Lokale coalitie 1 tegen eenzaamheid

Lokale coalitie 1 tegen eenzaamheid

Gemeente Meierijstad heeft sinds 2018 een lokale coalitie 1 tegen eenzaamheid. Dat is een netwerksamenwerking van de volgende partijen: ONS Welzijn, Welzijn de Meierij, GGD, Seniorenraad, KBO, Join Us, Pieter Brueghelhuis, gemeente Meierijstad, Brabantzorg en Buurtzorg. Zij werken aan de aanpak van eenzaamheid door lokaal aandacht te vragen voor het tegengaan van eenzaamheid, door gezamenlijk activiteiten te organiseren voor inwoners uit Meierijstad, door ervaringen uit te wisselen en elkaar te informeren over de activiteiten die de partijen als eigen organisatie organiseren. Juist in deze zware tijden door de coronacrisis, is het belangrijk dat deze partijen werken aan het tegengaan van eenzaamheid bij onze inwoners.

Nieuw plan
De coalitie heeft onlangs een nieuw plan opgesteld, waarin is opgenomen dat deze partijen zich in  de komende jaren nog meer gaan inspannen om de eenzame inwoner te bereiken. En zich daarbij gaan focussen op alle doelgroepen, want eenzaamheid is er niet alleen bij jongeren en ouderen. Ook wil de coalitie zich richten tot het bedrijfsleven. Samen met het bedrijfsleven kunnen mooie nieuwe initiatieven worden opgezet en kan de inwoner makkelijker worden bereikt Het landelijke actieprogramma 1 tegen eenzaamheid helpt de lokale coalitie om deze plannen nog verder vorm te geven. Daarvoor heeft Wethouder Compagne, met eenzaamheid in zijn portefeuille, de vijf pijlers ondertekend, als extra stimulans. De vijf pijlers laten zien hoe je een zo sterk mogelijk lokale aanpak vormt om de kwetsbare eenzame inwoner te bereiken: bestuurlijk commitment, creëer een sterk netwerk, betrek mensen/ eenzamen zelf, werk aan duurzaam aanpakken, monitoring en evaluatie.

Compagne is blij met de coalitie: ‘Het is van toegevoegde waarde om eenzaamheid gezamenlijk te bestrijden. Het is belangrijk dat partijen elkaar opzoeken, dat kun je als organisatie niet alleen, je hebt elkaar nodig. Hoe meer verbindingen worden gelegd, hoe beter. Maar belangrijker is misschien nog wel dat inwoners zelf ook omzien naar elkaar door even langs te gaan bij hun eigen buurman, vriend of familielid om een hart onder de riem te steken.’

Share

Gemeente en politie controleren panden op spookbewoning

Gemeenten en politie controleren panden op spookbewoning

Van 22 tot en met 25 maart werden er onaangekondigde, integrale controles uitgevoerd bij een aantal panden in Boxtel, Heusden, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught. Het ging om spookbewoning: panden die op papier onbewoond zijn, maar er signalen waren dat dit in de praktijk anders is. De controles werden uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventieteam Meierij samen met politie. Gemeenten en politie hebben door middel van de controles meer informatie en inzichten gekregen die worden gebruikt voor aanschrijvingen in het kader van de Basisregistratie Personen (BRP).

Tijdens de controles zijn in totaal 60 adressen bezocht. In 17 panden woonden mensen die er niet stonden ingeschreven. Zij ontvangen binnenkort een aanschrijving. Ook zijn er diverse andere (mogelijke) overtredingen geconstateerd: strijdigheid bestemmingsplan, overtredingen milieu en brandveiligheid, uitkeringsfraude en mogelijk illegale verhuur.
Tijdens het controleren van panden werd er ook aandacht besteed aan het verhogen van het bewustzijn onder bewoners en ondernemers over spookbewoning. Illegale bewoning kan gevaar opleveren voor de bewoners en voor omwonenden. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt en de brandweer uitgaat van een leegstand pand. Maar er kan ook sprake zijn van ondermijnende criminaliteit in de vorm van uitbuiting van arbeiders of andere criminele activiteiten. Uiteraard zijn de controles uitgevoerd volgens de coronarichtlijnen die zijn opgesteld door de overheid.

Samen voor een veilige woonomgeving
De gemeenten in de Meierij vinden een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van groot belang. Dat geldt ook voor het welzijn van de mensen die er wonen en werken. Het is belangrijk dat ze zicht hebben op wie er wonen en wat de woonsituatie is. Soms is er namelijk sprake van
spookbewoning en dat kan gevaren opleveren. Uit eerdere controles is bijvoorbeeld gebleken dat op de locaties waar arbeidsmigranten verblijven er vaak niemand ingeschreven staat. Daarnaast hebben de gemeenten in de Meierij de aanpak van woonoverlast door onrechtmatig wonen als belangrijk thema genoteerd in hun Integraal Veiligheidsplan.

Belang controles op spookbewoning
De controle op spookbewoning is voor gemeenten om meerdere redenen belangrijk:
 In geval van brand, gebruikt de brandweer de gegevens in het BRP om in te schatten of ze mensen binnen moeten verwachten. 
 Er mag geen sprake zijn van overbewoning. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld illegale kamergewijze verhuur.
 Vaak staan arbeidsmigranten niet ingeschreven, hierdoor raken ze uit beeld. Dat is niet wenselijk omdat het een kwetsbare doelgroep betreft waar uitbuiting op de loer ligt.
 Leegstaande woningen kunnen gebruikt worden voor (bedrijfsmatige) activiteiten die niet toegestaan zijn of zelfs een gevaar vormen voor de omgeving.
 Spookbewoning kan gepaard gaan met uitkeringsfraude.
 De gemeente is verplicht haar basisregistratie op orde te houden en daarop te controleren.
Andere instanties zijn afhankelijk van deze registratie.
Daarnaast is er een landelijk trend te zien dat criminelen misbruik maken van leegstaande panden om drugs, wapens of gestolen goederen onder te brengen. Daarnaast worden onder andere arbeidsmigranten misleid en uitgebuit door hen te huisvesten in dit soort panden.

Melden helpt!
Naast de rol van de overheid is ook de rol van inwoners en ondernemers ontzettend belangrijk! Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Met hun oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Bewoners kunnen signalen van spookbewoning altijd melden bij de gemeente. En bij de politie voor het melden van een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten, telefoon 0900 8844.
Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem telefoon 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.
Belangrijke signalen mogelijke spookbewoning:
 Er wordt post ontvangen aan personen die niet daar wonen.
 Een onbewoonde woning die wel volledig ingericht is.
 Tijdens nachtelijke uren is er activiteit in en om de woning/het pand.

Share

Onthulling eerste mijmerplek

Onthulling eerste Mijmerplek en presentatie unieke podcastserie

Burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Meierijstad en mevrouw Ina Adema, commissaris van de Koning in Brabant, hebben vanochtend in Erp de eerste Mijmerplek van Meierijstad onthuld. Maddy Goossens, voorzitter van het comité Meierijstad Mijmert presenteerde de bijzondere podcastserie met verhalen van inwoners over hun ervaringen met deze coronacrisis.

De Mijmerplekken, die in alle dertien kernen van Meierijstad worden gerealiseerd, zijn een initiatief van het comité Meierijstad Mijmert in samenwerking met de gemeente Meierijstad. Het comité heeft op verzoek van burgemeester Van Rooij sinds juli 2020 nagedacht over een gepaste vorm om gemeentebreed aandacht te besteden aan de coronacrisis en de impact die het heeft op Meierijstad. Er zijn daarbij een tweetal zaken uitgewerkt: een Mijmerplek voor iedere kern, in de vorm van een Svormige bank én een podcastserie.

Het gaat om mensen
Burgemeester Van Rooij somde in zijn inleiding enkele harde cijfers op over het aantal coronadoden en -besmettingen in zijn gemeente. “Cijfers die nodig zijn om de coronacrisis te kunnen duiden. En de tellers lopen, het is nog niet voorbij”, aldus de burgemeester die benadrukte dat het echter om mensen gaat. “Ál deze mensen hadden of hebben mensen om zich heen: partners, kinderen, kleinkinderen, vrienden, kennissen en collega’s. Al deze mensen samen maakt dat de impact van corona enorm was én is. Zonder mensen immers geen samenleving, geen maatschappij.”

Burgemeester Van Rooij geeft aan dat hij in het afgelopen jaar talloze mensen gesproken heeft en hun ervaringen heeft mogen horen. Het waren verhalen met impact. Wat hem opviel in deze verhalen waren de veerkracht, creativiteit en flexibiliteit. “Mensen zijn van nature geneigd de schouders eronder te zetten”.

Mijmeren
Op de Mijmerplek kunnen mensen in alle rust, alleen of samen, keurig op anderhalve meter afstand van elkaar, mijmeren. “Het is een plek om te herdenken, stil te staan bij dat wat er allemaal gebeurd is, maar ook om vooruit te kijken en te dromen over de toekomst”, legt Maddy Goossens uit. Voor de presentatie van de eerste Mijmerplek koos het comité voor Erp. De kern die in het vroege voorjaar van 2020 zo zwaar door corona getroffen werd en zoveel verliezen leed. Eind volgende week worden in de twaalf andere kernen van Meierijstad de Mijmerplekken door een lid van het comité officieel overgedragen aan de lokale gemeenschap. De locaties van de Mijmerplekken zijn afgestemd met de dorpsraden en andere vertegenwoordigers.

Verhaal en stem bewaren
In de podcastserie, die is gemaakt door vier jonge journalisten uit Meierijstad, vertellen inwoners uit de gemeente over hun ervaringen met corona. “Via de podcasts blijft hun persoonlijke verhaal én hun stem bewaard voor de toekomst”, licht Goossens toe. “Indrukwekkende verhalen, zoals die van Joan en Senne Opheij uit Erp. Joan verloor binnen twee weken tijd beide ouders en zijn schoonvader, zijn dochter Senne haar beide opa’s en een oma.” De podcasts zijn te beluisteren via een speciale QRcode die op de banken terug te vinden is. Daarnaast zijn ze te vinden via www.meierijstadmijmert.nl

Fietsroute
Goossens maakte tijdens de perspresentatie bovendien bekend dat het comité nog werkt aan een fietsroute die de dertien Mijmerplekken met elkaar verbindt. Deze wordt op een later moment, als dat weer kan, passend geïntroduceerd.

 

Share

Ontwerp een Break Out Hero

Ontwerp een Break Out Hero en vertel jouw verhaal

Je gevoelens vertalen in een Break Out Hero om zo je ervaringen in de coronatijd te delen met anderen. Het is een nieuw project vanuit Phoenix Cultuur om jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar uit heel Meierijstad een hart onder de riem te steken.

Wat de huidige coronatijd en de strenge maatregelen met jongeren doet is lang onderbelicht gebleven. Veel jongeren ervaren deze periode als zwaar en deprimerend en kampen met mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Het bijzondere project ‘Break Out Hero’ doorbreekt de ‘stilte’ en stimuleert en daagt jongeren uit om aan de slag te gaan met hun eigen Avatar, of ook wel een Break Out Hero, die denkbeeldig aan hun zijde staat. Hiermee kunnen zij hun persoonlijke kijk en beleving verbeelden en vertalen in een fictief personage binnen de actuele realiteit.

Ontwerp je eigen Break Out Hero & expositie
Jongeren van 12 t/m 18 jaar uit heel Meierijstad mogen een eigen Break Out Hero ontwerpen: een superheld met krachten, die alle corona-obstakels bestrijdt. Vragen die ze zichzelf hierbij kunnen stellen zijn: hoe ziet mijn held eruit? Waar zet mijn held zijn/haar super powers in en hoe gaat de toekomst er uitzien? Allerlei technieken kunnen hierbij gebruikt worden zoals: tekenen, knippen, plakken, fotograferen, collage etc. Van alle ingezonden Break Out Hero’s wordt een bijzondere expositie gecreëerd op de Noordkade in Veghel. Er wordt ook een selectie gemaakt van alle inzendingen: het persoonlijke verhaal van deze jongeren wordt via audio geïntegreerd in de expositie.

Deelnemen
Het ontwerp van de Break Out Hero (als TIFF, JPEG of PDF van max. 2MB) mag voor 15 mei worden ingezonden naar info@phoenixcultuur.nl o.v.v. BOH, naam, telefoonnummer en een korte omschrijving van de held. De geselecteerde deelnemers worden telefonisch benaderd om hun persoonlijke verhaal  te komen delen, waarna er een audio-opname wordt ingepland. Kijk voor meer info op www.phoenixcultuur.nl en mail voor vragen naar myriam.simons@phoenixcultuur.nl.

Share

Column

Slachtofferschap (toxisch of niet…)

Onlangs schreef ik over troost en toxische positiviteit (positiviteit die bereikt dat de ander zich niet begrepen voelt en zich nog vervelender gaat voelen). Maar slachtofferschap kan net zo toxisch (vergiftigend) zijn. Natuurlijk is iedereen wel eens slachtoffer van iets of iemand. Soms expres, vaak per ongeluk. Of iemand expres op je teen gaat staan of per ongeluk: het doet even zeer. Maar bij een ongelukje neemt niemand het je lang kwalijk, terwijl bij exprés pijn doen het gaat om pestgedrag. Dan ontstaat vaak een grotere woede.

Erkenning

(Toxisch) slachtofferschap is vervelend zowel voor degene die zich slachtoffer voelt, als voor zijn omgeving. Het doet eigenlijk niemand goed. Het slachtoffer voelt zich vaak wel prettig in de bevestiging slachtoffer te zijn, maar dat duurt maar even. Het gaat dus om erkenning. En die erkenning moet gegeven worden. Naarmate het gebeuren ernstiger is, moet er meer erkenning zijn.

Gevangen

Sommige mensen blijven maar vragen om erkenning.  Zij willen alsmaar horen hoe slecht zij het getroffen hebben in het leven (slachtofferschap). Iedereen maakt vervelende dingen mee, maar voor hen lijkt het altijd ellende te zijn. Uiteindelijk verliezen ze daardoor mensen waardoor ze zich nóg meer slachtoffer voelen. Ze houden zichzelf gevangen in een vicieuze cirkel. Dan is er sprake van toxisch slachtofferschap. De ander kan vaak niet anders doen dan het slachtoffer verlaten.

Een zwaar leven

Degene die zich op deze manier slachtoffer voelt denkt vaak ècht dat het leven voor hem alleen maar kwaad in de zin heeft. Hij (of zij) wil alleen medelijden, verder niks. Pas als hij echt beseft dat hij het zélf doet kan er wat veranderen.

De omgeving heeft vaak last van schuldgevoelens. Wát hij/zij ook probeert, het is altijd ellende…. Dit is echt gif: relaties gaan erdoor kapot, kinderen worden er mee belast, vriendschappen gaan voorbij en uiteindelijk krijgt het slachtoffer waar hij bang voor was: hij wordt verlaten.

Hoe om te gaan met iemand met toxisch slachtofferschap:

  • Geef je grenzen aan: wat kun je wel doen EN WAT NIET
  • Neem alleen verantwoordelijkheid voor wat bij jou hoort, niet voor zijn ellende
  • Als je er eens om wilt lachten, luister dan naar Brigitte Kaandorp: Ik heb een heel zwaar leven

Share

Meierijstad aardgasvrij

Meierijstad Aardgasvrij, voorstel voor shortlist

Het traject Meierijstad Aardgasvrij nadert een volgende fase; een waarin met én voor een beperkter aantal wijken intensief gekeken wordt naar mogelijkheden en voorwaarden omaardgasvrij te worden. Het college van B&W heeft een shortlist voorgesteld. Daarop staan Eerde, Hulzebraak (Schijndel), Plein 1 en 3 (Schijndel), De Bunders (Veghel), De Scheifelaar (Veghel), Oranjewijk en Dorsveld (Veghel).

Van longlist naar shortlist
Elke gemeente moet voor eind 2021 bedenken op welke manier ze zorgt dat de gemeente uiterlijk in 2050 aardgasvrij is. Dat plan heet de Transitievisie Warmte. Daarin staat in welke volgorde wijken van het gas afgaan en welke alternatieven daarvoor in de plaats kunnen komen. Meierijstad werkt daar stapsgewijs naar toe, sámen met haar inwoners. In januari jl. maakte ze de longlist met zo’n 20 wijken bekend; wijken die om technische reden (bijv. bouwjaar woningen, woningdichtheid, type woningen) kans maken als eerste van het gas af te gaan. Bij de selectie voor de shortlist is breder gekeken naar de wijken. Denk aan de leeftijdsopbouw van de wijk, het aandeel corporatiebezit, de beschikbaarheid van warmtebronnen en het beeld uit de recente leefbaarheidsmonitor. Aangevuld met de resultaten van de digitale vragenlijst en van de avonden voor inwoners over aardgasvrij die begin februari werden gehouden.

Stapsgewijs samen verder verkennen
Wethouder van Rooijen erkent dat het een ingrijpend traject is waarin nog veel onduidelijk is. “Dit is een traject dat járen duurt, waarin kwaliteit boven snelheid moét gaan. In onze contacten met inwoners merken we dat velen positief staan tegenover verduurzaming van hun woning, maar zich tegelijk zorgen maken. En dat is heel terecht. De vraag: “wie gaat deze transitie betalen?” is een vraag die in alle gemeenten speelt en waarover ook Meierijstad duidelijkheid wil voordat we tot uitvoering overgaan. En zo zijn er nog veel meer vragen.” De raad beslist in haar vergadering van 29 april over de shortlist. In dat kleiner aantal wijken starten vervolgens intensiever trajecten met de bewoners; daarbij wordt dieper ingezoomd op de wijk, de zorgen, de mogelijkheden en op de kansen die er liggen om de wijk ook op andere fronten tegelijkertijd aan te pakken (bijv. klimaatbestendig maken, vergroening). Eind 2021 neemt de raad een besluit over de startwijken (naar schatting 2 à 3 uit de shortlist). Dat zijn de wijken die rond 2030 mogelijk als eerste van het aardgas af kúnnen gaan. Daar gaat de gemeente vanaf 2022 samen met de wijkbewoners een wijkuitvoeringsplan (WUP) voor maken. Pas daarná wordt de balans opgemaakt per startwijk: zijn er reële mogelijkheden, wat betekent dat voor elke woning, de kosten en financiering. “Maar bovenal, willen en kunnen de bewoners de volgende stap zetten, de stap naar daadwerkelijke uitvoering? Het feit dat een bepaalde wijk ‘startwijk’ wordt, betekent niet automatisch dat we daar na de WUP ook tot uitvoering overgaan. We willen dat inwoners daarop kunnen vertrouwen. Daarom vragen we nú al aan de raad om daarvoor een apart officieel beslismoment in te bouwen”, aldus de wethouder.

Share

Pand half jaar op slot

Drugslab aan Hoofdstraat Veghel: pand half jaar op slot

Burgemeester Van Rooij van Meierijstad heeft op 23 maart 2021 een loods aan de Hoofdstraat in Veghel gesloten voor de duur van zes maanden. Eerder werd in deze loods een ingericht en in werking zijnde drugslaboratorium voor de productie van metamfetamine aangetroffen en diverse goederen en chemicaliën die wijzen op vervaardiging van (synthetische) drugs.

De burgemeester is bevoegd om bestuursrechtelijk op te treden bij zowel de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs, als ook bij het aantreffen van voorbereidingshandelingen. De aanwezigheid van deze goederen en vloeistoffen worden ook wel voorbereidingshandelingen genoemd. In de loods aan de Hoofdstraat werden zowel geproduceerde harddrugs (metamfetaminekristallen) als goederen en chemicaliën aangetroffen, die kunnen worden aangemerkt als voorbereidingshandelingen.

Gelet op de aangebrachte voorzieningen, de capaciteit van de productieapparatuur, alsmede de hoeveelheid aanwezige metamfetamine kristallen en vloeistoffen kan worden gesproken van grootschalige en professionele productie van metamfetamine. Hierdoor was er sprake van een welbewust handelen in strijd met de Opiumwet.

Om het gebruik van panden voor de productie en handel van drugs tegen te gaan en de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de directe omgeving van de loods te herstellen en te beschermen, heeft burgemeester Van Rooij het betreffende gedeelte van de loods voor de duur van zes maanden gesloten en verzegeld. Hierdoor kan dit deel van de loods gedurende deze periode niet meer worden betreden en gebruikt. Deze bestuursrechtelijke maatregel kan naast een strafrechtelijke maatregel van de politie en het Openbaar Ministerie worden opgelegd.

Share

Nascheidingsinstallatie Oost-Brabant

Nascheidingsinstallatie afval mogelijk in Oost-Brabant

Marktpartijen zien kansen tot realisatie en exploitatie van een nascheidingsinstallatie (NSI) in Oost-Brabant. Tot die conclusie komen de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Meierijstad, Oss, ’s-Hertogenbosch, Valkenswaard en de provincie Noord-Brabant op basis van een marktconsultatie die zij lieten uitvoeren. Negen afvalorganisaties namen deel aan de marktconsultatie.

Nascheiden helpt VANG doelstellingen
Om te onderzoeken of de exploitatie van een NSI realistisch is in Oost-Brabant hebben samenwerkende gemeenten en de provincie in het najaar van 2020 een marktconsultatie gehouden. Ondanks dat bronscheiding steeds meer plaatsvindt, kan hergebruik van grondstoffen worden vergroot door nascheiding. Met bestaande technieken voor nascheiding kan 15-30% minder restafval worden gerealiseerd. Het gaat daarbij om relatief ‘rijk’ restafval waar nog voldoende PMD (plastic, metaal, drinkpakken) en keukenafval in zit. Het in te zetten restafval is met name afkomstig uit hoogbouw en/of stedelijke gebieden. De inzet van nascheiding helpt de VANG doelstellingen van de
betrokken gemeenten te bereiken.

Vervolgtraject
De resultaten uit de marktconsultatie worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Ook worden de gemeenteraden geïnformeerd over de volgende stappen in het onderzoekstraject. Daarnaast worden de komende periode andere Brabantse gemeenten en AfvalSamenwerking Limburg benaderd om na te gaan of zij interesse hebben in deelname. Het streven is om in 2028 een NSI operationeel te hebben.

Share

Column

Ingesleten gedrag: het negeren van de stief-/bonusouder

Mevrouw heeft al 3 jaar een stiefzoon (inmiddels 12 jaar). Hij zegt of vraagt nooit wat aan zijn stiefmoeder. Zijn vader ziet dit als “verlegenheid” precies zoals hij zelf destijds een verlegen joch was. Hij is ervan overtuigd dat op den duur goed komt. De zoon van mevrouw heeft geen moeite met zijn stiefvader. Het gedrag van stiefzoon werkt op de zenuwen van mevrouw. Onlangs appte hij zijn vader (die op zijn werk was) met de vraag of hij naar een vriendje mocht. Hij had dat zó aan zijn stiefmoeder kunnen vragen, die in huis rondliep. Het was al vaker voorgekomen dat stiefzoon via vader dingen vroeg.

Negeren
Regelmatig hadden de volwassenen aanvaringen hierover. Mevrouw voelde zich genegeerd, vader vond het allemaal niet zo’n ramp. Vader kwam mee voor een gesprek met mij om van die ruzies verlost te zijn. Hij vond dat zijn vriendin zich hier overheen moest zetten en bleef hij herhalen dat ze overgevoelig reageerde. Toen ik de omgekeerde situatie schetste (dat de zoon van moeder zo tegen hem zou doen) zag ik dat hij even van zijn stuk was. Maar even later herhaalde hij wat hij eerder al vond. Zou er wat anders achter zitten?

Loyaliteit
Vader reageerde fel als zijn vriendin vertelde over het gedrag van haar stiefzoon. Alsof zij zijn zoon afwees. En dan gaat loyaliteit opspelen: automatisch verdedig je je eigen kind. Hij reageerde altijd gevoelig als iemand wat over zijn kind zei. Ook daar waren regelmatig woordenwisselingen over. Vader bleek tevens bang dat zijn zoon zou wegblijven en durfde hem zelden ergens op aan te spreken.

Ingrijpen
Natuurlijk vond mevrouw het genegeerd worden niet leuk, maar het echte probleem was dat vader niet ingreep, zo gaf ze aan. Hij zag “ingrijpen” echter als “straffen”. Hij bleek ook zelf met veel straffen te zijn opgevoed (en met weinig aanmoediging). Hij kwam niet op het idee dat het anders kón. Langzaamaan ontdooide hij en omdat hij rustig de tijd kreeg om te wennen aan een andere aanpak, wilde hij uiteindelijk wel meedenken.

Ingesleten gedrag
Omdat dit al jaren duurde moest een goed plan worden gemaakt. Vader zou gaandeweg een coachende rol aannemen t.o.v. zijn zoon. De vriendin zou na een tijdje (in aanwezigheid van vader) aankaarten dat zij het fijn zou vinden als stiefzoon met dat soort vragen ook bij haar zou komen. Enkele maanden daarna sprak ik ze weer: het liep nu goed. De jongen begon zich steeds meer te uiten. Een win-win-situatie.

Share

Samenwerking gemeente en VGZ

Samenwerking gemeenten en VGZ richt zich op ouderen, ggz en preventie
De juiste zorg, op het juiste moment en de juiste plaats

De toenemende vergrijzing, oplopende arbeidstekorten en stijgende kosten in de zorg zetten de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg onder druk. Achttien gemeenten in Noordoost-Brabant en zorgverzekeraar VGZ gaan de komende jaren nauw samenwerken om deze grote uitdagingen op het gebied van zorg en ondersteuning het hoofd te bieden.
Uitgangspunt in de samenwerkingsagenda is dat de inwoner de juiste zorg ontvangt, op het juiste moment en op de juiste plaats. De regio wil hierbij de beweging van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en welbevinden’ verder versterken. De samenwerking richt zich op de thema’s ouderen, geestelijke gezondheidszorg (ggz) en preventie.

Ouderen met dementie
Bij het thema ouderen staat de opgave ‘Passende zorg en ondersteuning voor ouderen met dementie en hun omgeving’ centraal. Binnen de regio Noordoost-Brabant blijkt bijvoorbeeld dat zelfstandig wonen en verpleeghuiszorg voor ouderen niet goed op elkaar aansluiten. Daarom willen gemeenten en VGZ meer psychosociale ondersteuning voor ouderen met dementie organiseren. Bij het thema ggz zal de aandacht vooral uitgaan naar passende zorg en ondersteuning voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). In de zorg en ondersteuning voor
deze doelgroep is de afgelopen jaren veel veranderd. De samenwerking voor deze doelgroep moet er toe leiden dat er geen kwetsbare mensen tussen wal en schip raken.

Leefstijlverbetering
Wat betreft het thema preventie richten de partijen zich op het terugdringen van overgewicht, roken en drugs- en alcoholgebruik. Met name het aantal mensen met overgewicht blijkt in deze regio sterker te stijgen dan in de rest van het land. De samenwerkingsagenda richt zich naast leefstijlverbetering op het achterhalen van de oorzaken van ‘ongezond gedrag’.

Eerste stap
De samenwerking tussen de gemeenten en VGZ maakt deel uit van een landelijke afspraak om regionaal samenwerkingsstructuren op te zetten. Per regio trekken de gemeenten samen op met de preferente zorgverzekeraar. In de regio Noordoost-Brabant is dat VGZ. Ook zorgverzekeraar CZ en de door de gemeenten gecontracteerde zorgaanbieders nemen deel aan de samenwerking. De samenwerkingsagenda is daarbij een eerste stap. Door het medisch en sociaal domein beter met elkaar en met de zorgbehoefte van inwoners te verbinden ervaren inwoners minder schotten en houden we de zorg ook in de toekomst betaalbaar.

Share

Sportraad Meierijstad brengt gevolgen coronamaatregelen in beeld

Sportraad Meierijstad brengt gevolgen coronamaatregelen in beeld

Meierijstad, 19 maart 2021 – De Sportraad Meierijstad heeft een onderzoek naar de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportverenigingen in Meierijstad uitgevoerd. De resultaten zijn nu bekend, zie ook de infographic voor een visuele weergave.
De Sportraad heeft in de periode van begin december tot half januari aan alle 120 sportverenigingen gevraagd deel te nemen aan een onderzoek naar de gevolgen van de ingestelde coronamaatregelen. 53 verenigingen hebben gereageerd. De meeste sporten zijn daarmee vertegenwoordigd, zoals turnen, basketbal, boogschieten, volleybal, tennis, zwemmen, atletiek, voetbal, korfbal, hockey, jeu de boules en schaatsen.

De vragen uit het onderzoek sluiten aan bij de onderzoeken van het Mulier Instituut. Zodat vergelijken met landelijke cijfers mogelijk is.

Een derde van de verenigingen geeft aan dat, als de sport beperkt blijft na 31 maart 2021, de coronamaatregelen een bedreiging vormen voor het voorbestaan. Het lijkt mee te vallen met de terugloop in ledenaantal. Twee derde van de verenigingen heeft minder dan 5% terugloop in leden. En iets meer dan 10% van de verenigingen heeft een terugloop van 5 tot 10%. Dat geldt voor zowel binnen- als buitensporten. Ongeveer 15% van de verenigingen geeft aan dat ze in het eerste half jaar van 2021 niet meer aan de verplichtingen kunnen voldoen. De verenigingen met 500 tot 1.000 leden zijn de eerste die ernstige financiële problemen verwachten. Het merendeel daarvan is een buitensportvereniging.

Gelukkig geven twee op de drie verenigingen aan vertrouwen te hebben in de veerkracht van hun vereniging om de gevolgen van de coronacrisis te overleven. Hoe dat uitpakt als de coronamaatregelen tot juli of langer duren, is moeilijk te voorspellen. De situatie voor elke vereniging kan nog sterk wijzigen.

De Sportraad heeft de gemeente geadviseerd om juist na de crisisperiode alert te zijn op (individuele) signalen over omvallen van verenigingen en actief met betreffende verenigingen de problematiek aan te pakken. Daarom is het verstandig om met een vitaliteitsscan van verenigingen inzicht te krijgen en de gevolgen van de coronamaatregelen te blijven monitoren.
Wethouder Coby van der Pas: “We zijn blij met dit onderzoek van de Sportraad. De resultaten geven ons een goed inzicht van wat er bij de sportverenigingen speelt. Zo kunnen we nog beter inspelen op de gevolgen. We blijven in nauw contact met onze sportverenigingen. Verenigingen die zich zorgen maken over hun financiële situatie, roep ik op om dit vooral te melden. We laten geen vereniging zomaar omvallen. In ons Sportakkoord is de vitaliteitsscan voor de verenigingen al als één van de actiepunten opgenomen. Hiermee gaan we snel aan de slag.”

Share
1 2 3