Omgevingsvergunning Silotel

Hernieuwd besluit op aanvraag omgevingsvergunning,1e fase onderdeel planologie Silotel Noordkade

Eerder heeft het college besloten een omgevingsvergunning, 1e fase onderdeel planologie, te verlenen voor de realisatie van het Silotel aan de Noordkade. Het Silotel maakt onderdeel uit van het Masterplan CHV Noordkade dat is vastgesteld door de gemeenteraad.
Het eerdere besluit ten aanzien van de verleende omgevingsvergunning is op 27 januari 2020 vernietigd door de bestuursrechter. Naar aanleiding van de uitspraak is de ruimtelijke onderbouwing aangepast en het ontwerpbesluit aangepast. De ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit hebben ter visie gelegen. De zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot de aanvulling van de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit.
Het college heeft besloten de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit planologisch afwijken voor de realisatie van het Silotel Noordkade te verlenen. Ook heeft ze ingestemd met het aanvullend m.e.r. beoordelingsbesluit voor de realisatie van het Silotel Noordkade. Tot slot heeft het college besloten in te stemmen met de anterieure Overeenkomst over grondexploitatie voor de realisatie van een hotel (Silotel) en bijbehorende parkeerruimte aan de Verlengde Noordkade 2a te Veghel.

Share