geen invloed op de mogelijkheden en verdere onderzoeken van de aansluiting van de N279 met de Rembrandtlaan/Corridor; maar maakt wél op relatief korte termijn woningbouw- en gebiedsontwikkeling van de Rembrandtlaan mogelijk. Gelijktijdig wordt in het vervolg van de onderzoeken en processen rondom de N279 gekeken naar de mogelijke oplossingsrichtingen voor de N279 en de bijbehorende aansluitingen, waaronder die op de Rembrandtlaan/Corridor. De ‘korte haak’ kán op termijn dus weer plaats maken voor een andere definitieve oplossing.

Van Burgsteden: “Is deze oplossing ideaal? Nee, want het lost niet alles op en niet iedereen is hier blij mee. Is deze oplossing optimaal? Ja, gegeven álle omstandigheden is dit voor de korte termijn de enige manier waarmee we tempo kunnen maken op verschillende terreinen: uitbreiding woningvoorraad, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte, vergroening, verbetering van de leefbaarheid. We blijven ons inzetten om voor de lange termijn een betere ontsluiting te kunnen realiseren. Tegelijk kunnen we niet garanderen dat dat lukt, daar willen we ook eerlijk in zijn.”
Een vertegenwoordiging van bewoners van de Rembrandtlaan is vorige week al geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het college.
Verbindingsweg

Share

Het gaat goed met de centra in Meierijstad

Het gaat goed met de centra van Meierijstad!

Eind 2018 stelde de gemeente de centrumvisie op met een toekomstbeeld per centrum. Daarin staan acties en maatregelen om de winkelcentra in Meierijstad, samen met de centrum-managementorganisaties en ondernemers, toekomstbestendig en economisch sterk te maken. Onlangs is de balans opgemaakt. De conclusie is dat er goede stappen gezet zijn in de winkelcentra. Er is een compactere centrumstructuur ontstaan, met minder leegstand. Een aantal actiepunten is al afgevinkt en aan andere wordt hard gewerkt.

Wethouder Jan Goijaarts: “We zijn goed op weg om onze doelstellingen te halen. De samenwerking tussen de partijen is goed en constructief. We vinken samen actiepunten af en laten ook nieuwe kansen niet liggen. Eind 2022 is een evaluatie van de centrumvisie gepland. Op basis daarvan besluiten we of en hoe we samen op de ingeslagen weg doorgaan.”

Noodzaak voor compacte centra
In Veghel was de uitdaging het grootst; het centrum moest ongeveer 1/3 kleiner worden. Begin 2020 is gestart met de herstructurering van het centrum. De leegstand is inmiddels teruggedrongen van 23,4% naar 11,9%. Daarnaast is ruim 2800 m2 buiten de compacte centrumstructuur veranderd van detailhandel naar bijvoorbeeld wonen of dienstverlening. Per 1 januari 2021 is de Bedrijven Investering Zone gerealiseerd. Binnen een afgebakend gebied (zoals een winkelstraat) investeren ondernemers samen in de kwaliteit van de omgeving. De Vereniging van Vastgoedeigenaren heeft samen met het Centrummanagement een plan van aanpak geschreven met daarin concrete projecten als het transformeren van winkelpanden naar woningen, verkeers- en parkeeroplossingen en het opsplitsen van grote winkelunits naar kleinere, beter verhuurbare, units. In 2021 is ook de gevel- en verhuissubsidie in Meierijstad ingevoerd. Hiermee is de komende jaren subsidie beschikbaar voor ondernemers die, of bereid zijn te verhuizen naar het compacte deel van het centrum, of hun gevel in het centrum willen verbeteren. Dit draagt bij aan de uitstraling van het centrum.

Centrummanager Dirk Lammers: “Al deze resultaten zorgen voor een positief gevoel bij alle betrokkenen. Er ontstaat steeds meer vertrouwen en hierdoor haken steeds meer partijen aan. In 2023 verwachten we tussen de 1500 -2000 m2 te transformeren Het is mooi om te zien dat er steeds meer partijen bereid zijn om mee te doen en te investeren in het centrum van Veghel.”

Aantrekkelijk en toekomstbestendig
Voor de centra in Sint-Oedenrode en Schijndel was de urgentie om in te krimpen minder groot. Deze centra scoorden al een voldoende, maar ook hier waren aanvullende maatregelen nodig om ze aantrekkelijk, compact en toekomstbestendig te maken en te houden.
In Schijndel is binnen het centrum op dit moment geen leegstand. Dat zorgt voor een levendig centrum. Ook hier is gewerkt aan diverse actiepunten. Zo zijn er zo’n 50 fietsenstallingen bijgekomen of verplaatst. Bij nieuwe vestigingsinitiatieven in het centrum wordt nadrukkelijk gekeken wat de toegevoegde waarde voor het centrum is, volgens de detailhandelvisie. En is de levendigheid van de Markt vergroot met de komst van het RAADhuis met o.a. een bibliotheek en trouwzaal.
Centrummanager Harrie van Herpen: “Ik ben trots op het centrum. Het is een mooi en compact centrum, met veel winkelaanbod en horeca. Mensen kunnen er lang en fijn vertoeven. Het meest trots ben ik op de huidige saamhorigheid. Deze heeft de verbetering mogelijk gemaakt en zorgt ervoor dat we de lopende en komende projecten goed kunnen oppakken.”
Ook in Sint-Oedenrode wordt hard gewerkt aan de actiepunten die opgenomen zijn in de centrumvisie. De herinrichting van de Markt schiet al op, de inpassing van de AH-supermarkt loopt. In Borchgrave komen langzaam andere publieksgerichte functies dan detailhandel en de benodigde veranderingen in Kofferen is in gang gezet.
Pieter van de Kamp, voorzitter van het centrummanagement (onlangs afgetreden): “Ik ben heel trots op de goede samenwerking. Die was vanaf het begin af aan goed. We gunnen elkaar succes, versterken elkaar en behouden daarbij onze eigen identiteit.”

Share

Time Machine in De Afzakkerij

Muzikale tijdreizigers live in De Afzakkerij

Na een eneverend muzikaal weekend tijdens fabriek Magnifique is het komend weekend iets rustiger in De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Maar natuurlijk kun je op zondag 31 juli om 15.00 weer een paar uur genieten van live muziek. Deze keer een optreden van Time Machine die bekende pop en rocknummers uit de laatste decennia van de vorige eeuw speelt. Even terug in de tijd met deze muzikale tijdmachine. De toegang is gratis.

Ken je ze nog? Play that Funky Music, Long Train Running, I Wish, We are Family, Lady Marmalade, Walking on Sunshine, Sultans of Swing, Soulman…Allemaal klassiekers uit vervlogen decennia die nog steeds lekker zijn om te luisteren of om op te dansen. Time Machine is een populaire, moderne band, bestaande uit zes enthousiaste ervaren en gedreven muzikanten. De band speelt met energie, op een professioneel niveau en is 100% live. Het is een hechte eenheid die zelf net zo veel plezier in het optreden heeft als de mensen vóór het podium.De nadruk ligt voornamelijk op songs van de 70’s, 80’s & 90’s.

Share

Inwoners Meierijstad ervaren in escape room zelf hoe het is om laaggeletterd te zijn

Inwoners Meierijstad ervaren in escape room zelf hoe het is om laaggeletterd te zijn

Op 23 en 24 juli stond er een escape room met vakantiethema in het Julianapark in Veghel. Bezoekers van Fabriek Magnifique konden verschillende uitdagingen voltooien en zo zelf ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn. Wethouder Johan Van Gerwen en stadsdichter Rick Terwindt maakten het eerste rondje door de escape room. Daarna ging de Great Holiday Escape open voor het publiek van Fabriek Magnifique. Medewerkers van het Digitaalhuis van Meierijstad waren hierbij aanwezig om te assisteren en uitleg te geven en te informeren over het aanbod van (digi)taal- en reken cursussen.

De Great Holiday Escape vormde een mooi startpunt voor een waardevol gesprek over laaggeletterdheid. De interesse om deel te nemen was op beide dagen groot. Deelnemers stonden in de rij om deze ervaring mee te maken en wilden erna ook meer weten over laaggeletterdheid

Wethouder Johan van Gerwen: “Het is frustrerend om de puzzel niet op te kunnen lossen! Goed om dit zelf te ervaren, want ik kan me nu nog beter voorstellen hoe mensen, die moeite hebben met lezen en schrijven, zich moeten voelen. Stadsdichter Rick Terwindt: “Mooie ervaring! Niet te doen dit! Het geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is dat we aan de slag gaan om laaggeletterdheid terug te dringen en te voorkomen!”

Behoefte aan begrip
In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. In gemeente Meierijstad zijn dat ongeveer 8800 inwoners. De meeste van hen hebben moeite met lezen, schrijven en soms rekenen. Het bereiken van laaggeletterden met Nederlands als moedertaal blijkt in de praktijk lastiger dan het bereiken van anderstalige laaggeletterden. Dit is ook op landelijk niveau te zien. Mensen die laaggeletterd zijn schamen zich vaak en durven niet uit te komen voor het probleem. Er is behoefte aan meer begrip.

Aanpak laaggeletterdheid Meierijstad
Gemeente Meierijstad wil laaggeletterdheid voorkomen en verminderen en heeft dit hoog op de agenda staan. Samen met de partners is de gemeente steeds op zoek naar passende oplossingen om deze groep in beeld te krijgen en aan te sluiten bij hun behoefte. Uiteindelijk is het belangrijkste dat alle inwoners in Meierijstad zoveel als mogelijk mee kunnen doen. De afgelopen jaren is daarom, in samenwerking met de welzijnsorganisaties, bibliotheek, onderwijs en Stichting Lezen en schrijven, geïnvesteerd in het opzetten van een toegankelijk aanbod voor laaggeletterden. Zo zijn er taalhuizen opgezet, worden er taalambassadeurs ingezet en wordt een breed scala aan cursussen aangeboden.

Share

Koninklijke onderscheiding voor grondlegger Fabriek Magnifique

Koninklijke onderscheiding voor grondlegger Fabriek Magnifique

Op zondag 24 juli 2022 reikte burgemeester Kees van Rooij een Koninklijke onderscheiding
uit aan de heer J.A. (Jan) van Hoof (1957). Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor de bijzonder grote bijdrage die Van Hoof leverde en levert aan de kunst- en cultuursector in Meierijstad en daarbuiten.
Jan van Hoof was in 1994 medeoprichter van Kunstgroep De Compagnie en hij is tot op heden betrokken bij De Compagnie. De Compagnie organiseert exposities, lezingen, concerten, manifestaties, vernieuwende en confronterende kunstproducties en festivals. Decorandus vervult een grote rol in dit geheel.

Van 1997 (oprichting) tot en met heden is Van Hoof actief bij Het Groote Hoofd dat theaterproducties maakt en die voor het grote publiek brengt. Van Hoof vervult er de rol van algemeen leider, vormgever en decorontwerper. In 2004 vond in Veghel voor de eerste keer het Slokdarmfestival plaats. Dat festival, dat nu onder de naam van Fabriek Magnifique georganiseerd wordt, had niet bestaan zonder de immense inzet van Jan van Hoof. Hij is de grondlegger van het festival en vervult tot op de dag van vandaag een grote rol in de totale organisatie. Onder zijn bezielende leiding is het festival uitgegroeid van de eerst editie met 15 tot 20 duizend bezoekers tot een festival waar in de laatste editie 2018 ongeveer 75 duizend bezoekers waren.

Andere zaken waarbij de heer Van Hoof bijvoorbeeld betrokken was of is zijn de openstelling van de gesloten kloostertuin van de Zusters Franciscanessen in 1994 voor de expositie Beeldenstorm, de organisatie van festival Het VerhAal, een kunst- en cultuurroute langs rivier de Aa en zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van activiteiten op De Noordkade. Daarnaast is Van Hoof al vanaf 1991 lid van de Kunstcommissie van de voormalige gemeente Veghel die per 1 januari 2017 opging in de Kunststichting Meierijstad.

Share

Column

Eindelijk vakantie, eindelijk tijd voor ons samen

In samengestelde gezinnen is vakantie altijd een ingewikkeld item. De een wil met alle kinderen op vakantie, de ander wil tijd voor de eigen relatie, liever zónder kinderen. En dan moet dat allemaal nog maar te realiseren zijn, ervan uitgaande dat de ex-partners hierin enige soepelheid hebben. En als je in je nieuwe relatie samen nog een kindje hebt, wil je met je eigen gezinnetje vaak ook nog iets.

Als het dan eindelijk geregeld is….

Dan ga je genieten van deze verdiende vakantie. Zodat je uitgerust terug komt. Je kind is bij de andere ouder, dus even geen zorgen. Maar helaas: een van jouw kinderen breekt een pols of wordt door een bij gestoken en krijgt een allergische reactie. Natuurlijk wil je dat weten en het is logisch dat je ex-partner jou direct informeert. Als alles verder redelijk verloopt, kun je nog steeds genieten van de vakantie.

Maar dat gaat niet altijd zo maar….

Je partner heeft ook kinderen die bij de andere ouder verblijven. En deze partner presteert het om bij elk wissewasje de telefoon te grijpen. Dan wordt er gebeld omdat men een zwembroek niet kan vinden of  het fietssleuteltje. Dan weer is de goudvis dood. Steeds wordt je lastig gevallen om niks. Of om dingen waar je nu toch niks mee kunt doen. Telkens hoop je dat dit het laatste incident was en steeds blijft de telefoon rinkelen. Je bent het zat, en je partner misschien nog meer….

Afspraken

Natuurlijk is het verstandig om afspraken te maken waarover wel en niet gecommuniceerd wordt tijdens de vakantie. En er gebeurt altijd wel wát. Sommige dingen zijn niet te voorzien, en sommige dingen had je tevoren kunnen bedenken. En sommige ex-partners zijn daarin wat extreem. Soms gewoon, omdat ze zich over àlles druk maken, soms omdat ze het leuk vinden om jouw vakantie te verpesten.

Geen oog om oog

Soms gaan mensen het storende gedrag kopiëren om te laten zien hoe ergerniswekkend dit is. Dus wanneer deze ex nog op vakantie moet, dan zal ie het weten ook! Ik zou niet aanraden dit gedrag over te nemen. Wat wel kan: bereid je voor op de volgende vakantie. Maak een afspraak.

Share

Blijvend kunstwerk 200 jaar Zuid-Willemsvaart

Blijvend kunstwerk 200 jaar Zuid-Willemsvaart

De gemeente heeft Kunststichting Meierijstad de opdracht gegeven om tot een blijvend kunstwerk te komen. Dat moet herinneren aan de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. In een zeecontainer bij de Afzakkerij aan de Noordkade presenteert de Kunststichting drie mogelijke aanpakken. Tijdens Fabriek Magnifique (22 t/m 24 juli) kunnen inwoners aangeven welke invalshoek hen het meeste aanspreekt.

Stem in woord of met klei
De Zuid-Willemsvaart is een bepalend element in het landschap en is omgeven met vele verhalen. De drie voorgestelde denkrichtingen maken volgens de Kunststichting het onzichtbare zichtbaar. Het kunstwerk kan spelen met data, van de waterstand tot de inhoud van de schepen. Het kan een ontmoetingsplek zijn en zo sociale verbanden rondom het kanaal openbaren. Of het maakt de verhalen die over de vaart worden verteld, zichtbaar in poëtische tekstwerken. En misschien moet het volgens inwoners nog wel heel anders. Kunsthistoricus Nils van Beek, die de kunststichting in het project adviseert, is in de stand aanwezig om met de bezoekers hierover in gesprek te gaan. Iedereen kan een stemformulier in de brievenbus achterlaten; wie liever beeldend wil reageren kan dat ook ter plekke doen in klei. Met deze indrukken en voorkeuren gaat de Kunststichting aan de slag. Er wordt een definitieve opdracht opgesteld. Daarna nodigt de stichting enkele kunstenaars uit om een schetsvoorstel te maken. Uiteindelijk krijgt één kunstenaar opdracht om zijn of haar ontwerp uit te werken. Het kunstwerk moet een plek krijgen nabij de Zuid-Willemsvaart, maar de locatie ligt nog niet vast.

Kunstwerk van voor en met elkaar
Burgemeester Kees van Rooij: “We hadden en hebben veel te danken aan de Zuid-Willemsvaart. Daarom vinden we het belangrijk niet alleen nu het jubileum samen te vieren, maar na afloop ook een blijvend aandenken aan deze mijlpaal in onze gemeente te hebben. De viering is van, voor en met iedereen en dat is ook de bedoeling van het kunstwerk. Dus ik hoop dat veel inwoners een kijkje gaan nemen bij de Kunststichting en hun voorkeur aangeven.”
Het thema van de viering is ‘vieren, verbinden, vooruit’. Onder die vlag vond vanaf mei al het een en ander plaats. Denk aan het cultuur-educatieve project ‘Graven naar de Toekomst’ van Cultuurkade Meierijstad plaats voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs. Donderdag 21 juli is er een themabijeenkomst voor bedrijven over heden, verleden en toekomst van de ZuidWillemsvaart. En ’s avonds barst dan voor alle inwoners het grote gratis Concert aan de Haven los. De slotexpositie ‘Dat wat blijft’ van Monique Broekman tijdens Fabriek Magnifique is ook onderdeel van de viering.

Share

Kijken naar kunst

Kunst toegankelijker maken voor jonge kinderen en kunst meer begrijpelijk maken voor kinderen. Dat was de uitdaging voor 
Annemieke Laarhoven. Ze ontwikkelde met succes een leer- en doe-kunstproject voor basisschool kinderen. Samen met Francesca en Pascha  en een aantal professionele kunstenaars uit de collectie van Atelier-Galerie ArteSoffitta stelde ze een schitterende expositie samen. Het resultaat van het basisischool kunstproject in combinatie met professionele kunstwerken. Nu te zien tijdens Fabriek Magnifique bij Atelier-Galerie ArteSoffitta.
 
Een èchte expositie van leerlingen van BS de Ieme in onze galerie samen met kunstwerken van 9 gerenommeerde kunstenaars.
 

Clemens Briels | Danielle van Broekhoven  

Jop Vissers Vorstenbosch | Eduard Linders 

Marianne van Heeswijk | Mohammad Aglah 

Teis Albers | Pieternel Dekkers | Laura Hoek

U bent uitgenodigd om deze mooie gevarieerde expositie te komen bekijken. Zie voor de openingstijden hieronder.
 
Graag tot ziens bij ArteSoffitta

Share

Bijna 700 nieuwe woningen in Meierijstad in 2021

Bijna 700 nieuwe woningen in Meierijstad in 2021

In 2021 zijn er in Meierijstad veel nieuwe woningen gebouwd. In de verschillende kernen
van de gemeente werden er 687 gerealiseerd. De ambitie van de gemeenteraad om jaarlijks 600 woningen te bouwen is hiermee gehaald in 2021.

Bouwen voor starters en senioren
De woningbouwopgave is groot. Veel mensen zoeken een woning en ook het soort woning waar mensen behoefte aan hebben verandert. De woonvisie 2018 en het Actieplan woningbouw uit 2021 geven de richting aan waar, hoeveel en in welke categorieën gebouwd moet worden. De komende tijd ligt er veel nadruk op het bouwen voor starters en senioren. Zeker ook in de kleine kernen van de gemeente.

Wethouder Rik Compagne (wonen): “Naast de grote opgave in de kernen Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode is het bouwen voor de leefbaarheid van de kleinere kernen in onze gemeente belangrijk. Het college zet daar de komende jaren extra op in door inzet van gemeentelijke locaties om zelf het juiste type woningen te kunnen bepalen.”

Toekomstige woningbouwplannen
Ook de komende jaren staan er nog volop plannen op stapel. Met ruim 6700 woningen wordt ruimschoots invulling gegeven aan de woningbehoefte in de gemeente. Deze programmering bevat all jaren aan verandering onderhevig.

Nieuwe plannen worden kritisch bekeken
Aan woningbouwplannen binnen de gemeente geen gebrek. Nieuwe plannen worden daarom kritisch beoordeeld. Alleen plannen die écht bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente worden positief beoordeeld. Bijvoorbeeld omdat ze zorgen voor een compacter kernwinkelgebied, een milieuknelpunt oplossen of een bijzondere doelgroep huisvesten. De hoeveelheid aan plannen zorgt ervoor dat de gemeente kritische keuzes moet maken.

Share

Veel leesmiljonairs

Opvallend veel Leesmiljonairs in Noord-Oost Brabant

Hoe voorkomen we dat kinderen tijdens de zomervakantie terugvallen in hun leesontwikkeling? Op die vraag geven de Noord-Oost Brabantse Bibliotheken al enkele jaren succesvol antwoord met Leesmiljonairs. Om de zomerleesdip terug te dringen verzamelt elke Bibliotheek gedurende de zomermaanden één miljoen leesminuten, samen met kinderen uit groep 3 tot en met groep 8. Het concept slaat aan, de tellers in de Noord-Oost Brabantse Bibliotheken blijven oplopen.

Goud, zilver en brons
Maartje Kroeze, bibliothecaris bij Bibliotheek Bernheze: “Met Leesmiljonairs willen we op een leuke manier de zomerdip voorkomen. Leesplezier staat centraal. We dagen de kinderen uit om zoveel mogelijk leesminuten te maken. Daarmee kunnen ze cadeautjes en diploma’s verdienen. Nog voor de start van de zomervakantie komen de meest fanatieke lezertjes al vol trots hun bronzen, zilveren of gouden leesdiploma ophalen. Ze ontvangen dan een ticket voor het spetterende Leesmiljonairs eindfeest.”

Klassenwedstrijd

Sinds vorig jaar is er ook een klassenwedstrijd gekoppeld aan Leesmiljonairs. Jasmijn Manders van basisschool de Vijfmaster in Veghel ging met haar groep 3 de uitdaging aan. “Zes weken zomervakantie is natuurlijk hartstikke lang. Om daarna een fijne start in de nieuwe groep te kunnen maken is het belangrijk om het leesniveau op peil te houden. Er is nu een fanatieke competitie ontstaan met groep 4. We willen allemaal de meeste leesminuten verzamelen!”

Stimulerend

Ronald van de Haterd uit Oss werd enorm verrast door het enthousiasme waarmee zijn dochter Keet thuiskwam na een bezoek aan de Bibliotheek. “Dat ze punten kan verdienen met lezen werkt stimulerend. Om nog wat extra punten te verzamelen koos mijn dochter bijvoorbeeld voor een hoger AVI-boekje. Weet je waar ik zo gelukkig van word? Dat er vaker rustig een boekje wordt gelezen, in plaats van al die vluchtige filmpjes. Lezen is gewoon heel belangrijk.”

Share

Volop muziek in De Afzakkerij tijdens FM

Van dance tot swing tijdens Fabriek Magnifique in De Afzakkerij

VEGHEL – Komend weekend is het op meerdere mooie plaatsen in Veghel weer tijd voor kunst, cultuur en food tijdens een nieuwe editie van Fabriek Magnifique. Natuurlijk is ook op de Noordkade weer van alles te zien, te horen en te proeven. Zo ook weer in cultuurcafe De Afzakkerij waar voor elk wat wils en voor verschillende leeftijden een aantrekkelijk programma is gemaakt. Van technodance tot swingende dansmuziek en van verzoekplaten tot verzoeknummers. De toegang tot alle optredens is gratis.

Fabriek Magnifique: Planet Love – vrijdag 22 juli van 19:00 – 01:00 uur

‘Een ondergrondse sound op één van de mooiste locaties van Nederland’. Jarenlang hebben we gewacht op de mogelijkheid om op het industriële CHV-terrein in Veghel een house/techno feest te geven. Planet Love neemt je mee op een muzikale reis, waarbij artiesten de kans krijgen om eens echt van zichzelf te laten horen. Met achter de tafel Joe Wilkens, Astronoud, Marvin Late en Naughty Nik B2B Niels Sterken raak je in ‘love’ met de avond.=

Fabriek Magnifique: Disco Nico & DJ Wilson – Zaterdag 23 juli van 19:30 – 01:00 uur

Door zijn ervaring op de allergrootste podia van Nederland met live band “Band with Benefits” en de vele jaren die hij in de kroeg heeft versleten achter de draaitafel weet hij als geen ander wat er nodig is om een feestje tot een succes te brengen. Trek je veel te hippe flared pants en plateauzolen maar uit de kast en kom shinen als geen disco bal ooit gedaan heeft. DJ Wilson, a.k.a. Colombian Connection Met zijn combinatie van zwoele Soul/Disco en snoeiharde House laat hij je dansen. Van plaat 1 tot 101. Want dat zit, als geboren Zuid-Amerikaan, in zijn bloed. Let there be Funk.

Fabriek Magnifique: RUM (Roept u maar) Zondag 24 juli | Tijd: 16:00 – 17:30

“Bij RUM (Roept U Maar) bent u, het publiek, de baas over het repertoire.  Wat u roept, spelen wij, of wat u op een briefje schrijft. Als een levende jukebox met zo’n 2000 nummers, proberen we elk nummer te spelen.” En dat is niet niks! Van popklassiekers tot eendagsvliegen. Het collectieve geheugen van RUM staat tijdens een optreden ter beschikking van het publiek. Het publiek bepaalt het repertoire! RUM speelt werkelijk ‘alles’ of in ieder geval veel. Het ene nummer goed voorbereid, het andere volledig op improvisatiekracht. Het ene verzoek kan rekenen op de lange LP-versie, een ander zal het met 10 seconden moeten doen. Maar ieder verzoekje wordt een klein feestje. Een feestje dat je niet mag missen!

 

Fabriek Magnifique: BounZe zondag 24 juli van 13:30 – 15:00 uur

Deze swingende band is opgericht door de zanger/entertainer Jerry Hoeby. Al meer dan 25 jaar maakt hij de podia in binnen- en buitenland onveilig met zijn onvermijdelijke enthousiasme en tomeloze energie. Zijn doel: mensen vermaken met commerciële muziek van absolute topklasse, voorzien van eigen grooves en arrangementen. De band is overal inzetbaar en altijd aangepast aan de sfeer van het moment. Van bruiloft tot festival en van kroeg tot bedrijfsfeest, overal is BounZe de kers op de taart. 1 ding is zeker, een avondje met deze partyband zul je niet snel vergeten. De kwaliteiten van BounZe zijn ondertussen ook over de grens opgevallen. In Spanje, Zwitserland, Griekenland, Frankrijk en Monaco kon menig aannemer aan de slag nadat deze coverband het dak er compleet vanaf speelde.

Share
1 2 3