Column

De moeder op de juiste plek

Bijna niets is “gewoon” in een samengesteld gezin. Je moet overal bij nadenken. Hoe vaak gebeurt het niet dat de gescheiden vader een nieuwe vriendin krijgt zonder haar voor te stellen aan moeder. Natuurlijk zijn er mannen die elke week een andere vriendin hebben, daar gaat het niet om. Maar als je echt een vriendin krijgt waarbij je denkt dat dit voor het leven is, dan is het belangrijk om moeder ook een plek hierin te geven.

Geen toestemming

Vaak denkt men dat dit hetzelfde is als toestemming vragen, en natuurlijk is moeder niet in de positie om al dan niet iets goed te vinden. Maar in echtscheidingsconvenanten wordt tegenwoordig wel geregeld dat je niet zo maar ver weg kunt verhuizen, omdat je als ouders beiden betrokken moet blijven bij jullie kinderen. Je ex-partner hoeft geen toestemming te geven in jouw partnerkeuze, maar het is best begrijpelijk dat je wilt weten bij wie jouw kinderen hun tijd doorbrengen. Daarom is het verstandig om moeder en aanstaande stiefmoeder met elkaar kennis te laten maken.

In het bijzijn van vader of juist niet

Vader zal het mogelijk lastig vinden om zijn nieuwe vriendin kennis te laten maken met zijn ex-partner. Wie weet hoe dat gesprek immers verloopt. Veel mensen willen in dit soort situaties de boel in de hand houden. Tegelijk kan het juist heel goed werken, tenminste als beide vrouwen een volwassen houding hebben t.a.v. de situatie en er niet op uit zijn om de ex-partners te benadelen. De vrouwen kunnen nl. een blanco start met elkaar maken, er is nog geen verleden, ze kunnen ongedwongen praten. Zo lang ze beiden beseffen dat de ouders een belangrijke positie hebben en dat het van belang is om goed met elkaar om te gaan, elkaar te respecteren.

Het is sowieso altijd belangrijk dat de moeder op de hoogte wordt gebracht van de nieuwe relatie. Moeder verdient het  te  weten wie belangrijke functies hebben in het leven van hun kinderen.

Contra-indicaties

Situaties waarbij andere wegen moeten worden overwogen zijn:

  • Jaloezie bij een van de (ex)-partners
  • Conflictueuze scheidingen
  • Psychiatrische problemen van een van de partners
  • (Stief-)kinderen met heftige problemen

Ongetwijfeld zullen er nog wel redenen te bedenken zijn om een kennismaking op een andere manier te laten plaatsvinden. Het is dus verstandig hierover goed na te denken. Vraag zo nodig hulp.

Share

1400 huurwoningen

1400 huurwoningen en aandacht voor slaagkansen

Op 9 december 2021 ondertekenden gemeente Meierijstad, woningcorporaties Area, Woonmeij en BrabantWonen en de huurdersbelangenorganisaties van Area en Woonmeij de nieuwe prestatieafspraken voor 2022. In de prestatieafspraken staat beschreven hoe we het komende jaar samen invulling gaan geven aan de volkshuisvestelijke opgaven van Meierijstad.

Zes thema’s
De prestatieafspraken zijn verdeeld in 6 thema’s. Evenwichtige slaagkansen is in 2022 een extra thema ten opzichte van 2021. In 2021 hebben we gezien dat de kans van senioren om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, groter is dan die van andere leeftijdsgroepen. In 2022 zetten we stappen om ervoor te zorgen dat er evenwichtigere kansen zijn voor woningzoekenden.

Extra sociale huurwoningen
Omdat de vraag naar sociale huurwoningen groot is, is de opgave voor de realisatie van sociale huurwoningen naar boven bijgesteld naar 1400 woningen tot 2040, waarbij we streven naar realisatie van deze opgave in 2035. Deze huurwoningen worden door corporaties gebouwd en geëxploiteerd. Er zijn afspraken gemaakt om de positie van de corporaties bij het bouwen en grondverwerving te versterken. Verder gaan we in 2022 door met het realiseren van flexwoningen. In Schijndel zijn onlangs 17 flexwoningen geplaatst. In Erp volgen er op korte termijn 20. Volgend jaar komen nog meer flexwoningen in andere kernen in de gemeente.

Diverse woonvormen
Om te zorgen voor een passende woning gaan we meer vraagstuk- en projectgericht aan de slag met wonen, welzijn en zorg. We bereiden woonvormen voor inwoners voor met een behoefte aan begeleiding en dragen gezamenlijk bij aan het langer zelfstandig wonen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is volop in ontwikkeling. De woningcorporaties zetten in op het terugdringen van de energievraag van de woning, waarbij de bewoner er financieel niet op achteruit gaat. Maar ook zetten zij in op het circulair gebruik van materialen en het vergroenen van de woonomgeving. Tenslotte zien we bewustwording als speerpunt. In 2022 is er een werkende pool met energiecoaches, samen met Energiecoöperatie Meierijstad.

Wijkaanpakken
In 2022 stellen we een advies op over samenwerking in de vorm van een wijkaanpak, zoals we dat de afgelopen jaren in Veghel-Zuid en Boschweg NO in Schijndel hebben gedaan. Daarin staat óf en hoe we de wijkaanpak in andere wijken en dorpen van Meierijstad willen inzetten.

Vertrouwen
Rik Compagne, portefeuillehouder Zorg, Welzijn en Volkshuisvesting: “ik ben trots op het resultaat wat we samen hebben bereikt in 2021. Samen zetten we in op de gewenste inhaalslag voor de realisatie van sociale woningen in Meierijstad. Met de prestatieafspraken 2022 gaan we hier nog steviger op inzetten. Ik heb er alle vertrouwen in”.

Ondertekening
Op donderdag 9 december vond de ondertekening van de prestatieafspraken plaats op het kantoor
van Woonmeij in Schijndel door betrokken partijen:
– Wethouder Rik Compagne, namens gemeente Meierijstad
– Namens de woningcorporaties: Jan van Vucht (Area) en Mark Wonders (Woonmeij) en Minko de Weerd (BrabantWonen)
– De voorzitters van de huurdersbelangorganisaties: Wout van de Peppel (Bewonersraad Area) en Henk van Oorschot (Huurders Belang Woonmeij)

Share