Nog maar één verordening

Eén verordening voor het Sociaal Domein

De gemeente stelt regels vast die gelden voor alle inwoners. Dat heet een verordening. Tot voor kort gebeurde dit voor het sociaal domein van de gemeente in tien afzonderlijke verordeningen. Er is nu één verordening gemaakt waar alle tien in één document samenkomen, de Integrale Verordening Sociaal Domein Meierijstad. Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Meierijstad heeft kennisgenomen van dit document en legt het voor aan de gemeenteraad om er een besluit over te nemen.
Door één verordening is betere samenwerking mogelijk. Vragen van mensen op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn, opgroeien en opvoeden zijn meer in samenhang op te pakken. Het sluit ook aan bij de Visie Sociaal Domein en het document beleidskader die in 2018 zijn opgesteld.
Met het maken van de Integrale Verordening houdt de gemeente Meierijstad rekening met een aantal zaken:
 De Integrale Verordening Sociaal Domein moet goed leesbaar zijn. De hoofdstukken zijn
daarom ingedeeld naar thema. En er is geschreven in begrijpelijke taal.
 De Integrale Verordening Sociaal Domein sluit aan bij het werken in de praktijk. Bij vragen van inwoners kijkt de gemeente eerst breed om te komen tot de beste oplossing voor de inwoner. Pas daarna wordt gekeken vanuit welke wet dit het beste gedaan kan worden.
De Integrale Verordening helpt hierbij. De nieuwe opbouw en indeling maken van deze verordening één geheel. Dit past mooi bij de insteek van gemeente Meierijstad: niet de wereld van wetten en regels, maar de leefwereld van de inwoner staat centraal.

Share