Radartoets voor windenergie

Meer windenergie in Meierijstad nu niet haalbaar door radarverstoring

De gemeente Meierijstad onderzoekt in 2022 en 2023 de mogelijkheden voor windenergie.
Eén van de onderzoeken is een radartoets. TNO onderzocht in opdracht van de gemeente Meierijstad of windmolens in de vier vastgestelde zoekgebieden de vliegradar zouden verstoren. De uitkomst is dat het plaatsen van extra windmolens in Meierijstad niet mogelijk is, omdat ze de radar teveel zouden verstoren. Dit geldt niet voor de vier windmolens die aan de A50 komen (Veghel Win(d)t), die waren al eerder wél door de radartoets gekomen.

Milieuonderzoek en radaronderzoek
Meierijstad onderzoekt in vier gebieden of windenergie mogelijk is en wil daarna de voorwaarden bepalen. De onderzoeken zijn een m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) en de radartoets. De milieuonderzoeken lopen nog, de radartoets is inmiddels afgerond. De resultaten laten zien dat windmolens in de onderzoeksgebieden niet voldoen aan huidige normen voor de radar. Een enkele plek komt wel door de toets, maar de provincie stelt als voorwaarde dat er minstens drie windmolens bij elkaar moeten staan. Dit betekent dat het op dit moment onhaalbaar is om extra windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen.

Radarontvangst sterk verstoord door windmolens
De radartoets is een technisch haalbaarheidsonderzoek. De norm die een windmolen moet halen in de toets ligt nu op 90%. Dit wil zeggen dat na plaatsing van windmolens de radarontvangst voor vliegverkeer minimaal 90% moet blijven. Uit het onderzoek van TNO blijkt dat de radarontvangst op de meeste plekken ver onder de 90% komt te liggen, als er een windmolen zou staan.

Toch onderzoeken afmaken
Door technische ontwikkelingen kan de radarnorm in de toekomst veranderen en lager komen te liggen. Ook de eis van de provincie dat er minstens drie molens bij elkaar moeten staan, kan veranderen. Wethouder Menno Roozendaal: “Daarom wil het nieuwe college van Meierijstad de milieuonderzoek milieuoogpunt. Deze onderzoeken geven extra duidelijkheid voor de toekomst, in het geval detechniek of regels wijzigen.”

Afwegingskader duurzame energie
Meierijstad gaat in mei en juni volop in gesprek met inwoners en organisaties over de opwekking van duurzame energie. Die gesprekken komen in een iets ander daglicht te staan, nu meer windenergie niet mogelijk blijkt. Roozendaal: “De ópgave voor duurzame energieopwek is echter onveranderd.; Als windturbines niet kunnen, is de vraag op welke manier de doelstelling van CO2- neutraal in 2050 dan wél gehaald wordt; bijvoorbeeld met meer zon op land of met andere alternatieven waar we continu naar op zoek zijn. Daarover gaan we in gesprek met onze inwoners, de raad en de regio”. In 2023 beslist de gemeenteraad uiteindelijk over deze verdeling (de energiemix) en over alle voorwaarden voor energieopwekking (het afwegingskader).

Share