Column

Grensoverschrijdend gedrag (conflict coaching of een juridisch traject?)

Als je naar de politie gaat, een advocaat inschakelt of de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelt bij grensoverschrijdend gedrag geeft het vaak ook teleurstellingen:

  • Zo’n traject duurt lang (soms jaren)
  • Het kan beschadigend zijn voor het slachtoffer
  • Het conflict wordt groter
  • In hoeverre is het bewijsbaar

Bespreekbaar maken

Bespreekbaar maken is iets anders dan een juridisch traject aangaan. Natuurlijk moet er soms een juridisch traject volgen, vooral als het een grootschalige aangelegenheid is. Maar meestal is het slachtoffer meer gebaat bij het herstellen van veiligheid: het grensoverschrijdend gedrag moet stoppen!

Buitenstaanders

Zij zijn nogal eens geneigd om te zeggen “dat hoef je niet te pikken, ik zou er werk van maken..”, niet wetend dat het middel soms net zo erg kan zijn als de kwaal. Je wilt vaak je baan niet kwijt, je hebt vaak een heleboel te verliezen.

Intern of extern

Bedrijven hebben vaak een interne vertrouwenspersoon. Die kan vaak goed werk doen, maar tegelijk wordt deze ook betaald door de werkgever. Mediation is vooral geschikt als beide partijen gelijkwaardig zijn. Maar bij een werkgevers-/werknemersrelatie is er machtsongelijkheid (net als bij leraar/student, volwassene/kind).

Wat is het beste traject?

Het is belangrijk dat het slachtoffer een klankbord heeft waarbij uitgezocht wordt wat voor het slachtoffer belangrijk is. Wil ik mijn baan behouden? Wil ik weg? Hoe kan ik bereiken dat mijn veiligheid gegarandeerd kan worden? Moet de ander straf krijgen? Of is het voldoende als ik ervan op aan kan dat het niet meer zal voorkomen?

Slachtoffer voor de 2e keer

Pas als al deze vragen voldoende zijn beantwoord (zonder dat deze ingefluisterd zijn door een ander, of in allerijl stappen zijn gezet die niet meer terug te draaien zijn kun je een traject kiezen. Dat is voor iedereen anders. Niemand mag gedwongen worden een traject in te gaan wat niet bij hem/haar past. Want dan wordt men voor de 2e keer slachtoffer.

Share

Eenmalige ontheffing van stookverbod

Meierijstad onderzoekt alternatieven voor snoeihoutverbranding

Het college van Meierijstad heeft besloten nog eenmalig ontheffing van het stookverbod te
geven voor deze maand maart; het is dan onder voorwaarden toegestaan om snoeihout te
verbranden in het buitengebied. De gemeente start een traject om te komen tot milieuvriendelijker alternatieven voor de toekomst. 
Via een algemene ontheffing op basis van de Wet Milieubeheer maakte het college het jarenlang mogelijk om snoeihout te verbranden. De ontheffing gold voor de maanden maart en november voor inwoners en ondernemers in het buitengebied. Het aangekondigde onderzoek naar alternatieven is het begin van een koerswijziging.

Alternatieven
De gemeente start binnenkort een participatietraject met belanghebbenden, zoals de ZLTO, op. Doel is samen te onderzoeken of er behoefte is aan aanbod van milieuvriendelijker alternatieven, in welke vormen, en hoe dat praktisch uitgevoerd kan worden. Wethouder van Rooijen: “Ik kan me best voorstellen dat mensen die gewend waren de boel ter plekke aan te steken, hier even aan moeten wennen. Maar het stoken in de open lucht van grote hoeveelheden snoeihout is echt niet meer van deze tijd. En we willen met alternatieven komen als daar behoefte aan is; daar mág men gebruik van maken, maar het is geen verplichting. Een andere milieuvriendelijke manier om het snoeihout (zelf) te verwerken of af te voeren is straks ook prima.”

Schone Lucht en CO2-ambities
Meierijstad doet mee aan het Schone Lucht Akkoord. Doel is omwille van de gezondheid van de inwoners, de luchtvervuiling terug te brengen; vooral fijnstof. Ook wil Meierijstad in 2050 CO2-neutraal en energieneutraal zijn, Dat vraagt om minder gebruik van fossiele brandstoffen (zoals olie en gas) en vervanging door schone duurzame energiebronnen. Eind 2021 is de gemeente ook al gestart om inwoners bewust te maken van de overlast en de negatieve effecten van houtrook op de gezondheid van mensen. Onder de campagnenaam: ‘Je ziet het niet, maar het is er wel’ vraagt ze inwoners om verantwoord te stoken bij gebruik van de open haard, houtkachel of vuurkorf. En om niet te stoken bij een Stookalert.

Share

Voortgang sanering varkenshouderijen

Voortgang sanering varkenshouderijen

In 2019 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) opgesteld. Binnen de gemeente Meierijstad hebben 42 bedrijven een aanbieding van het Rijk ontvangen. Uiteindelijk hebben 21 bedrijven besloten om van de regeling gebruik te maken. Naast de verplichte sloop van stallen is ook een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Voor een dertiental locaties vindt dit in een gecombineerde procedure plaats. Het college heeft onlangs ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan om te komen tot een passende herbestemming. De gezamenlijke omvang van de te slopen bebouwing bij deze 13 deelnemers bedraagt ca. 37.000 m2. De sloop van deze bedrijfsbebouwing heeft in de meeste gevallen al plaatsgevonden.

Nieuwe bestemmingen
De aanpassingen van het bestemmingsplan verschillen per locatie. In enkele gevallen blijft alleen een woonbestemming over, sommige ondernemers gaan door als agrarisch bedrijf in de vorm van een akker- of tuinbouwbedrijf en weer anderen schakelen over naar een reguliere bedrijfsbestemming. In enkele gevallen wordt met toepassing van de ruimte-voor-ruimte-regeling de realisatie van extra woningen mogelijk gemaakt. Na de terinzagelegging van het ontwerpplan beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Minder stenen, meer groen
Wethouder Jan Goijaarts: “Deze ontwikkeling draagt bij aan de vermindering van geuroverlast en het terugdringen van schadelijke stoffen en het betekent minder stenen en meer groen. We begrijpen dat de overweging om te stoppen met hun varkensbedrijf een enorme impact heeft op het leven van de varkenshouders. Zij staan voor een belangrijke beslissing voor hun toekomst. We hebben daarom geprobeerd zo goed mogelijk mee te denken met de aanvragers en samen afwegingen gemaakt om te komen tot een advies op maat.”

Share

Samen voor een veilig en positief sportklimaat

Samen voor een veilig en positief sportklimaat

Alle sportverenigingen in Meierijstad ontvangen deze week het magazine ‘Samen voor een
veilig en positief sportklimaat’. Wethouder Sport, Coby van der Pas overhandigde het eerste exemplaar aan de voorzitter van Sportraad Meierijstad Rolf de Jong.
Al goed op weg Gemeente Meierijstad begeleidt, ondersteunt en faciliteert sportverenigingen al vanaf 2018 in het creëren en behouden van een veilig en positief sportklimaat. De aanpak is ook opgenomen in de sportnota ‘Sportief in beweging naar 2030’. Eerder heeft de gemeente de preventie en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie en agressie, uitgewerkt tot randvoorwaarden in het subsidiebeleid. Samen met het NOC*NSF is een handreiking gemaakt voor de verenigingen met tips en adviezen. Ook staat bij Meierijstad een verenigingsadviseur paraat om hulp te bieden waar nodig. De afgelopen jaren werden de sportclubs uitgenodigd voor thema-avonden en trainingen of workshops, zoals een workshop vertrouwenscontactpersoon in samenwerking met NOC*NSF. In 2022 wordt dit vervolgd met clubkadercoaching; trainers en coaches krijgen dan tools om jonge leden extra te ondersteunen, begeleiden en betrekken bij de club.

Blijvende aandacht nodig
Blijvende aandacht voor dit belangrijke en actuele onderwerp is nodig. Dit magazine kan hierbij helpen. Wethouder Sport, Coby van der Pas: “In een positief sportklimaat is er geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook. Het zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn dat iedereen zich prettig en veilig voelt binnen een vereniging. Uit een onderzoek en gesprekken met sportverenigingen blijkt dat er al veel aandacht is voor het invoeren van maatregelen. Maar er is zeker nog een slag te slaan. We doen dit samen met de clubs en de Sportraad, door er actief inhoud aan te geven en van elkaar te leren. Als gemeente blijven we de voortgang en het effect in de praktijk monitoren en onze ondersteuning bieden.”

Ondersteuning aan sportverenigingen
De uitgave ‘Samen voor een veilig en positief sportklimaat’ is bedoeld ter inspiratie voor besturen, trainers, coaches, andere sportvrijwilligers en sporters. Er staan verhalen in over de inzet en successen van verschillende betrokkenen en sportverenigingen binnen de gemeente Meierijstad, verhalen van Centrum Veilige Sport Nederland, de Sportraad Meierijstad, een ervaringsverhaal en tips en tricks om er samen een nog groter succes van te maken. Voor alle geïnteresseerden is het magazine ook in digitale vorm uitgebracht via www.meierijstadbeweegt.nl/sport-en-bewegen

Share

Politieke Jongerendagen

Leerlingen voortgezet onderwijs weer aan de slag met politiek

Nu alle Coronamaatregelen zijn opgeheven is het weer mogelijk om politieke jongerendagen voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs in Meierijstad te houden. In overleg met de scholen is gekozen voor het thema ‘Oog voor elkaar’. Het Elde College trapt af. op woensdag 9 maart komen 57 leerlingen van het Elde College naar het bestuurscentrum van Meierijstad. In juli volgen de leerlingen van het Fioretti College en Zwijsen College.

Na de opening door burgemeester Van Rooij gaan de leerlingen in gesprek met raadsleden om tot een concreet voorstel te komen. Dit bespreken ze met elkaar om zo te leren een voorstel te bedenken, onderbouwen en te verdedigen. In de middag start de bijzondere raadsvergadering, waarin de leerlingen hun voorstellen presenteren en waarover ze met elkaar in debat gaan. Uiteindelijk wordt er gestemd en zal duidelijk worden welk voorstel op de meeste steun kan rekenen. Tot slot maakt de jury, bestaande uit raadsleden, bekend welke groep het beste idee heeft, wie de beste debater is en wie de beste groepsvoorzitter is.

Share

Meierijstad voert zelfbewoningsplicht in

Gemeente Meierijstad voert zelfbewoningsplicht in

De druk in de woningbouwmarkt neemt toe en betaalbare woningen zijn steeds moeilijker bereikbaar. Speculanten verhinderen dat de betreffende woningen rechtstreeks bij particuliere kopers terechtkomen óf voor een hogere prijs worden doorverkocht. De gemeenteraad heeft in juni 2021 een motie zelfbewoningsplicht ingediend, die door het college is overgenomen. Het college van de gemeente Meierijstad voert nu de zelfbewoningsplicht in om speculanten op de woningbouwmarkt te weren. Particulieren, zoals starters en middeninkomens krijgen met de zelfbewoningsplicht betere kans van slagen op de koopwoningbouwmarkt.

Toepassing
De zelfbewoningsplicht is van toepassing op nieuwbouwwoningen in het betaalbare koopsegment. Deze zelfbewoningsplicht betekent dat kopers tenminste drie jaar zelf in de woning dienen te wonen voor ze de woning kunnen verkopen of verhuren. Slechts bij zwaarwegende omstandigheden is ontheffing hierop mogelijk. In de verschillende overeenkomsten met projectontwikkelaars wordt de zelfbewoningsplicht opgenomen. Gedurende tien jaar werkt de zelfbewoningsplicht door met een kettingbeding aan de opvolgende eigenaars van de betreffende woning.

Boete
Er geldt een boete van € 100.000,= bij overtreding van de zelfbewoningsplicht. Dit betekent waarschijnlijk voor beleggers dat de betreffende woning niet interessant is als beleggingsobject.
Wethouder Rik Compagne: “Ik ben blij dat we deze zelfbewoningsplicht als wens van de gemeenteraad en na uitgebreid onderzoek kunnen invoeren. Het is belangrijk dat de woningen terecht komen bij de juiste doelgroep.”

Share

’t Bundertje feestelijk geopend

Nieuw Natuureducatiecentrum ’t Bundertje feestelijk geopend

De nieuwbouw van Natuureducatiecentrum ’t Bundertje is vandaag officieel geopend. Wethouder Coby van der Pas onthulde, samen met kinderburgemeester Elin, een levend schilderij om dit te vieren. Onder het genot van een bietenbrownie uit eigen keuken, kregen de genodigden een rondleiding door het nieuwe gebouw en de tuin eromheen. Kinderburgemeester Elin verzorgde een quiz voor een aantal buurtkinderen en wijkraad De Bunders onthulde een bankje dat zij geschonken hebben aan de natuurtuin.

Een natuureducatie- en ontmoetingsplek voor iedereen
Het nieuwe gebouw is, in samenspraak met IVN Veghel, wijkraad De Bunders, wijkraad ’t Ven en aanwonenden, ontworpen. Deze ontmoetingsplek voor de omgeving is toegankelijk voor iedereen. Op het terrein zijn educatieve speel- en spelelementen, onder andere een waterpeilbuis. Er worden natuuractiviteiten georganiseerd en er worden lessen verzorgd voor o.a. basisscholen, praktijkonderwijs en VMBO. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers, die zich hier enthousiast voor inzet.

Samenwerking met praktijkonderwijs
Vanuit het onderwijs is meegewerkt aan het nieuwe natuureducatiecentrum. Leerlingen van ROC de Leijgraaf (Bouw & Hout) hebben een wandkast en mobiele bar voor het opslaan van o.a. educatieve materialen ontworpen, die ze vervolgens zelf hebben gemaakt. En Bouwmensen zorgde, samen met studenten, voor het maken en plaatsen. van de staldeuren voor in de dierenverblijven.

Energiezuinig en groen
Het nieuwe gebouw is duurzaam. Er is gewerkt met natuurlijke materialen. De dakbedekking bestaat voor 75% uit mos/sedum en er liggen zonnepanelen op het dak. Binnen wordt energiezuinige ledverlichting geplaatst. De buitenverlichting is aangebracht met een lager lichtniveau, zodat de nachtvlinders hier geen last van hebben.


 

Share

Onderzoek naar valpreventie

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val

In 2020 bezochten maar liefst 103 duizend ouderen een spoedeisende hulp vanwege letsel veroorzaakt door een val. “Gelukkig kun je de kans op een val verkleinen”, aldus onderzoeker Maaike van Gameren van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). “Meer bewegen en oefenen kan het evenwicht en de spierkracht van 65-plussers verbeteren.” In Nederland kunnen veel ouderen deelnemen aan het ‘In Balans’ oefenprogramma, maat het is nog onbekend of deze training werkt. Daarom doen de VU, de Hogeschool van Amsterdam en VeiligheidNL onderzoek naar dit veelgebruikte oefenprogramma.

Vallen is een groot probleem
Het voorkomen van vallen is belangrijk. Meer dan een derde van de volwassenen van 65 jaar of ouder valt minstens één keer per jaar. De kans is groot dat iemand daarbij gewond raakt. Dit maakt vallen en valverwondingen een groot probleem. Een trainingsprogramma kan de kans op vallen en verwondingen kleiner maken.

Invloed van corona
Door corona en de bijbehorende maatregelen, blijken 65-plussers minder te bewegen dan voorheen. Minder bewegen zorgt voor een hoger risico op aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Daarnaast zorgt minder bewegen ook voor een verhoogd risico om te vallen en valverwondingen op te lopen. Daarom is het belangrijk om te blijven bewegen, om daardoor zo actief en gezond mogelijk te blijven. Het onderzoek naar het In Balans trainingsprogramma draagt hieraan bij.

Onderzoek naar het In Balans trainingsprogramma
In het onderzoek wordt het In Balans trainingsprogramma onderzocht. Er wordt gekeken of deze training goed werkt. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar deelnemers van 65 jaar of ouder die mee willen doen. Meedoen aan het onderzoek is belangrijk om de kans op vallen en verwondingen kleiner te maken. Voor uzelf en voor anderen.

Wilt u meer inzicht krijgen in hoe fit u bent?
Als u meedoet aan het onderzoek, krijgt u testen om te kijken hoe fit u bent. De helft van de deelnemers krijgt ook de training In Balans met beweegoefeningen. De andere helft krijgt advies over bewegen. Het onderzoek vindt in het voorjaar van 2022 plaats. De training zal gegeven worden in Veghel. Deelnemen is gratis. Bent u geïnteresseerd om mee te doen? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Maaike van Gameren (uitvoerend onderzoeker), m.van.gameren@vu.nl of 020-5985627.

Uiteraard houden we rekening met de coronasituatie en volgen we de richtlijnen van de overheid.

Kijk voor meer informatie op https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/in-balans.

 

Share

Blues Avenue in De Afzakkerij

Blues Avenue, rauw en onder uit de kast

VEGHEL – Wie komende zondag 27 februari geen zin heeft in carnavalsmuziek maar als alternatief toch wil genieten van lekkere livemuziek kan naar Cultuurcafé De Afzakkerij op de Veghelse Noordkade. Daar speelt om 15.00 uur de formatie Blues Avenue. Blues Avenue maakt energieke blues/bluesrock vanuit het hart! Net zoals vroeger in de Mississippi Delta gaat bij Blues Avenue het dak er af bij hun optreden. De toegang tot het concert is gratis.  

Wie ooit heeft geroepen dat blues saai is, heeft het niet begrepen en heeft nog nooit een show van Blues Avenue gezien. De band is al jaren een begrip in het circuit. Sinds 2001 bestaat de band onder de huidige naam, in diverse samenstellingen. Sinds het voorjaar van 2016 is Blues Avenue Revisited. Onder aanvoering van de jonge Jacco Siegers is Blues Avenue rauwer, moderner en krachtiger dan ooit te voren. Krachtige vocalen en imponerend gitaarspel vormen het hart van de band. Nummers van bekende en minder bekende artiesten krijgen een eigen draai. Blues Avenue creëert daarmee een eigen sound. Rauw en onder uit de kast. De band bestaat uit: Jacco Siegers (zang en gitaar), Jeroen Venema (gitaar), Harry Venema (drums), Bram van der Lelij (basgitaar)

Blues Avenue op YouTube https://youtu.be/fAljfQnjP2I

Share

Kaartverkoop Full Moon Party

Kaartverkoop voor twee edities Full Moon Party
Qmusic The Party naar Podiumzaal CHV Noordkade

Geen tent op de Markt én toch twee avonden feest voor de jeugd van 13 tot en met 17 jaar? Kan dat? Jazeker! C.v. de Kuussegatters tekent op vrijdag 25 en zaterdag 26 februari voor de achtste editie van de Full Moon Party 0.0. Dit carnavalsjaar draaien dj’s van Qmusic hun feestplaten in de Podiumzaal op CHV Noordkade. Zaterdag 19 februari start de kaartverkoop van dit alcoholvrije megafeest. Zorg dat je er op tijd bij bent.

Oók feest voor jeugd
Lange tijd zag het er naar uit dat er dit jaar op carnavalsvlak wederom weinig mogelijk zou zijn. Totdat de overheid deze week verregaande versoepelingen bekendmaakte. Carnavalsvereniging de Kuussegatters stak daarop de koppen bij elkaar om tóch het een en ander te organiseren. Oók voor onze jongeren. In samenwerking met Cultuur Haven Veghel op de Noordkade presenteren we maar liefst op twee avonden een Full Moon Party 0.0.

Q Music The Party
Om er een spetterend feest van te maken hebben we de dj’s van Qmusic geboekt. Met The Party van Q weet je namelijk zeker dat het dak er af gaat! Een knalfeest wordt namelijk nóg vetter met de Q-dj’s Hans Koolen en Martijn Kolkman. Met de vetste beats, de aller-aller-aller foutste platen en de dikste show van het nummer 1 radiostation van Nederland maken ze er een onvergetelijk feest van!

Kaartverkoop
De kaartverkoop voor deze alcoholvrije party start op zaterdag 19 februari om 17.00 uur via www.kuussegatters.nl. Kaarten kosten € 7,50 per avond (incl. garderobe). Het feest dat duurt van 19.30 tot 24.00 uur is toegankelijk voor de jeugd van 13 tot en met 17 jaar. Ben je 12 jaar, maar zit je al wel in de brugklas? Dan ben je uiteraard ook welkom! Neem wel even je schoolpas mee. Het dragen van carnavalskleding is verplicht. Wees er snel bij want ‘uitverkocht = op’.

Kijk voor meer informatie op www.kuussegatters.nl en check onze socials!

Share

Kuussegat viert skônste fisje wa-t’r is

Kuussegat viert skônste fisje wa-t’r is!

Carnavalsclub stelt in recordtijd feestelijk programma samen

Kuussegat komt dit jaar tijdens carnaval eindelijk weer tot leven. Carnavalsvereniging de Kuussegatters meldt met trots dat dankzij een grote inspanning van heel veel enthousiaste en betrokken vrijwilligers een leuk programma kan worden gepresenteerd. Met activiteiten op de Markt, straatcarnaval in de Molenstraat, feest in De Gouden Leeuw en twee Full Moon Party’s op CHV Noordkade kan het ‘skônste fisje wa-t’r is’ tóch worden gevierd!

Kijken naar wat er tijdens de carnaval wél mogelijk is. Dat is altijd de insteek geweest voor c.v. de Kuussegatters. Na het bekendmaken van de versoepelingen is er door de Veghelse carnavalsvereniging meteen geschakeld met diverse partijen. Mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers, de Gouden Leeuw, de horeca op de Markt en CHV Noordkade kan er tijdens de komende carnaval toch een leuk programma worden gepresenteerd. Helaas zonder grote Prins, maar mét Jeugdprins Lars d’n Urste en zijn complete gevolg.

Hollandse Feestavond

Op vrijdagavond trappen onze sponsoren carnaval af met een besloten ontvangst in De Gouden Leeuw. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom op de Hollandse Feestavond, met medewerking van Marcel Janssen. Om 22.00 uur staat er een optreden van de Zware Jongens op het programma. Met het ‘Bejaardenlied’, de Nederlandse versie van ‘Anton aus Tirol’, ‘Wurst, Wurst, Wurst’, ‘Jodeljump’ en het bekende ‘Stil Aan De Overkant’, is dit duo de koning van de foute nummers. Gegarandeerd feest!

Vlaghijsen op Kuussemèrt

Met het hijsen van de carnavalsvlag op Het Raadhuis aan de Kuussemèrt start zaterdag 26 februari Carnaval 2022 officieel. Deze handeling wordt verricht door onze Jeugdprins Lars d’n Urste. Deze heerser van Jong Kuussegat houdt vervolgens een openbare receptie op de Markt waarbij iedereen hem, adjudanten Jasper en Thijs en hofnar Finn mag feliciteren onder het motto ‘Jeugdprins Lars Ontvangt!’.
In de Molenstraat barst vanaf 14.11 uur het straatcarnaval los. Hiervoor wordt het weggedeelte tussen De Gouden Leeuw en Sax & Jazz afgesloten voor het verkeer. In de avonduren verplaatst het feest zich naar De Gouden Leeuw waar rond de klok van 20.00 uur de Kapotte Kachels een optreden verzorgen. Met ‘Terug over de Maas’ had dit trio in 2019 een knijtert van een hit te pakken en rees hun ster snel. Na ‘Nie zo mauwen’ in 2020 hebben ze nu succes met ‘’t Is weer Carnaval’.

Feestexplosie met ‘De Toreador’

Onder het motto ‘Kuussen voeieren’ zorgt het FoedTiem er samen met de OPA’s voor dat op zondag 26 februari de magen van de hongerige Kuussen en Kuussinnen worden gevuld. Tussen 11.11 en 13.11 uur is er in en rond de cafés op de Markt volop gezelligheid. Voor muziek wordt uiteraard gezorgd. Daarmee wordt een prima basis gelegd voor het straatcarnaval dat vanaf 14.11 uur van start gaat in de Molenstraat. Geen optocht kijken – want die is er niet – maar wel lekker samen een pilsje drinken. En wordt het buiten te koud dan gaat het feest in De Gouden Leeuw gewoon weer door.

Om 23.00 uur betreedt daar ‘De Toreador’ het podium. Een optreden van Wilbert Pigmans is een ware feestexplosie. Niets is hem te gek, noem een titel en hij zingt het! Wilbert wordt daarom ook vaak bestempeld als de wandelende jukebox. Tijdens zijn optredens volgen de actuele hits en medleys elkaar in hoog tempo op. Natuurlijk ontbreekt zijn hit ‘De Toreador’ niet.

KuusseMontag in Gouden Leeuw

Op de carnavalskalender mag KuusseMontag zeker niet ontbreken. Al jaren een traditie en steevast een groot succes. Onder meer Richtig Rex, Otto Lagerfelt en de Tiroler Teufel staan te trappelen om de Kuussen en Kuussinnen te laten dansen en zingen. Hét feestje met een knipoog naar onze oosterburen vindt ditmaal vanaf 13.11 uur plaats in bruin café De Gouden Leeuw. De ideale omgeving om de gemoedelijke après-ski sfeer te beleven, de bierpullen tegen elkaar te laten klinken en de dorstige kelen te laven. Ein prosit!   

Full Moon Party

Voor de jongeren in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar worden er maar liefst twee edities van de Full Moon Party 0.0 georganiseerd. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 februari wordt de jeugd op deze alcoholvrije avond getrakteerd op de foutste muziek van Qmusic The Party. DJ’s Hans Koolen en Martijn Kolkman zorgen dat het dak van de Podiumzaal op CHV Noordkade er vanaf gaat. Voor deze avonden worden kaarten verkocht á € 7,50. Houd onze socials in de gaten voor het startmoment van de kaartverkoop.

Met dit programma verwacht c.v. de Kuussegatters veel carnavalsvierders toch de mogelijkheid te bieden om te genieten van het skônste fisje van het jaar. Het bestuur van de vereniging realiseert zichzelf dat het programma anders dan anders is en dat niet alles wat er normaal wordt georganiseerd een plekje op de kalender heeft gevonden. Binnen de beschikbare tijd, middelen én mogelijkheden was bovenstaande gelukkig wél realiseerbaar.

Carnavalsvereniging c.v. de Kuussegatters wenst iedereen hele fijne, feestelijke én veilige carnavalsdagen toe!

Kijk voor meer informatie op www.kuussegatters.nl en check onze socials!

 

Share

Experimenteren met keramiek voor kinderen

Experimenteren met keramiek voor kinderen

Nieuwe cursussen Klei Atelier in Veghel en Schijndel

Een kasteel, een ruimteschip of een paddenstoel als huis. Wie zouden daar wonen? Dat mogen kinderen zelf bedenken tijdens de nieuwe cursussen Kinder Klei Atelier van Phoenix Cultuur. Op woensdag 23 maart starten de cursussen in ’t Spectrum in Schijndel en vanaf 24 maart kunnen kinderen terecht op de Noordkade in Veghel. Op beiden locaties worden twee groepen gestart: voor de allerjongsten van 5 t/m 7 jaar en voor de leeftijdsgroep 8 t/m 12 jaar.

Onder leiding van keramisch kunstenaar Suzanne van Doremalen maken de jonge cursisten een huisje van klei met een bewoner. Dat kan een paddenstoel met een kabouter zijn, maar ook een kasteel waar een draak in woont. De kinderen krijgen alle ruimte om te experimenteren en er komen verschillende technieken en thema’s aan bod zoals de natuur, sciencefiction en Aboriginal Art. Ook leren de deelnemers kleuren mengen en worden de werken geglazuurd en afgebakken in de grote oven.

Docent Suzanne van Doremalen studeerde autonome keramiek aan de kunstacademie in Den Bosch en werkt al sinds 1997 als keramisch kunstenaar. Inschrijven voor het Kinder Klei Atelier kan via www.phoenixcultuur.nl

 

 

 

 

 

Share
1 2 3