Energieregio vraagt mening

Energieregio vraagt bewoners om mening

De gemeenteraad van Meierijstad heeft in mei 2020 ingestemd met het concept van de Regionale Energiestrategie (RES). In de RES staat hoe en waar duurzame energie opgewekt gaat worden in de energieregio Noordoost-Brabant. Inwoners van alle betrokken
gemeenten, waaronder Meierijstad, kunnen hun mening over de energietransitie geven via
een online onderzoek, dat loopt tot 4 december.

Iedereen betrokken bij de RES
De komende tijd gaat de regio met bewoners, bedrijven, netbeheerders en andere betrokkenen verder in gesprek om de strategie te verfijnen. Alle regiogemeenten willen dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is. De betrokkenheid van bewoners is erg belangrijk voor de volgende versie van de RES, de RES 1.0. Daarom organiseert de energieregio Noordoost-Brabant samen met onderzoeksbureau Het PON een internet-enquête.

Tot 4 december meedoen met het vragenonderzoek
Tijdens het vragenonderzoek kunnen inwoners hun mening, wensen en zorgen delen rondom de energietransitie. Er wordt ook gevraagd naar ideeën over zonne- en windenergie. Meedoen met de internet-enquête kan tot en met 4 december via  De uitkomsten hiervan gebruikt de energieregio bij het maken van de volgende versie; Deze RES 1.0 moet van het Rijk uiterlijk 1 juli 2021 klaar zijn. De regionale overheden willen het plan al in de eerste helft van 2021 definitief vaststellen.

Lokaal beleid Meierijstad
Wethouder van Rooijen nodigt de inwoners van Meierijstad ook uit om mee te doen, maar wil wel iets toelichten: “Het is een enquête van de Regio Noordoost-Brabant die voor de gehéle regio dezelfde vragen bevat. Dat is nodig om de resultaten op regio-niveau samen te kunnen voegen. Tegelijk biedt het een mogelijkheid om de resultaten van de peiling onder inwoners tussen gemeenten met elkaar te vergelijken. Maar, let wel; Niet elke gemeente is in de praktijk al even ver met het ontwikkelen van lokaal beleid voor duurzame energie. In het project Vitaal Buitengebied had het ontwikkelen van kaders voor
duurzame energie heel hoge prioriteit voor Meierijstad; initiatiefnemers klopten bij ons aan met hun plannen en we hadden dringend behoefte aan een duidelijk toetsingskader. Vooruitlopend op de RES heeft de raad van Meierijstad daarom in februari 2020 al lokale afwegingskaders vastgesteld waarbinnen zonne-initiatieven in het buitengebied ontwikkeld kunnen worden; en zoekgebieden voor windparken aangewezen. Andere gemeenten moeten die keuzes soms nog maken.  Die tempoverschillen zijn er nu eenmaal. Het betekent voor Meierijstad dat wij de resultaten van de RES-enquête vooral zullen gebruiken voor toekomstig energiebeleid en voor de doorontwikkeling van de RES”

Landelijke opgave
Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. De opdracht vanuit het Rijk is om samen 35 TWh duurzame stroom op te wekken en om huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen. Zo werken alle regio’s samen aan de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015); het verminderen van CO2-uitstoot in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.

Share